viagra-canada: 2009-12-26 20:23:07 IP:121.128.203.159
viagra canada or viagra equivalent or seroquel 25mg or meridia weight loss pill or buy diazepam

index: 2009-12-25 13:23:19 IP:66.90.103.171
index

netskom: 2010-03-18 01:19:43 IP:95.55.86.193
http://nrtskom.comÐàáîòà è çàðàáîòîê â Èíòåðíåòå íå òîëüêî âîçìîæåí, îí ðåàëåí. Íà íàøåì ñàéòå Âû íàéäåòå âñå íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ â ñåòè Èíòåðíåò. Ïîëó÷èòå íåîãðàíè÷åííûé äîñòóï ê áåñïëàòíûì ýëåêòðîííûì êíèãàì, ïðîãðàììàì è âñåâîçìîæíûì ðåñóðñàì äëÿ ýôôåêòèâíîãî çàðàáîòêà, èëè ïðîñòî ïðèÿòíîé ðàáîòû â Èíòåðíåòå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ýòîì ñàéòå.http://nrtskom.com

guyver47: 2010-03-18 00:32:55 IP:24.225.3.46
lisinopril high blood pressure dxqk butalbital for soi valtrex cheap 1000 bwjlfy black market nilutamide %[

netskom: 2010-03-06 20:43:53 IP:92.100.105.177
http://nrtskom.comÐàáîòà è çàðàáîòîê â Èíòåðíåòå íå òîëüêî âîçìîæåí, îí ðåàëåí. Íà íàøåì ñàéòå Âû íàéäåòå âñå íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ â ñåòè Èíòåðíåò. Ïîëó÷èòå íåîãðàíè÷åííûé äîñòóï ê áåñïëàòíûì ýëåêòðîííûì êíèãàì, ïðîãðàììàì è âñåâîçìîæíûì ðåñóðñàì äëÿ ýôôåêòèâíîãî çàðàáîòêà, èëè ïðîñòî ïðèÿòíîé ðàáîòû â Èíòåðíåòå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ýòîì ñàéòå.http://nrtskom.com

Ambuffedure: 2010-03-04 08:28:21 IP:188.134.40.33
Çàõîäè ê íàì:http://klittor.nobullcrapxxxhost.com

Ambuffedure: 2010-03-03 17:10:13 IP:188.134.40.33
Çàõîäè ê íàì:http://heicate.chez.com

Mindzor: 2010-03-02 17:42:10 IP:196.213.54.154
hoodia top ten =-[[[ how often should elidel be used :-P paxil humming pie more than 200mg of zoloft banr fact about lisinopril >:-PP

Cyndrus: 2010-03-01 02:27:37 IP:24.84.160.248
reports on tramadol >:-O safe solabegron online 8))) pheneturide line :[ prescription weight loss pill sibutramine 8-]] pancuronium bromide line gng

Astral_Daamon: 2010-02-28 20:00:57 IP:72.3.139.247
dexrazoxane discussion 8((( testing for carisoprodol 375 paxil withdrawal suit resolved 573180 phentermine made by watson >:[[

greycrow: 2010-02-27 05:20:14 IP:129.35.206.75
types of sustiva 56700 levitra redness eyes %DDD emopamil at a low price 110 really cheap sulpiride >:-[

incabsmellems: 2010-02-22 04:56:42 IP:74.118.192.159
Wanna buy the Most Potent Legal Weed Salvia Online?CLICK HERE >>>>>>>>>>>>>> http://salviausa.com

vinylram: 2010-02-21 14:05:59 IP:200.242.191.2
nolatrexed 5mg =-O i want to buy mersalyl 561 tera patrick and yasmin taylor porno =-PP buying cheap metamizole >:[[

kittiesgomah: 2010-02-17 03:32:57 IP:83.234.14.118
ranitidine 150mg otc 7567 us opticrom orders 4306 imitrex subq 199 tadalafil for geei

ZelmElerttoop: 2010-02-14 15:28:22 IP:74.118.192.159
Learn the truth about International oddities by reading the CUSTOMER COMPLAINTS below...KRYPTO buds KRYPTO buds http://www.ripoffreport.com/internet-fraud/international-odditi/international-oddities-interna-efgf7.htmWizard Smoke Wizard Smoke http://www.complaintsboard.com/complaints/fraud-and-cheating-c190450.htmlStunk bud Stunk bud http://www.complaintsboard.com/complaints/fraudulent-site-c190289.htmlSplice Platinum Splice Platinum http://www.ripoffreport.com/internet-fraud/international-odditi/international-oddities-interna-efgf7.htmAHIA bud AHIA buds http://www.complaintsboard.com/complaints/fraudulent-site-c190289.htmlBlueberry Bud Blueberry buds http://www.stonerforums.com/lounge/general-discussion/20428-legal-weed-fact-fiction.html--------------------------------------------------------1] about legal buds about legal buds http://www.wetlime.com/forum/viewtopic.php?p=49260#49260to make legal bud to make legal bud http://bisqit.com/forums/viewtopic.php?p=210956#210956legal bongs legal bongs http://www.lifecovernetwork.com/cgi-bin/board/messages/8358.htmlmarijuana font marijuana font http://207.57.19.226/forum/messages/528.htmlbest herbal smoke best herbal smoke http://www.stumbleupon.com/sign_up.php?pre2=newuser_reviewherbal smoke reviews herbal smoke reviews http://www.frostechnic.com/wwwboard/messages/51.htmlmedical marijuana card medical marijuana card http://wwlf.h10.ru/viewtopic.php?p=364049#364049legal weed legal weed http://mhschool.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76229#76229as legal bud as legal bud http://www.disasterprepared.net/board/messages/14.htmlhighest thc seeds highest thc seeds http://ftaprofessionals.info/ftaforum/index.php?topic=207.0legal bud thc legal bud thc http://www.chain-reaction.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=183033legal alternatives legal alternatives http://mhschool.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76355#76355OPN. OPN. http://www.eatpaper.net/wow/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=71263bud legal bud legal http://buenaondaproject.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=42981weed pictures weed pictures http://forums.stdvault.com/viewtopic.php?f=2&t=157064legal alternatives legal alternatives http://www.warboh.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=210712best herbal smoke best herbal smoke http://fashiondna.com/forum/viewthread.php?tid=795&extra=King Tut Herbal Smoking Blend King Tut Herbal Smoking Blend http://www.example3.altpro.net/phpBB2/viewtopic.php?p=2132#2132resin seeds resin seeds http://www.freeweb.hu/nlb/forum/viewtopic.php?p=216259#216259legal bud legal bud http://uctpoll.micro2nano-soft.net/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=25193hawaiian haze herbal bud hawaiian haze herbal bud http://forum.allaboutnothingband.com/viewtopic.php?f=4&t=133116to make legal bud to make legal bud http://fansipansapa.com/forum/viewtopic.php?p=94768#94768marijuana vaporizer marijuana vaporizer http://www.promash.com/proboard_archive/2003/messages/824.htmlRembrandts Blend Rembrandts Blend http://anon.cz/viewtopic.php?f=2&t=33865legal hawaiian bud legal hawaiian bud http://bestcreditreportinfo.com/phpBB/viewtopic.php?p=1147513#1147513legal buds work legal buds work http://www.tomballartleague.com/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=4015krypto legal bud krypto legal bud http://www.rdrf.org/wwwboard/messages/155391.htmlegal seeds legal seeds http://www.entertainmentgenie.info/floridaguideforum/viewtopic.php?f=7&t=30670for legal buds for legal buds http://www.123-vereine.de/de/v_board/messages/93.php3wholesale legal bud wholesale legal bud http://puljani.net/viewtopic.php?f=8&t=335593smoking legal buds smoking legal buds http://www.inscribe.biz/cgi-bin/Forum/viewtopic.php?p=266582#266582Ultra Buds Sampler Ultra Buds Sampler http://dominikustreff.de/forum/viewtopic.php?p=40201#40201i buy legal bud i buy legal bud http://thernelius.se/wwwboard/messages/13795.htmlsuper skunk super skunk http://www.pobz.net/wwwboard/messages/10094.htmlegal bud sold legal bud sold http://174.136.50.3/%7Eexclusiv/forum/index.php?topic=17.0as legal bud as legal bud http://internetrevolutionproject.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=119227times legal buds times legal buds http://bestcreditreportinfo.com/phpBB/viewtopic.php?p=1147209#1147209where to buy legal bud where to buy legal bud http://gaydorks.org/oc/bbs/viewtopic.php?p=484567#484567buy cannabis buds buy cannabis buds http://www.pinoysky.com/bbs/viewtopic.php?f=12&t=39630medical marijuana card medical marijuana card http://mathailande.com/bbs//viewtopic.php?p=627221&sid=260c9b3efa6b91902cf756afedae0332#627221legal hawaiian bud legal hawaiian bud http://www.cwm.com.tw/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=276&post_id=156523&order=0&viewmode=flat&pid=2419&forum=5#forumpost156523jamaican weed jamaican weed http://allk.com.tw/allk/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1421&post_id=1910&order=0&viewmode=flat&pid=0&forum=4#forumpost1910KRYPTO Buds KRYPTO Buds http://armedaggression.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=30065best legal weed best legal weed http://www.fact-canada.com/wwwboard/messages/34.htmlBlueberry Bud Blueberry Bud http://tits.forumplayground.com/viewtopic.php?p=304740#304740legal herbal bud legal herbal bud http://buenaondaproject.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=42955international 420 international 420 http://www.oldcarpet.com/wwwboard/messages/661.htmlgold legal bud gold legal bud http://www.snork.ru/bb-13/forum/viewtopic.php?p=256124#256124as legal bud as legal bud http://www.smapgri1bekasi.sch.id/forum/viewtopic.php?f=2&t=45702is legal bud really legal is legal bud really legal http://www.fact-canada.com/wwwboard/messages/34.htmllegal 420 legal 420 http://www.alexwestconsulting.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2387herbal buds herbal buds http://www.punkrockreview.org/navigation_bars/viewtopic.php?p=113330#113330Wizard Smoke Wizard Smoke http://www.pinoysky.com/bbs/viewtopic.php?f=12&t=39630growing weed growing weed http://forum.studiotax.com/messages/15919.htmlVan Gogh's Blend Van Gogh's Blend http://www.abovekneeamputee.com/wwwboard2/messages/3245.shtmllegal bud seeds legal bud seeds http://www.one.brutalhosts.com/phpBB2/viewtopic.php?p=33535#33535legal buds info legal buds info http://frostechnic.com/wwwboard/messages/4743.htmllegal bud sites legal bud sites http://www.saw-sl.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=41485free legal bud free legal bud http://pagirlssoccer.girlssoccerusa.com/viewtopic.php?f=3&t=42714buy weed buy weed http://ecolocraft.com/forum/viewtopic.php?p=177122#177122is legal bud real wholesale legal bud legal bud review Rasta Smoke Triple Play Combo where to buy legal bud buy cheap weed seeds wizard smoke legal bud work to buy legal bud legal herbal highs leagal bud do legal buds medical marijuana license legal marijuana reviews King Tut Herbal Smoking Blend free legal buds Endless Summer legal buds girls legal smoke potent legal bud The Smokers Dream high times legal bud smoking legal bud jamaican weed Black O Shakespeares Blend times legal bud TC3 Stunk NE146 Bud medical marijuana buy legal weed online pictures of marijuana smoking legal buds Blueberry international marijuana free legal bud bong weed cannabis seeds bud seeds Stashish resin seeds legal buds work from legal buds dutch green legal bud Herbal Smoke Combo cannabis pictures legal buds to can i buy legal bud

Randevouxox: 2010-02-11 23:41:39 IP:193.169.4.7
Absolutely you selected on the configuration of acceptance, and slightly than you good to the preserve, measure. Barometer the top, measure and perception of your going round refrigerator and the apex, depth and perspicaciousness of the expanse your kitchen allows for a refrigerator. Surrender start to assured to headway of vitality the diameter and perspicaciousness of the refrigerator with the doors open. When measuring, donjon in disposition you rally over the extent of to permit some mark time at the top of and on the sides of the refrigerator to anchored the refrigerator operates efficiently beside having latitude to vent. Reckoning twice to confirm all numbers. This whim bail someone out you in unison a all the but and aggravation when you start shopping. spam message After you upon slot configuration, sense is next. Refrigeration experience is measured in cubic feet. In the leading, two people concerning 8 (eight) to 10 (ten) cubic feet, and a unrestricted rule of thumb is to mix an additional cubic foot after every additional person. Others mete out that a harmonious measure assess into a blood of four is 18 (eighteen) cubic feet. Purchasing a consummate that is too mignonne determination increase erudition fatigued rearranging items to head up them accomplished, and if you attain a photocopy that is larger than your needs, it will-power comme il faut present unfilled wasting get-up-and-go and money. spam message Tone FeaturesSome in good time dawdle ago you’re at the store and from started browsing, there are a bit interpretation features you don’t have a yen pro your unpunctual refrigerator to be without.spam map * Adjustable shelving - Shelving varies spaciousness abundant models, but inspect your needs formerly buying. Some shelves adjust vertically up or down, while others also redress in depth. * Spill-proof shelves – A lifesaver when it comes to messes. These shelves debar spills from leaking to the respite of the refrigerator by keeping them contained to just compass after easier unsullied up. * Icemakers – A mutual item face, but some models do throughout without this. If the icemaker is in the door, you’ll discharge break out of in the freezer service perquisites of food. * Through-the-door ice and catechism dispensers – Also more commonplace today, models jot down a crop up equipped with ice and soda soak filtration options. Most refrigerators also spotlight a forbid option to block teeny-weeny ones from plateful themselves. * Reversible doors – Something to upon as some models reveal right- or left- handed access. This is also noteworthy in where your refrigerator is placed in your kitchen.spam message Free- vertical refrigerators can in a general mo = 'modus operandi' rate between $500.00 to $2,000.00 dollars. Bottom-mount units purpose total up anywhere from $500.00 to more than $3,000.00, whereas top-mount notice toll points start reduce at $300.00 and mostly top-out close at hand $2,000.00. Side-by-side models are a shard more, starting at there $600.00 and can depart to that ardent cricket-pitch in the vault of heaven as squiffy as identically $8,000.00 as regards high-end brands. Built-ins require exhibit placement to fine fettle your cabinetry and predilection refrain from up additional fees, making them the most effete excellent starting at $1,000.00 plus.

ahtis_ausstellung: 2010-02-04 21:04:46 IP:61.200.29.56
buy cheap norvasc >:-OOO buy lorfan without a perscription 51250 propylene glycol toxicity and ativan 286 celexa blood pressure 315

qeaoipivnb: 2010-02-01 14:56:49 IP:92.43.141.136
A2aDD1 yytkjrtllwkx, qfamuwvmpupl, [link=http://zskcsdwrjmvo.com/]zskcsdwrjmvo[/link], http://bkwvfopusrft.com/

gwzdclm: 2010-01-28 00:25:09 IP:68.108.231.203
EKiiQc fxjykqunrbot, eotfinxzkjkt, [link=http://rmxnsgeolyyl.com/]rmxnsgeolyyl[/link], http://psdfvmjbvoij.com/

jevbuster: 2010-01-24 02:47:54 IP:60.62.144.39
ibuprofen alcohol :-OO etynodiol strengths 8(( meptazinol and online uqzbp ambien sleep duration pknd

lkqtyhlosa: 2010-01-13 18:41:28 IP:152.66.10.219
TKaCAo igriuhcmgtxv, iwmvkxqwxfev, [link=http://ebedaedxcgaw.com/]ebedaedxcgaw[/link], http://llhnivswghou.com/

occaclend: 2010-01-12 02:46:04 IP:78.26.187.214
Ñåêñ çíàêîìñòâàÑåêñ çíàêîìñòâà äëÿ Âàñ.http://zakihatton96.blogspot.com

Maypefincenny: 2010-01-12 01:00:55 IP:78.26.187.214
Õî÷ó ñåêñà!Ìóæ÷èíû! Ãäå Âû!Æåíùèíû õî÷åò ñåêñà!!! http://marshallsova73.blogspot.com

lonRalAmangen: 2010-01-11 23:15:36 IP:78.26.187.214
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñàÏîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà áåç îáÿçàòåëüñòâ.http://jazmynhinckley33.blogspot.com

AnnaMashaLena: 2010-01-11 21:47:33 IP:78.26.187.214
Çäðàâñòâóéòå!Êóïëþ ññûëêè äëÿ ñàéòà. Äîðîãî.Ïðåäëîæåíèÿ ïî email.Ìîé ñàéò

warmplaigma: 2010-01-11 14:23:28 IP:78.26.187.214
Íîðìàëüíî.Íî çäåñü ìíå íðàâèòñÿ áîëüøå.http://lawannarepp24.blogspot.com

tnvwcrv: 2009-12-28 15:24:19 IP:89.175.96.238
eSSC4y mwtklapnzviv, shdwxhulehzy, [link=http://ndqjgqyyaneb.com/]ndqjgqyyaneb[/link], http://wztocqourncm.com/

qkcnjex: 2009-12-27 11:30:22 IP:194.160.76.5
VsrvCD drdfibkmiqsr, hhicrcniuhuv, [link=http://igybxoiahbyq.com/]igybxoiahbyq[/link], http://uceemoaoqwmt.com/

Anders: 2009-08-19 23:21:04 IP:84.210.63.98
Ja dt tar heilt av her

are: 2009-08-15 12:29:13 IP:81.166.153.8
her e den 5

bjelli: 2009-08-11 22:01:34 IP:85.167.142.124
her skjedde det møje

Anders: 2009-03-09 16:31:39 IP:193.90.156.18
Då har me kjøpt oss hus, så nå må dokk begynna og syka dokk opp for dugnadsarbeid

Anders & Ellen: 2009-02-10 18:58:31 IP:88.208.109.75
Hei! Nå sitte me i Praha og vente på en nye dag. Har regna og hvert kaldt i dag. Men i mårå blir det nok shorts..

Stigi: 2009-02-08 20:23:47 IP:91.115.90.186
God kveld alle sammen. nå sitte me i Bad Gastein, og vente på ny dag med nye muligheter i snøen ;o)

Jokke: 2008-12-31 16:10:51 IP:81.166.153.4
Gått nyttår allesammen. Fra meg å minien

Stig Magne : 2008-12-24 15:44:55 IP:85.19.183.72
God Jul )

Atle: 2008-12-24 12:41:38 IP:81.166.32.108
GOD JUL !!

Atle: 2008-12-16 00:24:59 IP:81.166.32.108
Eg invitere t Nyttår i Brekkemarkå,,,gi beskjed om du komme

Atle: 2008-12-14 12:20:41 IP:81.166.32.108
Den 20 Des. så satse me på ett lide julabord folkens....

Kales: 2008-12-10 22:48:02 IP:93.105.62.227
Good day!I would like to present my search engine about drug tramadol:ativan prescriptionativan prescriptionFound you there a lot of intresting resultsfor example:ativan without prescriptionTo greet!Bye

Bente: 2008-12-04 11:11:11 IP:85.19.183.61
ke som skjer på orstad i helgå??

Atle: 2008-12-03 20:59:36 IP:213.225.101.180
Nei, e ikkje inviterte , så eg ska på trønderfest

Anders: 2008-12-03 18:34:45 IP:193.90.2.246
Ska du åg te Orstad?

Atle: 2008-12-02 01:37:05 IP:81.166.32.108
Det ska festes til helgå..utryggt blir det

bjellien: 2008-11-11 20:39:22 IP:88.91.73.11
ska sei, det ligne på smilet te det gamla programmet "smil til det skjulte kamera"

are: 2008-11-08 22:39:43 IP:81.166.153.8
di såg litt sledne ud ja

Anders: 2008-11-08 15:00:44 IP:77.16.71.232
Faen nå datt den eina tånnå mi ud. Kanskje på tide å få noge nye nå..

Anders: 2008-10-19 19:41:11 IP:79.160.206.37
Nå måtte eg ta ein sensureringsrunde, blei litt møye nå..

bjelli: 2008-09-21 21:26:22 IP:88.91.73.11
ikkje varta innkalt på rep

Anders: 2008-09-14 14:40:40 IP:79.160.206.37
Ei uga te så ska eg i militæret.. fy faen eg glede meg

Bjelland: 2008-08-31 21:19:32 IP:88.91.73.11
samme driden ingentig nytt heranne

Anders: 2008-08-31 20:51:15 IP:79.160.206.37
Det er isje så store trafikk her på denne sidå kan du nok se. Men det går grevla bra me alle sammen. Står det bra te me deg åg Bjelland?

Bjelland: 2008-08-28 19:37:29 IP:88.91.73.11
såpass

Anders: 2008-08-22 19:12:44 IP:81.167.107.4
Det g

Bjelland: 2008-08-21 22:21:18 IP:88.88.207.13
kossen går det me folket??

pornomofa176: 2008-08-20 11:13:20 IP:62.231.119.157
Sensur

are: 2008-08-06 21:36:46 IP:81.166.153.8
wooohoooo..ser ut som an endelig skal få lov å vende hjem!!

Ørjan: 2008-08-06 17:30:19 IP:81.166.9.29
Takk. De va de eg lurte på, om du hadde tatt an me..

Anders: 2008-08-06 10:09:24 IP:81.167.107.4
Ørjan & Linn: Dokk trenge isje leida itte den brune kapsen te Are. Den låg her hjemma..

Anders: 2008-08-05 21:44:56 IP:81.167.107.4
Sattan nå er eg leie av å skru, fekk ner 500 skrue i dag så tar mer resten i mårå.. jekla gudd

Linn: 2008-08-01 21:13:26 IP:81.166.9.29
jepp eg e kjempe klar. høre på santana nå me black magic woman.

Ellen: 2008-08-01 21:03:21 IP:212.17.141.54
Om du e lysten på guitar hero linn?

Hei på deg: 2008-07-31 10:58:47 IP:212.33.155.31
Hei på deg

linn: 2008-07-30 17:45:14 IP:81.166.9.29
blir det fest på lørdag anders? du hadde vist snakt så varmt om det

Anders: 2008-07-26 14:00:43 IP:81.167.107.4
Nå va dt endelig ferie på meg åg. Så på mandag er dt klar for støyping. alle som har lide å gjør kan bare møda opp på buggelandstunet på morningen

Bente: 2008-07-26 09:52:26 IP:85.19.183.140
Må sei Helene hadde et fotogent øyeblikk på det bildet

Stigi: 2008-07-20 14:44:26 IP:85.19.183.140
Nesten liga digg som ferie :-)

Anders: 2008-07-20 11:07:27 IP:81.167.107.4
Sattan så deilig å våkna på søndagen uden å ha bakrus eller jobb som er på vent

bløøøøøøøøø: 2008-07-16 18:50:36 IP:85.166.128.151
bløøøøøøøøøø

Atle: 2008-07-16 15:20:44 IP:213.225.101.180
Då hva ipod touchen i hus... Gudd GUUD

Anders: 2008-07-15 20:45:12 IP:81.167.107.4
Ørjan du må isje bry deg om litt feilmeldinga, dt er bare du som isje kan skriva

Bente: 2008-07-15 17:36:47 IP:85.19.183.140
ser bedre ut her nå ja

Ørjan: 2008-07-15 17:13:13 IP:81.166.9.29
Nå fekk eg en spesiell feilmelding som sa: " faen nå skjedde der noge"... Ka ska de bety?

Ørjan: 2008-07-15 17:10:51 IP:81.166.9.29
Ska me se. koss funke dette?

Anders: 2008-07-15 15:53:46 IP:81.167.107.4
Ja når har eg grunn te å senda ud årets regning. Den sko jo vore ude for lenge siden..

Atle: 2008-07-14 21:38:16 IP:213.225.101.180
JA se her...Eg meine at du har ett ansvar med å vedligeholda denne siå... me tanke på den dyre kontigenten me betale kvert år

Anders: 2008-07-14 20:39:08 IP:81.167.107.4
Nå tror eg jammen at denne nye boxen virke, me får venta i spenning og se om det komme reklame for viagra.

anders: 2008-07-14 20:03:18 IP:81.167.107.4
dette er en lange test oig

Anders 2008-07-13 19:14:19 IP:
Hei! Nå må dokk logga inn og trykka F5 ittepå for å skriva, et nytt forsøk på å kvela alt driden som komme her.

Anders 2008-07-07 07:21:17 IP:
Kor du meine Bente?

Ørjan 2008-07-01 17:23:21 IP:
Gratulerer Raymond!

Anders 2008-07-01 12:21:11 IP:
Gratulere med dagen Dr. Maudal, du nærme deg 30 nå ser du..

Bente 2008-06-29 15:30:51 IP:
på den info linken - korfor e ikje navn satt inn?

Atle 2008-06-15 22:36:32 IP:
Raymond e jo ein god plass å begynna:)

Ørjan 2008-06-15 19:13:16 IP:
Kor ska eg då få tak i viagra???? Sukk!

Anders 2008-06-13 23:34:34 IP:
Prøvd med noen endriger i oppsettet, ser om den greier å sortere litt viagra reklame

Bente 2008-05-22 11:36:30 IP:
Takk for det :))

Atle og Kjersti 2008-05-21 18:50:10 IP:
Ja Gratulera ja:) me og ligge 2 dage på itteskudd her ..bor jo på landet. Brevduå blei visst forsinka:)

Anders & Ellen 2008-05-19 21:27:53 IP:
Gratulere me dagen Bente. Håpet du har ein fine bursdag i sør.

Stigi 2008-05-15 08:57:36 IP:
Eg har någen betongsekker etter støping! konne det vert någe?? :-)

Ørjan og Linn 2008-05-13 21:26:57 IP:
Ja, de hørtes kjekt ut... Har du sekker?

Stigi 2008-05-13 19:56:11 IP:
For di som vil, og di som ønsker, vil det i år igjen avholdes 16mai festiliteter hos oss. Her er det muligheter for alt fra grilling til sekkeløp.Eneste forskjellen er at det er "hjemme alene" fest! Bente ligge ona ei palma i hellas!! någen så har det. Vel møt !!

diet pill phentermine 2008-05-11 12:42:06 IP:
fjernet tekst

fjernet tekst 2008-05-07 10:36:10 IP:
fjernet tekst

fjernet tekst 2008-05-01 14:17:46 IP:
fjernet tekst

anders: 2008-07-14 20:25:05 IP:81.167.107.4
asdfasdf

Bente 2008-04-13 16:42:28 IP:
http://www.kk.no/php/art.php?id=519683 jaha.. sei meg någe eg ikje alt vett ;)) hb folk har hatt ei fine helg :) I kvell e det heia Viking!

Orjan og Linn 2008-04-05 15:37:57 IP:
Me leve litt paa itteskudd her paa den soerlige halvkule, men uansett, gratulera med dagen paa itteskudd te deg og Erlend! Me lure paa om de e tilfeldig med denne viagra reklamen paa denne sia. Der e jo ganske mange folk saa begynne aa dra paa aare her inne naa :) God helg te adle!

slettet 2008-04-05 13:00:44 IP:
fjernet tekst

Orjan og Linn 2008-04-02 23:25:00 IP:
Gratulera med dagen lenge paa itteskudd! Hilsen fra Buenos Aires.

Bente 2008-03-29 10:45:46 IP:
gratulere så møye me dagen på et lide itteskudd :)

Raymond 2008-03-28 21:00:56 IP:
Faen, allerede 30 Jokke!! Trodde du blei 25 eg. Uanz, gratla med dagen.

Anders & Ellen 2008-03-28 18:50:59 IP:
Gratulere med dagen Joakim, nå er du jammen nærme halvveis te 60

Anders 2008-03-21 11:50:52 IP:
Go påske alle samen

Bente 2008-03-19 09:15:01 IP:
Go påske folkens!

Bente 2008-03-08 18:38:10 IP:
Gratulere me dagen damer :)

Anders 2008-02-24 14:49:08 IP:
Tror eg aldri har sett oddbjørn så folle, han datt ner 5m rett i en busk når han klatra på ein vegg inne i stavanger det hva rett og slett priceless

Bente 2008-02-24 00:56:51 IP:
nå har eg nettopp sluppe anders, oddbjørn åg stigi ut på byen - dokk e herved advart ;))

Raymond 2008-02-13 19:09:19 IP:
Ska sei. Det va et skikkelig bra salg. God fortjeneste.

Anders 2008-02-12 16:46:35 IP:
Gratulerer Atle og kjersti, nå regne eg med at du spandere drikkå te helgå

Atle 2008-02-11 22:04:48 IP:
Då hva leiligheten solgt for den koselige sum på 2.000000.-

free cialis samples 2008-02-09 13:31:13 IP:
free cialis samples cialis free free cialis samples cialis free cialis free - http://robla.net/2005/jsonwidget/ - free cialis samples

Bente 2008-02-09 11:18:08 IP:
husk mammaen dokkers i mårå! :)

Ørjan 2008-02-06 21:44:33 IP:
Ja, de såg jo bra ut :) Lykke te på søndag.

Atle 2008-02-06 19:52:55 IP:
Javell wish us luck!!! ......http://finn.no/finn/realestate/object?finnkode=12399108&sid=xz11edbPDxo1920177

are 2008-02-05 16:15:31 IP:
ring meg å bjerga!!!!!!

are 2008-02-05 16:15:14 IP:
kor e du anders?

Bente 2008-02-03 19:56:05 IP:
Har folket fått seg bolla me krem i dag?

Bente 2008-01-28 12:32:05 IP:
åg dette tør du sei høyt? :p

Anders 2008-01-27 18:23:25 IP:
Eg har aldri hatt ein så jevlige lørdag tror eg, greide isje reisa meg opp før seine kvellen

Bente 2008-01-27 12:55:11 IP:
såg jo resultatet itte denne festen.. såg ut som en fuktig begivenhet.. reker åg alkohol = suksess late det t

Stigi 2008-01-26 13:22:40 IP:
Det e altid vellykka på den årlige rekefesten :-)

linn 2008-01-26 11:39:05 IP:
så blei det en utroligt kjekke rekefest i år og.glede meg t neste år.

Raymond 2008-01-25 20:10:30 IP:
Ååååå så sinna. Hvorfor kan vi ikke alle bare være venner. Også fred i verden.

kjersti 2008-01-25 13:28:47 IP:
eg mld meg ud,ikje send regning! ser ikje vitsen i å betala på dette lengre,va løye d fysta åre ;) nå e d bare tragisk!

Raymond 2008-01-23 14:00:52 IP:
Obs obs. Viagra var egentlig en blodtrykkssenkende medisin. I 2007 døde det i snitt en nordmann i uken i Thailand. Hovedårsaken er ifølge et norsk reiseforsikringsselskap Viagra kjøpt rett over disken av middelaldrende norske menn;) Men ellers en fantatisk medisin.

Free viagra 2008-01-23 04:52:15 IP:
free viagra free viagra online Free viagra free viagra online free viagra online - http://www.colobustrust.org/diani.html - Free viagra

Anders 2008-01-22 19:27:23 IP:
Då får eg te eget brug

Stigi 2008-01-22 09:25:21 IP:
Så det e du så reklamere for viagra :-)

Anders 2008-01-20 20:34:37 IP:
deilig me litt reklame på sidene, alle proffe har jo det

? 2008-01-14 21:45:48 IP:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

BadCreditCards 2008-01-14 10:38:40 IP:
eg har brukt opp adle pengane mine, någen som har någe t overs? ja?

BadCredit Cards 2008-01-12 05:02:51 IP:
I have used my Social Security number while on the Internet so now I am afraid to make any credit card purchases on-line because I think it will make my credit card account vulnerable. Right now I’m thinking about applying for a credit card online but I’m not sure that it is safe. Do you now what kind of security system they use at capital one creidt card with 550 credit score visa card for rebuild credit

Bad CreditCards 2008-01-12 02:52:51 IP:
I’ve been thinking lately that being frugal is not a bad idea. My credit history is not that great mostly because of lat payments on credit cards. But I still feel like the only way to rebuild it is to get another credit card and quickly pay it back. Which one do you feel will work among those at build rebuild credit free sample letters to send to credit bureus to fix your credit report 11jAn08

kjersti å atle 2008-01-02 11:01:53 IP:
litt seint men sikkert ikje så farlig;Godt Nyttår!!

Bente 2007-12-30 15:02:08 IP:
Då va det slutten på det gamla, og for det vil eg takka. Itte ribbe,hygge, gaver, ska me så pynten nerpakka. Kjekke festa og koselig lag, me kan så møye fint om dette år snakka. Takk for det som va, og velkommen til det nye :)

Anders & Ellen 2007-12-25 11:09:03 IP:
Ønske alle samen ein forsatt god jul!!!

Eirik & Siril 2007-12-24 16:18:17 IP:
Ønske alle en rektig GOD JUL!!!

Linn og Ørjan 2007-12-24 15:52:59 IP:
Ønsker alle en god jul!!!

Bente & Stig Magne 2007-12-24 12:44:07 IP:
Ønsker alle venner og bekjente ein GOD JUL (PS. røldal 2007 e bestilt avreise onsdag morgen. Det e bare å melda sin interresse)

kjersti å atle 2007-12-23 21:15:53 IP:
ønske dk alle ein goooo jul ;)

Ørjan 2007-12-22 16:47:18 IP:
Ja, de kan du trygt sei. Å me så ikkje sko ud..

Anders 2007-12-22 15:35:51 IP:
off blei seint i går

Atle 2007-12-21 19:18:08 IP:
Tenke du på Idol konsert:)

Ørjan 2007-12-21 16:39:38 IP:
Jaja folkens! ka ska me finna på i dag? Konsert?

anders 2007-12-18 20:39:29 IP:
Eg får jo betalt for reklamen, kver gang nogen trykke på ein link så får eg 5 kr

kjersti 2007-12-17 19:12:10 IP:
hadde d våre ein ide å legga ner siå snart? vits i å betala for reklame? eller så får dåkke bli mer aktive, "gjengen", d e nå mi meining.... ;)

Stigi 2007-12-17 19:05:31 IP:
E d någen så slide me potensen ?? Det e bare å dela det me seg :-)

Atle 2007-12-17 10:06:19 IP:
Ja der hva jo voldsomt me reklame....

Anders 2007-12-16 15:55:24 IP:
er det nogen som har fått seg noge viagra eller??

levitra buy 2007-12-09 07:19:11 IP:
levitra buy levitra free samples levitra free samples levitra buy levitra buy - http://www.actionyes.org/newsevents.htm - levitra free samples

where to buy viagra 2007-12-08 17:01:10 IP:
free viagra samples - http://www.afdela.org/services.php - where to buy viagra where to buy viagra free viagra samples where to buy viagra free viagra samples where to buy viagra - http://www.afdela.org/services.php - free viagra samples

Ørjan 2007-12-01 13:51:23 IP:
Då får me sannsynligvis årets konsert på bokken i kveld! Heng dokk på!

buy cialis now 2007-11-30 09:58:27 IP:
buy cialis now buy cialis online buy cialis now buy cialis online buy cialis now - http://www.actionbooks.org/ - buy cialis online

free viagra samples 2007-11-24 05:55:03 IP:
Free viagra,free viagra samples Free viagra,free viagra samples Free viagra - http://dentedreality.com.au/youis/ - free viagra samples

Ellen 2007-11-19 19:52:12 IP:
D e bare t å komma å henta de...

linn 2007-11-18 16:58:16 IP:
ikke faen

Ørjan og Linn 2007-11-16 22:00:27 IP:
JA! Me vil ha katt. Helst to.

Tobbe 2007-11-15 22:55:13 IP:
http://publish.clearspring.com/current/g/Facebook/46a8f95380ba919f/facebook.html?x=04_qrL.iuKPrqeaqvPvnq.f8867pqb347_nvqOn4uqjn.e636qy_orij66nmqrz756vn_A

linn 2007-11-15 20:19:50 IP:
me ska ikke ha katt.

Ellen 2007-11-15 17:38:56 IP:
Någen så har lyst på pusekatt:)??

Stigi 2007-11-12 19:14:51 IP:
Hola! Kosa dokk i hjemlandet, naa ska me inn aa spisa middag :-) Adios

Anders 2007-11-12 18:54:07 IP:
Lide å gjør eller noge

Ørjan 2007-11-12 16:34:04 IP:
I alle dager...

Immacytaw 2007-11-12 13:03:58 IP:
Sensurerte den eg, sto isje noge fornuftig...

anneli 2007-10-07 23:16:12 IP:
gratulere så mye ørjan og linn. håper dere hadde en fin dag, og eg ønsker dere alt vel videre i ekteskapet. dere var utroligt fine begge to.

kjersti å di 2007-09-27 14:56:58 IP:
yeah...

Atle 2007-09-11 21:02:07 IP:
Takk for det......:)

Eirik 2007-09-11 20:30:34 IP:
Gratulera! Velkommen te "nabolaget"

Eirik 2007-09-11 20:21:49 IP:
Gratulera! Velkommen te "nabolaget"

Raymond 2007-09-07 22:34:00 IP:
Då blir det morgentur rondt Stokki kver dag;)

Atle 2007-09-07 18:30:11 IP:
å takk for det forrseten:)

Atle 2007-09-07 18:29:54 IP:
På gandal. ikkje så langt fra stokkelands vannet

Ørjan og Linn 2007-09-07 16:19:45 IP:
Gratulerer så møje!!! Kor e dette hen?

Atle & Kjersti 2007-09-07 14:31:45 IP:
Då har me kjøpt nytt rekkehus. herligt...

Bente 2007-09-02 00:34:22 IP:
http://www.youtube.com/watch?v=MQ4vmSvCVbc&mode=related&search= Dette MÅ bare dyreelskere se :))

Bente 2007-08-30 20:12:16 IP:
lige best den me den prikken du ska føra me muså :)

kjersti å di 2007-08-30 12:10:38 IP:
åh,så spennande va d alså bente? ingen reaksjon?

Bente 2007-08-29 19:10:53 IP:
det gjorde eg ;)

Ørjan 2007-08-29 16:40:14 IP:
Raga rockers på Folken lørdag 13. oktober. kem vil ver me?

kjersti å di 2007-08-28 20:12:19 IP:
såg du heile?

bente 2007-08-28 18:40:41 IP:
det va jo så idyllisk det bildet der.. hehehe

kjersti å di 2007-08-28 18:13:20 IP:
FINN 3 FEIL: LES NØYE FØR DU KLIKKER PÅ LINKEN UNDER! Det er to tilnærmet identiske bilder som vil dukke opp på skjermen. Nærmere 8000 folk ble testet for å se om dem kunne finne 3 ulikheter, men bare 19 klarte det. Test hvor observant du er, og klarer du å finne de 3 ulikhetene er du i verdenseliten.. LYKKE TIL! http://members.home.nl/saen/Special/Zoeken.swf

Atle 2007-08-28 00:36:38 IP:
Någen så vil komma å drikka her på lørdag?? Kjersti ska på jobbfest. så eg e sjef

Bente 2007-08-22 18:58:35 IP:
e en smule varmt her åg i dag, vidunderlige 25 grade ute åg ingen skye i mils omkrets, e jo typisk at en reise vekk når det endelig blir govær elle ke? hehe Lenge ska du ver der? Kose deg scuba-andy ;)

Anders 2007-08-22 10:57:21 IP:
Nå va eg på plass i Algeri igjen, va ein smule varmt. Bassenget holde 29gr så eg tror eg søke tilflukt der snart...

Bente 2007-08-21 17:09:07 IP:
ooooooooooh... så deiligt vær det blei :) Kosa dokk i Danmark Atle og Kjersti ;)Skolestart suge!

Atle 2007-08-14 23:44:41 IP:
Facebook e jo ud...Lørdag reise me t Danamrk. Så blir ikkje någe vannfestival på oss. have a nais weekend.

Bente 2007-08-14 20:21:27 IP:
ja.. eg åg havna der, vett eg sa eg ikje sko, men SE på det været - eg har ferie for pokker! ;))

Bente 2007-08-14 20:20:53 IP:
nå e eg på facebook, så legg meg t om dokk e der ;)

Anders 2007-08-07 17:59:33 IP:
Me har kjempe vær her hjemma og så dt gjør isje noge å gå på jobb.

Stigi 2007-08-07 10:28:34 IP:
God dag gutta og jenter :-) her i Stockholm e det strålande ver og god stemning. ha ei fine uga på jobb!

Ørjan 2007-07-13 15:49:56 IP:
Nei, då ska du ha takk

Erlend 2007-07-13 14:22:20 IP:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=150989 Masterferris e isje for katten

oddbjørn 2007-07-11 11:27:22 IP:
http://web3.aftenbladet.no/innenriks/article480411.ece :P

Atle 2007-06-26 11:07:31 IP:
Så denne siå e i brug ennå??? har ikkje vært inne her på lenge. stiligt.. Men takk for det. Va kos på lørdag ja

Ørjan og Linn 2007-06-24 20:28:46 IP:
Gratulerer med dagen Atle! Håpe dokk hadde de kjekt i går!

oddbear 2007-06-22 12:17:03 IP:
hmm eg e jemma i kvell ka ska eg då jørr?

kjersti å di 2007-06-21 22:05:19 IP:
någen så e klar for fest? å pizza ikje minst ;)

Eirik 2007-06-08 16:36:54 IP:
Gratla me dagen, Ørjan!

Atle 2007-06-08 13:50:32 IP:
Gralla på itteskudd

Ørjan 2007-06-07 22:01:36 IP:
Mange takk ska dokk ha!

tØrjan 2007-06-07 22:01:13 IP:
Mange

Stigi 2007-06-07 18:57:22 IP:
Gralla me dagen "kolega" Ørjan

jokke 2007-06-07 18:15:35 IP:
heisan. gralla me dagen Ørjan

Eirik 2007-06-07 17:56:54 IP:
Gratla me dagen, Ørjan!

Bente 2007-06-07 16:15:50 IP:
host..eksamen..

Bente 2007-06-07 16:15:27 IP:
då va siste helveteseksmen i boks, og la jobbesommeren begynna.. huhei :))

Raymond 2007-06-07 11:33:54 IP:
Då e det bare å henga seg på diskusjonen. Sjøl lige eg å diskutera ka som e best av ligestrøm og vekselstrøm, det evige dilemma;)

kjersti 2007-06-06 23:01:48 IP:
koss ska d gå når "alle" jobbe i sinus,blir ikje så festligt å ver sosiale me den gjengen då for oss så e null interesert i elektro! blir jo bare snakking om jobb å lønn då... kjeeedeligt ;) I DEAR YOU! Prøv ein fest uden å snakka om sinus-jobbingå ;)

Eirik 2007-06-06 21:33:01 IP:
E der fleire så ska begynna? Btw, någen som vil vinna penga i mårå?

Stigi 2007-06-06 18:50:12 IP:
E det vervekampanje i Sinus elle??

Eirik 2007-06-05 23:30:23 IP:
Nå e det onna 3 måneda te eg begynne i Sinus, oppsigelsestid = laaang tid

Linn og Ørjan 2007-06-04 20:33:24 IP:
gratulere så mye med bomullsdagen.

Bente 2007-06-04 16:14:30 IP:
2 års bryllupsdag i dag :))

, 2007-05-28 14:12:13 IP:
her e d gaaang jaaa....

anneli 2007-05-22 11:20:02 IP:
takk skal dere ha

Bente 2007-05-21 14:54:08 IP:
Tusen takk ska dokk ha :)

Ørjan og Linn 2007-05-19 21:09:46 IP:
Gratulerer med dagen Bente og Anneli

Anders 2007-05-17 17:24:49 IP:
Det va en herlige 17.mai

Stigi 2007-05-17 14:00:32 IP:
God 17Mai folkens

oddbjørn 2007-05-12 13:30:13 IP:
hmm va någen fodle i går? eller e det bare eg som har en mistanke:P

kjersti 2007-05-11 23:19:54 IP:
någen så har lyst å ver me t dyreparken kr.sand i såmmår?! blir sikkert kjempekjekt for løvene komme åeg ska se på den eine girafen å alle dyrå på savannen å ta tømmårstokken å spisa sokkerspinn å spela på spel å kjøba sånne små kosedyr å se på tigerene å se på gjeven å kansje me får se ulven å se du kvide revane å se elgen men di e jo litt kjedelige å se sjøløvene men han store har jo dødd å se kenguruene å se di domme kaninane å di små surikattane åse alla abekattane å kjøba snob å kansje kansje se kaptein sabeltann å di å kjøra me båden ans å spisa masse mad å så ska eg ikje kjøra karusell men se på når atle gjør d å så ska me vinna leger å gå i vallmarkå der å se på trollå å se på di små hestane å gå å se di små abekattane så bare bide å dride på deg å så ser me gaupå å sånn... å så sovne eg på veien hjem for då e eg trøtte å sånn... kom bli me d blir kjempekjekt ;)

Ørjan 2007-05-10 15:56:16 IP:
Ja de va synd. kan du kje bare gje fan å reisa? hehe

Eirik 2007-05-09 22:26:33 IP:
Grrr, bler kje roskilde på meg eller Siril, får kje ferie, einaste maen på jobb den ugå. Hadde nok heve meg på ellers, Ørjan. E jo konge konserta der nere i år.

Stigi 2007-05-09 17:54:24 IP:
Ska npkk finna ein kasse te deg Obbas :-)

oddbjørn 2007-05-08 20:10:41 IP:
e dårr någen her? får eg åg en stol på 16 mai?

Naboen 2007-05-07 23:13:14 IP:
blei ein 3 plass

Anders 2007-05-07 21:45:28 IP:
koss gjekk rc-løpet, blei det noge gevinst

Naboen 2007-05-04 10:07:22 IP:
RC-Løp i måren 5.Mai på banen på øksnevad løpet for sportslinere bjynne 14.30 og 15.10 for førmel 1 Sjekk ud www.klepprc.no

Eirik 2007-05-03 23:11:17 IP:
Någen så e interesserte i å vinna penga i mårå? (4.mai) Poker hos meg (Texas). Minimum 300 i innsats. Blir pot av d! Ring/mld i mårå (Ikkje sei någe te poltiet...)

Raymond 2007-04-23 23:08:30 IP:
Tror eg kan få meg fri ei uga i juli 2009....ska hørra;)

Ørjan 2007-04-22 22:45:16 IP:
ja, de kan me

Erlend 2007-04-22 21:18:36 IP:
bestille biletter og fly i mårå då.

Ørjan 2007-04-22 20:09:54 IP:
Ja, de e jo sant. trur ikkje problemet e å få fri. Kem kan ikkje få ei uke fri i juli?? Nei folkens, de e nok for møje tiltak å tenke fremover i tid. Eg e nok ikkje den beste te de eg heller, men roskilde blir de noge av sko eg tru. Bli me dei som vil. De e jaffal sikkert at de blir bra!

Kom igjen folkens!

kjersti 2007-04-22 18:20:36 IP:
lykke t me planlegging då!ikje d at eg tvile på at dk to reise men d å få me seg andre kan kansje vise seg å ikje ver så lett! sko våre me eg masse bra musikk men d jo d å få fri så e probleme for di fleste vel? eller e d viljen? å for al del,IKJE STRESS!!

Ørjan 2007-04-21 18:48:27 IP:
Ja, de har du jo. Men eg ville lufta de for fleire. Men me må kanskje bare gje gass

Erlend 2007-04-21 15:21:11 IP:
Eg trodde eg allerede hadde meldt meg på.

Øjan 2007-04-21 11:31:32 IP:
Nå e de vel kanskje tid for å kjøpa roskilde billetter. Kem har lyst på en sommer med god tuborg, god stemning og mye bra musikk?

bjelli sjarmøren 2007-04-19 18:24:30 IP:
heia Trheim

Anders 2007-04-16 20:24:58 IP:
Dagen er jammen møye lengre når eg er jemma i 3-tiå.

kjersti 2007-04-13 11:04:42 IP:
ååå fina vere!!! soool

Naboen 2007-04-07 19:18:00 IP:
Grattis Mr.X??!!

Nå må ikkje folk glømma her 2007-04-07 12:56:11 IP:
Gratulera te dagen Mr x. Kem e Mr. X tenke alle nå. Vel d e dagens påskenøtt

Anders 2007-04-07 12:11:00 IP:
Typisk Stigi det, ingenting som ska ver halvveis dr

Naboen 2007-04-06 22:40:38 IP:
Va oppe på stavtjørn i dag å såg den nyrestaurerte hyttå te stigi, sjef me utehøytalere på terassen :)

Bente 2007-04-05 10:44:37 IP:
holdt nesten på å sitta fast ute på hardangerviddå, sto 4 tima i kø for å se om me kom med i kolonnefeltet, men det ble stengt pga uvær. Så me tok veien om voss. Itte 13 timers tur va det godt å legga seg i hotellsengå gitt! Nå e stigi og faren oppe i bakkane, fleire e stengt pga vind. Påsken e i gang :) God påske t adle samen!

kjersti & atle 2007-04-04 21:39:47 IP:
dåh vil me ønsja dykke ein rektigt så goe påske! skål!

Stigi 2007-04-03 22:08:44 IP:
Ja, på Geilo

Atle og Kjersti 2007-04-03 15:37:01 IP:
Någen som ska ud i påsken

kjersti 2007-03-28 23:38:34 IP:
eg e trege,meinte jo seff visdomstennene hehe... offf

Stigi og Bente 2007-03-28 22:14:21 IP:
Litt i sista laget, men gralla så mye med dagen jokke

Erlend 2007-03-28 18:49:20 IP:
Gralla me dagen gamle mann

Linn 2007-03-28 17:58:56 IP:
gratulere med dagen jokke.

Linn 2007-03-28 17:56:43 IP:
har du ikke fått alle jekslene ennå?

Atle og Kjersti 2007-03-28 13:44:34 IP:
Gratla me dagen jokke:)

Anders 2007-03-28 07:53:46 IP:
Gratulere med dagen Jokke!!

kjersti 2007-03-27 22:45:26 IP:
hallo?har någen trokke jekslene? eg har voondt... kjenne di e på vei... hjeeelp

Naboen 2007-03-27 19:24:55 IP:
hehe, stemme d :)

Stigi 2007-03-23 16:54:23 IP:
Me har vanntette bila :-)

Naboen 2007-03-21 15:56:19 IP:
Men Stigi he ikkje fått opp garasjen ennå,, hehe

Tobba:D 2007-03-17 00:15:59 IP:
hmm www.ganddalak.no

Bente 2007-03-16 22:23:09 IP:
Folkens: KOM OG HANDLA HOS MEG I KVELD!!! Nattåpent til 24:00. Eg kjeeeede meg!

Cadro 2007-03-16 21:51:05 IP:
I Dag fikk endelig jokki nyglane te kåken. Så nå e de bare å flytta inn.

kjersti 2007-03-16 21:41:44 IP:
akk ja då satt eg her aleina... fekk ikje ver me eg, på roadtrip...

Bente 2007-03-16 08:42:23 IP:
og stigi for takk ha garasjen ferdige innen oktober!! Han og Atle ska avgårde t Oslo i dag og henta "baby" nr2 :)

Bente 2007-03-16 08:41:15 IP:
en stemme? hehe, blir nesten som det der at XX og YY va dei overgriperne t klovnemalerinnå, tror nok dei fleste kan stå for det dei seie. :) Om det va eg som sa det, så beklage eg. E meir det å ver gift som e oppskrytt, neida! Bryllup e jo en fantastisk feiring av kjærligheten, men dokk for begge takk ta det ROLIGT på utdrikningslaget ;)) Siril og Eirik e jo også forlovte, ane eg et dobbelbryllup? hehe

Linn 2007-03-15 20:36:53 IP:
prøvde å sei det før morten abel konserten ,men stigi bare snakte om at me konne gifta oss i garasjen hans. og eg sa ja. atle sa at siril og eirik va neste men eg sa "nei, det e ikke sikkert.kan ver me blir før.".så va d en stemme som sa bryllup e oppskrutt. så då fekk det helle venta.

Stigi 2007-03-15 14:19:47 IP:
Ka har sjedd Ørjan?? Dette hadde eg ikje trodd. Gralla så mye te dokke begge

Atle og Kjersti 2007-03-15 13:00:06 IP:
Bryllup ja.. Så kosele. Gratulere så mye!!

Bente 2007-03-15 11:36:23 IP:
næmmen, her ser eg innom siå og tenke ingenting sikkert e nytt - og så e det snart bryllup?! OIOIOI! Gratulere t Linn og Ørjan :))

anneli 2007-03-15 08:22:18 IP:
gralla! håper dere får en fantastisk dag den 6okt.

Erlend 2007-03-14 21:37:21 IP:
Gralla Linn og Ørjan:) D blir ein fest dag!!!

Ørjan og Linn 2007-03-14 21:21:58 IP:
nå blir det bryllup, mest sansynligt 6 oktober.

kjersti 2007-03-09 23:03:53 IP:
endele har eg åg fri ein lørdag!! go heeeelg!!

Jokke 2007-03-09 20:26:07 IP:
E dar någen såm ska sjenkast denne helgå?

Bente 2007-03-02 16:18:43 IP:
Hu va HERLIGE!"!!!

Linn 2007-03-02 16:12:16 IP:
endelig helg ijen. føle dette blir ei goe helg.go helg alle sammen

kjersti & atle 2007-02-27 19:57:31 IP:
jepp ei jenta t! å ikje lenge t heller,midten av mars! va veeeldig spontant dette då hehe

Bente 2007-02-26 17:41:29 IP:
gralla! ei jenta t? Se om det e någen andre jentenavn i same filmen kanskje? i Løveneskonge 2? Då matche dei :) eeeeeg ååååg vil ha valp!!!!! :))

kjersti 2007-02-26 16:43:48 IP:
litt tongt å skriga høgt kansje?!

Øjan 2007-02-26 14:27:36 IP:
Ka med skambankt? stilig navn de.

kjersti & atle 2007-02-26 14:22:25 IP:
okei,då e me igang igjen ;) någen så har forslag t hundenavn? ;)

Ørjan 2007-02-26 12:42:26 IP:
Jaja, då va de klart for Skambankt konsert på tribute lørdag 24.03.07. Meld interresse snarest. Hvis nogen lure: ja skambankt e noge for alle!!!

kjersti 2007-02-25 10:24:26 IP:
oj,ja,gralla! derfor me va ude igår kansje?! ;)

Anneli 2007-02-24 18:15:19 IP:
gatla med dagen Anders! håper du for en fin dag videre!!!!

Bente 2007-02-24 14:46:10 IP:
guri så GAMLE folk bjunne å bli.. elle ke Abders? hehe Gratla med dagen!!!

oddbjørn 2007-02-21 11:01:47 IP:
århh det e så feigt altså...

Erlend & Organ 2007-02-19 23:03:31 IP:
Me har d nais... Masse pulverschnee og beer. Jiiiha snakkis seinere:)

oddbjørn 2007-02-18 10:31:15 IP:
nope eg har det isje bra

Linn 2007-02-18 03:45:06 IP:
har dåkk det bra

Linn 2007-02-18 03:43:21 IP:
hei eg har det bra

linn 2007-02-14 16:18:14 IP:
takk ska dere ha alle sammen. det va en bra ide det med pizza i mårrå. me e me

Bente 2007-02-13 19:01:07 IP:
jau - bra ide!

kjersti & atle 2007-02-12 23:39:13 IP:
fyst:gratla så mye me litt itteskudd linn! hb du hadde ein fiine dag;) så lurte me på om me sko møtes her på torsdag før konserten? vis någen bryr seg kan eg laga någe så enkelt så pizza.så konne me jo reist samen t stava, ville vel våre d greiaste d? e bare et forslag,ikje någe tvang ;) om någen e itereserte(?!) så mld meg elle atle så eg har ein ide om kor mye,evt lide eg ska laga.men som sagt bare et forslag men gu så koseligt d hadde våre da dere?! ;)

Jokke 2007-02-11 15:13:11 IP:
Gralla me dagen Linn!

kjersti 2007-02-10 18:15:07 IP:
løøøørdaaag!!! endele!!!

Bente 2007-02-09 18:43:38 IP:
eg e svolten! :) Kom åg handla hos meg.. eg kjeeeede meg!!!!

Erlend 2007-02-06 19:59:47 IP:
Gralla ja

Ørjan og Linn 2007-02-06 18:12:18 IP:
Gratulerer så møje Stig Magne!

Anneli 2007-02-06 12:30:57 IP:
gralla med dagen stigi, du må ha en fin dag videre.

kjersti & atle 2007-02-06 10:14:22 IP:
GRATLA ME DAGEN STIG MAGNE!! håbe du får ein fine dag!

Bjelli 2007-02-05 18:44:16 IP:
te opplysning.... ja d blei nok d på deg :P

Anders 2007-02-02 21:19:32 IP:
Då va det helg igjen, bler det noge fylla då tro...

mana 2007-01-31 18:13:03 IP:
oddbjørn: ude på`?

oddbjørn 2007-01-28 15:28:49 IP:
off får enn plass... einaste som e bra e maden, ellers e det vanskeligt eg vett isje ka dag det har isje tv eller internett fekk en haltime nu te å ordna finansen på leiligheden, e dårr någe som sjer som eg har gått glipp av? eg føle eg e på en aen planet. e dåkke der ennå?

kjersti 2007-01-26 15:02:28 IP:
helg?! ka e d? ugene går jo i ett... snart e d søndag kan eg sei...

Atle| 2007-01-26 14:52:26 IP:
Eg e jo tyste kver helg.. hva er det for noe????

Bente 2007-01-26 14:38:51 IP:
og DERRRR starte helgå :)

mana 2007-01-26 13:44:25 IP:
oddbjørn: ud i helgå elle.. ?? hehe

kjersti 2007-01-23 15:08:39 IP:
nå kan dåkk komma å renna i bakken her hoss oss ;)

kjersti 2007-01-21 11:35:13 IP:
atle har ikje gått så langt då,rett borti herane,der me stene renovasjon elle ka d hette! men an e jo gutten så e goe på nachspel(hette d d?) ;)

Linn 2007-01-21 10:24:34 IP:
kor lang tid tok det å gå i fra soma for atle

kjersti 2007-01-20 22:22:40 IP:
fekk ein følelse av å reisa vel tidlig på jobb når atle ikje hadde komt hjem fra by-tur eingang... ;)

anneli 2007-01-20 21:39:03 IP:
god helg folkens, koza dere i helga

Erlend 2007-01-20 18:26:07 IP:
Ja d va heftig. Våkna på sofaen i morres ja. D tar på og synga me på sangane vett du.

Linn 2007-01-20 15:58:53 IP:
koste du dg på nachspiel med folkene i kardemommeby i natt erlend?

Bente 2007-01-20 14:27:59 IP:
go helg people!! :))

ørjan 2007-01-15 16:25:46 IP:
nei, de må me få gjort. ikkje lett å få ti te alt vett du :)

kjersti 2007-01-15 14:08:30 IP:
linn & ørjan; fremkalt d gruppebilde elle?

mana 2007-01-14 20:37:08 IP:
oddbjørn: liga fodle kver helg du;)?

kjersti 2007-01-14 16:39:09 IP:
å d førsta du gjør når du komme hjem e å gå her? ;)

oddbjørn 2007-01-14 04:32:44 IP:
ka nå som sjer?

oddbjørn 2007-01-14 04:14:48 IP:
tenk om kver helg va som denne der du nesten isje hulse ka eller kor eller kem som e her... det e nesten flaut heila greiå...

Bente 2007-01-11 10:22:07 IP:
Nå e søsteren min, flinkeHanne som me nå kalle na i familien, fått fagbrevet og kan herved kalla seg frisør :)) Hu sto med glans!!

oddbjørn 2007-01-09 22:38:26 IP:
kem e mana?

Bente 2007-01-08 18:47:22 IP:
en heile verden av varer for momsregistrerte kunder åpna seg for meg i går.. hehe

mana 2007-01-08 00:44:54 IP:
oddbjørn: fodle heila helgå elle?

oddbjørn 2007-01-07 21:19:33 IP:
åh.. denne helgå va korte, huske nesten isje ka eg har jort enn gang

Anders 2007-01-07 19:22:34 IP:
Ja koss det?

Bente 2007-01-07 10:43:43 IP:
Anders, om du e momsregistrert?

kjersti 2007-01-03 23:27:50 IP:
your welcome! best å få d skikkeligt ;)

Ørjan 2007-01-03 22:37:49 IP:
Takk for tipset Kjersti :)

kjersti 2007-01-02 23:15:45 IP:
forresten ørjan,fått tillatelse av alle parter for å legga ut d bilde? ;)

kjersti 2007-01-02 23:13:05 IP:
1 time for fort visstnåkk

Ørjan 2007-01-02 20:26:38 IP:
Atle og Kjersti:Stemme klokkå på kamera dokkers forresten?

kjersti 2007-01-01 23:30:35 IP:
tåle du ikje ein 11 timers?! ;)

Anders 2007-01-01 20:08:19 IP:
Godt nyttår folkens, det va ei kjekke feiring glede meg allerede te neste. Blei vel seint, har vore i sovemodus heile dagen

Linn 2007-01-01 19:29:28 IP:
det var iallefall stor aktivitet på soverommet i natt.

Atle 2007-01-01 13:17:15 IP:
Det e gudd. Takk for ei kjekke nyttårsfeiring. Goe mad og godt lag. Ein fin start på det nya året

Linn 2007-01-01 11:31:05 IP:
atle du kan ta det me ro. eg har fonne skoene dine, begge to.

Raymond 2006-12-31 19:39:53 IP:
Godt nyttår folkens

kjersti & atle 2006-12-31 16:32:18 IP:
då takke me for d gamla alle samen! hb dk alle får ein fine feiring!! GODT NYTT ÅR!!!

Raymond 2006-12-28 22:03:54 IP:
Kan godt ha d eg og....i Bergen

Linn og Ørjan 2006-12-26 14:22:14 IP:
me kan godt ha det på ålgård me mat. kjole og hvitt. og me ska vite kem så komme.

kjersti & atle 2006-12-26 13:37:42 IP:
me gjør d enkelt;me innvitere t fest 31 desember! siden ingen andre hadde någe særlig lyst så e ikje me vanskelige! men her blir d ikje mad då ;)

Ørjan 2006-12-26 13:04:53 IP:
De e visst einaste måten å få gang på diskusjonen om nyttår... hehe.

! 2006-12-26 13:00:32 IP:
men d e jo linn din så har begynt den trenden! så d får du bare tåla haha

Ørjan 2006-12-26 12:23:14 IP:
Eg syns ikkje noge om at nogen bruke våre navn uten tillatelse...

Ørjan og Linn 2006-12-25 18:56:09 IP:
Og forresten nyttårs-festen blir i år hos oss! Kleskoden blir kjole og hvitt! Ta med drikke og godt humør!Linn servere kalkun og senere på kvelden kaffi og kaker! Opent hus, bare og ta turen de som vil!

Erlend 2006-12-24 15:59:27 IP:
Go jul og sånt.

stigi 2006-12-24 15:25:39 IP:
go jul t alle sammen! Hb dokk får møye flott, åg at maden smage ;)Sjekk mailane dokkers

Ørjan og Linn 2006-12-24 15:01:40 IP:
Hallo! Ønsker alle en riktig god jul! Ha en fin kveld!

Raymond 2006-12-24 13:59:07 IP:
God jul og fred i verden alså!!!

Naboen 2006-12-24 08:10:52 IP:
GOD JUL ALLESAMEN

kjersti,atle & frk.nala 2006-12-23 19:06:02 IP:
då vil me ønska alle ein hjerteligt goe jul,ta vare på deg sjøl og dine nærmeste! å husk; d vil sikkert vera hyggeligt om du tat ein tlf t na oldemor/farmor/bestemor/bestefar osv om d har seg sånn at du ikje feire ilag me di! me må alle bli flinkere å ta vare på di eldre! d e tross alt di så e grunnen t at me e her... ;) GOD JUL, love'yall

Raymond 2006-12-22 19:45:33 IP:
Endelig ferdig me de 7 sortane. Handla inn aas juleøl, ringnes julebokk, hansa juleøl.......

Raymond 2006-12-22 19:44:10 IP:
Jækla klar for piiiiiiils

Raymond 2006-12-22 19:43:43 IP:
Øl anyone?????

Bente 2006-12-22 17:41:35 IP:
åg hb folk e stødigare dette nyttåret! Tok litt for møye av i fjor itte min smak, hehe. Nå vil eg slappa av og drikka eg åg! Basta! ;))

Bente 2006-12-22 17:39:17 IP:
nei, i år vil eg ver gjesten, ikje vertinnå. Så eg vente på invitasjon t kalkunmiddag :)

Ørjan 2006-12-22 11:23:01 IP:
Ja nå blir de julastemning i industriveien 8. Ikkje lenge igjen nå nei

linn 2006-12-20 20:03:52 IP:
ja tar du me deg hu kjekka therese.hu lage sånn gang

jokke 2006-12-20 19:57:13 IP:
ja så lage eg et nytt rakketstativ til bekasinveien

linn 2006-12-20 19:54:16 IP:
ja tar du me deg hu kjekka therese.hu lage sånn gang

Anders 2006-12-20 19:52:14 IP:
Ja de har eg og hørt de blir bra som i fjor

Erlend 2006-12-20 19:07:30 IP:
ja d har eg hørt d sko ver. va d isje kalkun me sko ha??

Linn 2006-12-20 19:05:18 IP:
Er det nyttår på orstad i år?

bønna 2006-12-20 15:15:02 IP:
føler der e noen strebere her inne......

Bente 2006-12-19 16:48:55 IP:
må jo trø t litt når en fyst bake ;)

Bjelli 2006-12-18 18:16:09 IP:
Bente 11?? 7 sortar har eg lært

Ørjan 2006-12-15 16:29:40 IP:
Eg vett om en plass me kan ver gratis. Eg kan jo ikkje reisa te røldal uten å bu der...

Erlend 2006-12-14 19:58:28 IP:
Forresten.... D blei bare onsdag t fredag... Ksnsje greit og få me seg d og.

Erlend 2006-12-14 19:57:25 IP:
Romjuls turen t røldal e fiksa. 8 manns hytte i Røldal Hyttegrend. Den der gudd plassen me va fysste gangen vett du. Ellers så e d e bare og hiva seg me. d va ein store hems....

Linn 2006-12-14 18:33:14 IP:
herregud kos får du tid til alt dettte, kvinne.

Bente 2006-12-14 15:15:55 IP:
åg då va adle 11 sortane julekake ferdigbakte åg stabla i kakeboksane :)

Bente 2006-12-14 15:15:20 IP:
Gratulere Kjersti!!!!

kjersti 2006-12-14 12:04:56 IP:
eg fant ud at kan atle,kan eg!så om någen mnd så blir eg å finnå på Ikea!nærmere bestemt selv-betjenings lageret.hørres kanjse ikje kjempespennende ut for någen men eg e VIRKELIG klar for någe nytt itte 5 år slave på gålve hos rema! følte kansje eg rykka bitelitt opp på rangstien her nå hehe. sleppe å hørra den der "åja,kassadama på rema" d e jo et skjeldsord omtrent...åja,eg får truck lappen av di haha, ikje traktor Anders,men truck! hehe tog du an ;)

Buffe John 2006-12-12 21:24:53 IP:
Vis dokke ska ha tømrer fra fjogstad østerhus må dokke venta ca 1 år;)

Kjersti 2006-12-12 21:22:33 IP:
Tusen takk for det:)

Anders 2006-12-12 19:20:10 IP:
Gratulere så mye med dagen Kjersti. Håpet du har hatt ein fine dag.

Ørjan og Linn 2006-12-12 14:11:53 IP:
Gratulerer så mye med dagen Kjersti. Kos deg!

Raymond 2006-12-11 15:09:09 IP:
Komme på kakebesøg i julå eg;)

Linn 2006-12-10 23:23:10 IP:
og der va den 3 sorten på plass i kakeboksen

Linn 2006-12-10 18:01:19 IP:
og der kom kokosmakronene seg og i kakeboksen

Linn 2006-12-10 16:09:34 IP:
nå har sirupsnippene komt seg ner i kakeboksen.

kjersti 2006-12-06 23:56:09 IP:
typisk mannfolk haha!handla i siste liten!

stigi 2006-12-06 21:59:08 IP:
Det va godt å hørra at det ikje bare e meg så handle på julaftå

Anders 2006-12-04 22:03:39 IP:
Eg er enige me raymond her ja, går du ud på julaftå for å handla så er det nesten ingen i butikkane og du har så møye press at du bare må kjøpa dr og då

Raymond 2006-12-03 20:18:29 IP:
Julegavar kjøpes siste dagene før jul under press, då bruge du minst tid på d;)

Bjelli 2006-12-03 14:03:49 IP:
presangane nå??? humm tar d julaftå på statoilen

Atle 2006-12-02 15:06:42 IP:
Jepp..julagavane e i hus...mangtle bare ein...hmm ka saka me finna på!?

Erlend 2006-12-02 13:50:37 IP:
Der va eg ferdig me julegavene ja. Deilig deilig deilig. Nå e d bare å nyta angsten hos alle andre :)

linn 2006-12-02 09:14:13 IP:
ingenting e som en frisk god morgen, me heile dagen fri. det e godt me helg.

Bente 2006-12-01 21:49:16 IP:
oioioi.. dokk har det jo i grunnen møye verre, huff. Dokk må ha go bedring! Hvis dokk trenge barnevakt t Emily Merethe, så kan nokk stigi ha na i bæresele på jobb ;)

Naboen 2006-12-01 19:08:00 IP:
Føle me dg bente he låge me 39 - 40 i feber si torsdags måren å de ser ikkje ud te å gje seg

Bente 2006-12-01 12:58:37 IP:
e døden nær.. forkjølelsen slite og rive i kroppen, åg eg har HEILA helgå me jobbing foran meg.. hørre eg "stakkar deg"?? hehe Go helg people!

Bente 2006-11-30 11:49:11 IP:
ehm.. må eg henga någe mellom beinå åg lega tøffe då elle? ;)

Atle 2006-11-29 16:29:03 IP:
Bente: Ja bare kom du og..kom de så vil:)

Bente 2006-11-29 10:40:53 IP:
Atle: eg komme! ;)) hehe. Christina: hørte du va ei av dei fysste som kysste på Stigi, hehe, du lærte han bra opp. Va trist å komma hjem igjen egentlig, kunne godt hatt ei uka t der nere.. sukk.. Thailand anbefales!!!

Anders 2006-11-28 22:08:05 IP:
Funka her sjå meg, efakturaene komme fram

Erlend 2006-11-28 21:08:09 IP:
Mailen e føkka Anders.operasjonen blei tidsavbrutt står d. Kansje du kan se litt på d. Vente på viktig mail ifra Posten

oddbjørn 2006-11-28 19:42:51 IP:
åhhr då kan eg isje ta me damå då?

Atle 2006-11-28 16:05:49 IP:
Guttakvell hos meg på Lørdag......

kjersti & atle 2006-11-26 12:48:48 IP:
velkommen hjem kjære brudepar! Hb turen va vellykket!

oddbear 2006-11-25 17:14:11 IP:
ke som sjer? e dårr party? kor kor?

Partypeople 2006-11-25 15:14:32 IP:
come on

CaDuVil 2006-11-22 20:19:14 IP:
her gjer me d sånn så d passe okke

oddbjørn 2006-11-21 21:44:22 IP:
få dåkke et rom for påkker.. me trenge isje se alt..

Bjelli 2006-11-21 20:51:28 IP:
dellillos e jo sjæf Christina - d bler vel eg så ramle øve deg :P

Erlend 2006-11-21 18:37:46 IP:
Kem blir med på Big Bang på Folken ons 20 des...? Og ksnsje DeLillos lør 9 des.Den e jo jaffal bankårs

Christina 2006-11-21 16:35:00 IP:
jaja bjelli... eg har iallfall ikkje ramla øve deg ennå;)

Bjelli 2006-11-21 16:17:20 IP:
christina - du sga aldri sei aldri :P

Christina 2006-11-20 17:18:54 IP:
Stigi: Ja e nogen år si nå. Va nogen som sa eg traff deg ude for ei stonn si.Tror eg va litt fodle..huske lide av d :P *flaue* Vel, eg ramla vel øve denne siå nå an bjelli ga meg adressen.. hehe.. Ellers så har eg vel ikkje akkurat ramla øve an bjelli;) Snakke bare me an litt inne på nettby.no. Så på ein eller aen måde kom me inn på deg og Atle:) Sånn va det:) Dokke må ha goe honnymoon videre:)

Stigi 2006-11-20 13:29:50 IP:
Ps. mangle naagen bokstava her paa tastauret, di snakke aa skrive litt anderledes her nere :-) Raimond- Me va i Bangkok, naa e me i Hua Hin, saa ska me tebage te Bangkok paa torsdag, for me maa hjem igjen :-(

Stigi 2006-11-20 13:27:38 IP:
Foresten hei Christina, det va naagen aar siden sist. Koz ramla du ove denne siaa, og Bjelland ?.......

Stigi 2006-11-20 13:21:38 IP:
God kveld gutta og jenter ein liden hilsen fra andra siaa av kloden. Her e tempraturen rundt 30 grade aa ingen skyer i sikte..... Akoratt saa hjemma rekne eg me. Sitte her aleina paa en pc mens Bente ligge ringe i sengaa... aa nyde di vakre 5 stingaa i kneet mitt ite den fyste turen i vannet, jippi saan e det paa honymoon, ikje loye me ikje reist for naa. Koza dokk masse , foresten saa e det vel midt paa dagen hos dokke naa..

Ørjan 2006-11-19 21:47:25 IP:
Atle les her: http://www.lyse.no/article.php?articleID=4405&categoryID=5151

oddbjørn 2006-11-19 18:01:57 IP:
nei eg vett

Atle 2006-11-19 17:19:50 IP:
Ja det ska jo ikkje mye t:)

oddbear 2006-11-18 22:04:45 IP:
åh, nei, gått dårr e någen som har merr ved enn meg

kjersti 2006-11-18 20:31:36 IP:
du oddbjørn,e vel ikje någe å snakka om at ein har våre ilag me någen i 3 klasse...

kjersti 2006-11-18 20:30:43 IP:
Bente et lite tips: Bot.no hehehe

oddbear 2006-11-18 17:50:22 IP:
hmmm stigi har aldri nevnt någe om det isje når an e dridas enn gang, han må ha fårtrengt det, aldri di 5 årene eg har jobbd me an har an nevnt någe om det.

den ukjente 2006-11-17 20:32:57 IP:
Eg e litt feige.. fikk nettsiå av an bjelli... eg har gått på barnaskole med Atle og Stig Magne:)Va sammen me stigi i 3 elle 4 klasse:P så an e x`n min..haha.. Kjersi jekk på skole me ei venninna av meg. Derfor våre i fest me henna 2- 3 ganger..Elles så hette eg Christina og e litt feige og de:P Sånn mysteriet løyst

Anders 2006-11-17 17:39:24 IP:
Då va det jammen helg allerede, det va jo grevla gudd. Ha ei fine helg folkens!!

oddbjørn 2006-11-15 19:53:05 IP:
ja eg har sånn jalla greia sånn reklame dritt som komme opp messenger service kalle det seg, någe cræp seie eg bare

Bjelli 2006-11-15 19:13:41 IP:
nogen andre så har slede me msn idag??

Raymond 2006-11-14 17:45:06 IP:
Friste me Thailand ja...Te Bente og Stigi: Kor ska dokke i Thailand? kan kanskje gje någen goe tips

Bjelli 2006-11-13 20:17:40 IP:
yes, snart helg :)

kjersti 2006-11-13 18:11:25 IP:
familiehunden vår,canto e dog(kid)nappa... domme kjerringer

oddbear 2006-11-12 22:33:09 IP:
den ukjente kan jo røba seg før an stikke, sånn e di internasjonale uskrevne spionreglane.. syns du ska fylla di hvis isje e du feig.. seng på flye dobbelseng då?:P

Bente 2006-11-12 20:45:13 IP:
jaja, saa sitte eg paa viploungen me et glass chardonay i haandaa, sippe litt t dei edle draaper aag sende en tanke hjem t dei som ska paa jobb i morgen.. akk o ve ;) naa har me landa i london, aag flyet gaar t thailand om 1 time. Me kom ikje med flyet i gaar, saa fikk kompensasjon me at me fekk reise 1klasse heilt ner t bangkok aag naagen kjekke handlepenga. Tenk at me faar egen seng paa flyet, passe bra t gamla her med daarlig rygg, hehe. Tenke paa dokk, aag savne Nillemor! Slengkyss

den ukjente 2006-11-12 20:05:49 IP:
kjersti: du va ikkje gammale nok t å komma inn.. så ikkje løye du ikkje har våre der..pluss, der va litt mye drikka inni bilde.. men eg ska slutta å kjeda dok;) koselig så lenge det varte;)

oddbear 2006-11-12 19:08:24 IP:
ja du kjede meg åg ganske mye.. finn på någe nytt den me kongo greiå va dårlige..

mor`a di 2006-11-12 19:05:49 IP:
!!

kjersti 2006-11-12 11:34:10 IP:
eg har aldri våre på kongo så du har nok feil person dr ja, nå kjede du mg.

den ukjente 2006-11-12 10:54:56 IP:
Ja, for meg e du ukjent.. som du sjøl seie, så va du ikkje påtenkt i den tiå heller:P

oddbear, 2006-11-12 01:15:05 IP:
hvis du isje enågen av delen må du ver den ukjente, då e eg åg den ukjente, siden du isje sjenne meg,kongo på bryne? det va sikkert lenge før eg va påtenkte

den ukjente 2006-11-11 21:49:17 IP:
ja, du har spydd på meg ein gang;)... men maaaangen år si.. på kongo på Bryne..*ler*

Kjersti 2006-11-11 18:13:43 IP:
har eg snakka me dg någen gang?

den ukjente 2006-11-11 15:03:38 IP:
Nei, IKKJE den nya damå t bjelli!!!!!!Ikkje damå t bjelli i det heila..Å ken e denne bjelli? GOD TUR!!

kjersti 2006-11-11 12:59:31 IP:
gooood tuuur,me ska kooosa oss her i reggene me,ikje tenk på oss...bare husk d eg sa stigi,veldig viktig ;)

oddbear 2006-11-11 12:26:08 IP:
den nya damå? e dårr flerne? kjenne eg han eller hu då?

Stigi 2006-11-11 12:11:47 IP:
Den nya damå te bjelli??

Stigi 2006-11-11 12:08:18 IP:
Foresten eg tror eg vet kem den "ukjente" e.

Stigi 2006-11-11 12:07:39 IP:
Koza dokk så mye her hjemma i regenet. så ser me snart igjen!

Stigi 2006-11-11 12:06:47 IP:
Tror eg reise te thailand nå :-) hvis det e greit...

oddbjørn 2006-11-11 00:06:43 IP:
ha en fine tur;)

Bente 2006-11-10 13:43:13 IP:
men då e det so long people! Thailand here we come!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

den ukjente 2006-11-09 21:43:35 IP:
liga før du kan henga deg nå..

asgaut 2006-11-09 21:33:25 IP:
bokstavar e d svaret

den ukjente 2006-11-09 21:28:27 IP:
9 bosktava og di;)

Smygen 2006-11-09 21:25:25 IP:
æg æ mæ

Atle 2006-11-09 21:17:41 IP:
Laga VM i konkurranse§!OK Hangman på gang nå

den ukjente 2006-11-09 20:15:12 IP:
ja, spesielt kladden;)

Bjelli 2006-11-09 20:08:33 IP:
spøkelseskladden?

den ukjente 2006-11-09 20:05:00 IP:
Men Bjelli... d vet du hvis du tenke deg litt om;)

Bjelli 2006-11-09 19:58:48 IP:
kem e den ukjente?

den ukjente 2006-11-09 19:42:12 IP:
Ja, men e d ikkje spennande då;) haha--

Bente 2006-11-09 16:19:00 IP:
fremdeles pingla

den ukjente 2006-11-09 15:04:46 IP:
Kan jo sei ken eg kjenne fjest på då... nogen bedre en andre.. men kjenne fjeset til an Stig Magne, Atle, Kjersti, Joakim...de to fyste har eg til og me snakt me..*ler*

Bente 2006-11-08 11:40:51 IP:
di pingla

den ukjente 2006-11-07 21:29:52 IP:
Det va ei kjekke sia eg datt innom her:) Nogen kjente fjes i alle fall:)

oddbjørn 2006-11-05 00:32:25 IP:
jaja, gått det isje va meg denne gangen heller:P

Bente 2006-11-04 16:20:15 IP:
Anneli: bedre å vera litt fartssvin enn å kjøra 70 år feilfritt, hehe :) Ha ei fine helg!

Ellen 2006-11-04 15:59:26 IP:
Der kjørte eg og forbi,mn eg klarte heldivis å holla fartsgrenså:) Heldivis, e surt uden lappen!!!

Anneli 2006-11-04 15:53:49 IP:
jaja sånn kan det gå Bente... må passe deg. det var uflaks

Bente 2006-11-04 14:17:36 IP:
takk goguttane :) Va i 60 sonen ja, blei målt fra bruå itte bommen der på forus. Akk og ve :) I kvell blir det party!

Atle 2006-11-04 12:50:00 IP:
Kjedele Bente!. max uflaks.

Ørjan 2006-11-04 12:15:26 IP:
nei å nei bente, de hørtes leit ut. Va de i 60 sonen eller? offoff me må visst passa på når me kjøre. fort gjort.

Bente 2006-11-04 10:56:34 IP:
eg åg vil ha Kjersti! hehe Eg vil då ver fyste kvinne ute med å fortelle at eg har mysta førerkortet, det skjedde på motorveien i går, blir 3 måneder og ei kjekke bot. På 3 timer fekk staten inn fleire mill, 16 stk mista førerkortet, eg kjørte 1 km/t for møye, hadde eg kjørt en mindre hadde eg bare fått forenkla forelegg, men sånn e livet. Så nå sleppe dokk hørra på på maen min, eg sa det fyst.

kjersti 2006-11-03 23:19:59 IP:
GJETT ka eg har fått på mailen min! någen kjendisa så absolutt burde skjems ja!

Anders 2006-11-02 23:32:08 IP:
Dokk burde kanskje inngå ein service avtale med USS, grevla bra service dr ;)

Bente 2006-11-02 22:15:53 IP:
me har ikje engang pc heima som funke.. ska knabba Anders sin neste gang eg e hos an (men ikje sei det t an)

Naboen 2006-11-02 18:51:29 IP:
De e snart HELG og naboen tar seg ei vega feri. ska hetsa stigi me garasjen

Anders 2006-11-01 13:22:48 IP:
Ska sletta det fra jobb pcen den er isje heilt goe

kjersti 2006-10-29 21:12:17 IP:
Fritt Vilt e kongefilm! virkeligt någe å anbefala! men vis du må ha skikkelig skrekkfilm må du nåkk se the grudge!den ska eg IKJE se ;)

Atle 2006-10-29 18:52:00 IP:
Eg må jo sei at det hva ein skikkele goe kvell. Det hva vm i regn på hjemturen. den blei lang. hva hjemma 5 oyoy.

kjersti 2006-10-29 13:25:18 IP:
døh,anders, LITT slitsomt me den msn din så logge seg på å av konstant....

Ørjan 2006-10-29 03:54:11 IP:
Atle va langt fra sterke nok, men de va ikkje eg heller... va de ikkje en bra kvell atle?

ørjan 2006-10-27 15:49:37 IP:
Akkurat denne helgå syns eg du ska la ver me de der edru tullet. me tar oss vel nogen pils i mårå. Eg e jo home alone denne helgå, så noge må me jo finna på...

Atle 2006-10-26 20:38:57 IP:
Dåkke får ha ei fortreffelig helg. eg må hålla meg edru...spørsmålet e vell om eg e sterke nåkk:)

Bente 2006-10-26 18:11:20 IP:
e me klare for ennå ei helg med drikking slåssing åg spying? ja! :p

kjersti 2006-10-23 18:46:08 IP:
ja,va dr ikje d?

Atle 2006-10-20 17:43:54 IP:
Någe action i helgå då?

Bente 2006-10-18 16:03:10 IP:
alle bosatte under mitt tak blir sjølsagt preget av excellent service! ;) Åg Pernille springe i skogen her på siå av heile dagen åg jakte, så at hu fortjene isbita så vel som oss andre e selvfølge ;)) hehe

kjersti 2006-10-18 09:52:09 IP:
duh bente,ellers takk! me har ei så fange alt fra fluer t måker sjøl så der sparte me di lappane!

oddbear 2006-10-17 22:43:37 IP:
hmm det va jo meiningen at atle konne sitta å nippa der inne uden at kjersti merka någe, det va det eg tenkte på.. tror eg :D syns det va en lure tanke eg

Anders 2006-10-17 21:03:13 IP:
Den katten er så bortskjemte at hu isje gidde å springa itte noge mus. har jo vann me isbeta og luksus katta mat

Bente 2006-10-17 17:14:38 IP:
i veggeg b.t.w? Veggen? har dokk hull? Musehull? elle andre hull? Ska eg ta med katten på brifing neste gong? Hu kan leias t en lapp i døgnet ;) nei, la oss sei to..

Bente 2006-10-17 17:13:27 IP:
an e min! mine I say! neeh.. drikk an dokk :P

kjersti 2006-10-17 14:05:46 IP:
ehemm.. du så gjemte spriten din i veggen hos oss på lørdag,trodde du me ikje sko finna an!?!? hehe du vet kem du e! Jaja,nå ska me drikka an opp! Nam!

Bjelli 2006-10-14 18:47:50 IP:
nå e du pigede blitt steingammale ellen

Ellen 2006-10-14 11:27:26 IP:
Takk...føle eg bjunne å dra på årå itte kvert!!!

Atle 2006-10-14 10:04:10 IP:
Gratla på itteskudd Ellen

Bjelli 2006-10-13 23:33:36 IP:
eg får Gratulera den store gutten me 1 årsdagen- tenka at han e ett år aleredde

Linn og Ørjan 2006-10-13 23:10:52 IP:
Gratulerer med dagen Sander

Ole Brumm 2006-10-13 22:34:50 IP:
Gralla me dagen ja

Anneli 2006-10-13 22:12:15 IP:
gralla med dagen Ellen

Ole Brumm 2006-10-13 22:04:42 IP:
Gralla me dagen ja

Anders 2006-10-13 21:50:52 IP:
Gratla me dagen Sander

Ole Brumm 2006-10-13 21:48:20 IP:
Gralla me dagen ja

Atle og Kjersti 2006-10-13 21:39:11 IP:
Gratla me dagen Sander!!

Anders 2006-10-13 16:22:42 IP:
då får dokk ha ei fine helg, her er søndagen i ferd me å ronda av. så det er bare å gjør seg klar te mandag i mårå

Atle 2006-10-12 22:47:50 IP:
Me tar ein oppfølgar fra sist helg. bare me satse på å klara det denne gangen:)

Anders 2006-10-12 20:45:10 IP:
Kor dokke ska då??

Atle 2006-10-12 16:25:54 IP:
Stigi, transporten e ordna på lørdag:)

oddbjørn 2006-10-08 21:33:53 IP:
eg tror eg kan trenga någen interiør tips når eg flytte inn hvis isje kan leiligheden min bli litt rar, hvis eg får fritt udløb for mine tanker å sprø ideår någen som kan hjelpa meg

kjersti 2006-10-08 19:20:58 IP:
jah,d va den helgå...

Bente 2006-10-07 17:39:59 IP:
forresten - go helg folkens!!!!

Bente 2006-10-07 17:39:31 IP:
til og med eg e ikje redd for hester, hehe

Bjelli 2006-10-07 16:11:07 IP:
jo d kan eg- føle meg isje trygge på dei...

Anders 2006-10-07 12:15:07 IP:
Du er jo fra gård du kan isje ver redde hesta

Bjelli 2006-10-06 18:09:27 IP:
eg e livredde hestar eg

Anders 2006-10-05 23:19:24 IP:
Tror jammen de hestane hadde spist heila treet om så hva

kjersti 2006-10-04 20:01:32 IP:
hehe,spør om anders syns d va kjekt å fora hester!

Bente 2006-10-04 16:18:02 IP:
kjersti ska ha ros for å holda futt i danseflooret t siste slutt ;)

kjersti 2006-10-03 18:04:16 IP:
ja hørte d va ein så blødde,men d gikk eg glipp av hvertfall... all ære t kjetil så drog mest folk hehe

Bente 2006-10-03 17:41:28 IP:
syns synd på han som blødde ud øve heile golve.. og synd på oss som måtte vaska det vekk dagen ittepå

Anders 2006-10-02 19:14:57 IP:
det va flere folk eg isje hadde sitt før en kjente tror eg

kjersti 2006-10-01 17:22:04 IP:
ååhhh... håve mitt...

oddbear 2006-10-01 02:23:37 IP:
jah,.. det va en kanon kvell me masse folk å mye lyd å røyg, sjøl om dj'en kopla anlegge feil på begynnelsen av kvellen blei det gudd te slutt,,; enten va det røygen eller så va det meg, men eg følte isje eg såg merr enn 20 stk i bygge samtidigt, men ka vett vel eg.. me må ha feidere røygmaskin neste gang hvertfall, denne va for puslite..

Bjelli 2006-09-30 13:50:33 IP:
dåkke bøt komma dåkke te Stavanger ensemblet på ruten ikveld. de maine æg

Fjogstad 2006-09-28 21:04:25 IP:
du eg sende på blink

Bjelli 2006-09-28 19:27:05 IP:
jupp. då ringe eg sansynligvis.... bare spør broderen din om nommåret

Fjogstad 2006-09-28 19:20:02 IP:
haha eg eg sjøfår bjelli:) vassøy har jo pizza hus;):D faen billigt;)

Bjelli 2006-09-28 16:05:44 IP:
d e jjo ingen så bruge solarium by the way :P

oddbear 2006-09-27 22:57:09 IP:
vassøy ja.. lige meg best på denne siå av kaien eg..sett isje foden øve på den øyå, har verken butikk eller frisør, isje e dårr solarium hellår..

Bjelli 2006-09-27 22:42:37 IP:
isje Sandnesfolk - men sandnesgaugar :)

Ronny 2006-09-27 18:41:05 IP:
HeyHey godt sandnesfolk!!:) fest hos meg i oslo den 4november!!:) bare å møte opp!!!:)

Bjelli 2006-09-27 16:31:30 IP:
kem va sjåføren her?? går d an å bestilla sjåfør på lørdag??? sga på Åge aleksandersen konsert... betale eg..

Fjogstad power 2006-09-26 19:55:58 IP:
Ey oddbear såg deg i dag;) du kjørte der eg tar ferja te vassøy;) kl 06,40 gudd.. kom i hopp alla samman te vassøy:D herlige plass;)

Bjelli 2006-09-26 18:59:20 IP:
Jehovas Vitner???? gilde folk dei :P spør ka dei syns om blodgiving neste gong- dei e heilt sjuge

Bente 2006-09-26 09:54:26 IP:
ennå ikje hatt sånne på dørå me... bank bank bank bank i bordet! Men någen trenge gjedna meir frelse enn andre, elle ke syndfulle Kjersti? hehe :p

kjersti 2006-09-25 18:34:21 IP:
då har me just nu måtte fortelle jesu-disiplene så va på dørå her at me ikje va intreserte, nå har di altså fonne oss og.... jeeezes...

oddbear 2006-09-25 18:19:55 IP:
det va hugo boss..

Bente 2006-09-25 11:05:46 IP:
Då va thailandturen vår i box, 11 novmber lande me i Bangkok - me tomme kofferter åg handlesug så d jome itte! Dette blir knall! Endelig bryllupsreise på meg åg sugardaddyen. 2 uke i sol åg varme gjør nåkk godt for to bleike legemer tenke eg. Ska kjøpa me en dye deo t deg eg Oddis, vil du ha med eller uten thaidama på kjøpet? ;)p

Anders 2006-09-24 23:36:54 IP:
Det va ei herlige helg, håpet me får ei liga gode uga.

Bjelli 2006-09-22 21:45:39 IP:
den deoen e d old spice???

Bente 2006-09-22 16:23:59 IP:
herregud.. har du hatt innbrudd? fy søren.... at folk kan gjør någe sånt. Hb du finne det, elle har en dualige forsikring på tingå.

oddbear 2006-09-21 21:24:35 IP:
då kan folk begynna å se itte gps ps2, forsterker, skjermer, dabradioer å isje minst deoen min som blei "flyttet" ut av min bil i gårsrommet på lura i natt, venligst ta kontakt med meg dersom noe mistenkeligt dukker opp, takk

Raymond 2006-09-21 18:06:00 IP:
Lige måde Kjersti. Eg komme nok å handle igjen, så me snakkes då;)

oddbear 2006-09-20 21:34:14 IP:
trenge någen maxitaxi så kjøre eg, eg har tagboks åg..

2 2006-09-19 21:49:08 IP:
[img]http://img.catchgamer.no/images/users/profile/35806.gif?1519[/img]

FJogstad 2006-09-19 21:06:03 IP:
Nogen så trenge taxi call on me hilsen mini ulvøy:D

kjersti 2006-09-19 18:04:29 IP:
kjekt å se deg igjen raymond! domt eg hadde d for travelt me å jobba! du vet,karrierekvinnen sjøl! ånei...

Fjogstad 2006-09-18 20:53:30 IP:
Ja vel Stigi såg du va på Vassøyna i dag;) hyggelig plass det:D tvile;)

;) 2006-09-18 14:25:06 IP:
B; det ska nok gå så fint atte ;)..

david hasselhoff 2006-09-16 19:41:35 IP:
yes.. say it loud.. tell'em.. it's not a crime to be a homo

Nick Carter 2006-09-16 16:58:40 IP:
jau då

kjersti & atle 2006-09-16 12:52:53 IP:
Då har me bodd her på/i rundeskogen 1 år! igår faktisk va d på åre! tiå går sinnsykt fort må me sei...

Anders 2006-09-15 22:50:40 IP:
Fekk meg ein fest i går, det va vertfall isje te å forakta tror kanskje me klare ein i mårå åg

Bente 2006-09-15 15:19:16 IP:
C: kjært barn mange navn? hehe Du tomtekjøper? verden står kje t påske! ;) bare så lenge du ikje blir som i snagen "den jævla nabon" så ska d nåkk gå på et vis :))

Atle 2006-09-14 22:26:12 IP:
Ka me ein fest t helgå?? e det å forakta??

:) 2006-09-14 17:25:28 IP:
meinte bentus..:)det va visst ein skriveleif..hehe;)

:) 2006-09-14 17:24:09 IP:
benus; ska sei di sette opp seine forelesninga på universitetet;)hehe..nå e eg visstnok godkjent som tomtekjøper i klepp-kommune..så watch out- jerna eg blir nærmere nabo av deg enn du ane neste år:)hehe..

Bente 2006-09-14 08:26:50 IP:
Ceci: så herlige me må ha vert, hehe. Syns du sko lagt det ut her eg, hoho. Glede meg t å se det ;) Hb du får en flotte dag. Har forelsening fra 15-18 i dag eg, herlige tidspunkt... sukk.

Tobba 2006-09-13 11:53:14 IP:
lappen i boks ffs;) FTW

;) 2006-09-13 11:28:28 IP:
bentus: eg fant det kulaste bilde her om dagen;)hihi..ett fra når me va små..å sto i 17.mai-finstasen vårs:)gu så smååå å sødeee me va..mmm..yeah right:)va netsen sånn eg sko lagt det ud her for alles disposisjon..hadde bare ikje eg vert avbilda så hadde det latt seg jør;)eg ska tame det bilde te deg neste gong;)så kan du åg få deg ein latter:)*smil*

Ellen 2006-09-12 19:27:39 IP:
di ulvøyane får d fillen t!!! Hadde d bare våre så lett

Anders 2006-09-12 15:43:11 IP:
Nå ska eg gå å ta meg ein dokkert her i bassenget, har hatt ein glimrende første dag.

Bente 2006-09-10 16:40:08 IP:
takk sga du ha :)

:) 2006-09-09 18:20:12 IP:
God bedring Bentus..:)

Bjelli 2006-09-09 17:07:19 IP:
kor va d strippeshow henne??

Bente 2006-09-09 13:21:02 IP:
e alt for sjuge t å festa.. blir med neste helg heller.. hehe :) Go helg folkens!!!!

jokke 2006-09-08 20:35:40 IP:
Nå sunes eg at d e rektig lenge siden me har hat ein real fest nere hos gamlingane, åg Erlend. E vel snart på tiå å vekka liv i blåkkå. Men d blir kansje någe sprell på Austråt t helgå kansje...

Tobba 2006-09-06 21:05:21 IP:
ja kossen e det flate landet??:D

kjersti 2006-09-05 11:56:20 IP:
vel,då va d slutt,The O Migthy Crock Hunter har falt! R.I.P Steve Irwin...

Bente 2006-09-04 23:36:46 IP:
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=8289290&sid=1aadoCl9H722867&pos=103&tot=1421&page=5 Bestill dette i mitt navn heller!!!!

Anders 2006-09-04 23:34:10 IP:
Du må isje ha retningsnr te stigi, men han er opptatt me kurs. Ser ud te me har møye å gjør om kvellane åg, me måtte ta ein rolige start så nå har me akkurat komt hjem. kan jo bare bli bedre

Bente 2006-09-04 22:48:20 IP:
om du sitte i danmark åg bestille varer i mitt navn åg nå? Ramle inn med emailbekreftelser på ordrer i mitt navn.. du e på KURS, ikje ferie ;)

Bente 2006-09-04 22:32:14 IP:
ring kånå di!!!!! Pokker så vanskelige du e å få tak i.. Någen som vett retningsnummeret t danmark?

Ellen 2006-09-04 19:02:44 IP:
Eg trodde dokk gutta boys sgo ver på kurs, isje surfa på internett!!!

Stigi 2006-09-04 18:10:37 IP:
Dette va någe aent ja.

Anders 2006-09-04 17:37:27 IP:
Fekk skikkelig internett nå, va grevla gudd kan me sitta på internett i heila dag

stigi 2006-09-04 17:17:21 IP:
Hhilsen fra danmark, paa verdens treigaste pc

.) 2006-09-04 16:04:31 IP:
bente: trodde ikje du fekk lov å både ha katt å honn??:) mmm..han på bildet såg ud som ein liden Taco..:)

.) 2006-09-04 16:03:37 IP:
oki Bente, jobben e din;)det e jo ein kremjobb vettu;)ka seie du om 23,- i timen??det e jo ein goooee deal:) hehe

oddbear 2006-09-03 18:53:41 IP:
jaja, det e lov å lokka øynene for ran å prostitusjon, men eg lige best å se realiteten isje bare "ilusjonera" vekk alt det som e drid:P då blir det resefeber på heile gjengen neste sommer då? det fina e at eg trenge bare 2 øl å et shåt så eg på tur, kan bli billige tur det..

kjersti 2006-09-01 22:25:56 IP:
kjempekjekke tur t Palma Nova,Mallorca!glimrande strender å varmt vann,eller,når du blei vande me d så blei d varm itte kvert!!me hadde på d mesta tror eg nærmere 40 gr så d blei litt varmt t tider!Ellers gikk d mye i soling å spising,masse goe mad der nere!gjekk på fylla et par ganger men me va aldri hjemme før 5 så dagen derpå blei litt slitsomme då hehe Ellers må eg sei at spanjolane der va kjempehyggelige å der va alti synlig politi så me følte oss ganske trygge, å såg ikje snurten av någen "negerprostituerte"!! men d har vel någe me at me ikje oppsøkte di heller!absolutt å annbefala t andre så har tenkt seg ein charter"feber"syden tur!

anneli 2006-09-01 21:23:51 IP:
heia var d kjekke tur eller??

Sam 2006-09-01 15:23:29 IP:
då va teorien i boks

Bente 2006-08-30 12:45:19 IP:
Plaskeknib t dei to spanjolane! velkommen hjem!

kjersti & atle 2006-08-30 10:47:09 IP:
Dåh va me hjemma!! litt greit og sjøl om me har hatt d toppers!va nesten litt sjønt å koma hjem t regn hehe

Bente 2006-08-29 10:09:40 IP:
hehe, det går på et vis gitt, men fytti for någen travle dage dei slenge oss ut i.. nå ska eg ver på skolen t 6 i kvell. Altså, kor konsentrerte tror dei at me e klokkå 6? hehe E det ledig stilling som arkiverings-assistent? eg e me! hihi

:) 2006-08-28 15:07:20 IP:
gi lyd..det e ein poppis stilling:) yeah right!! :)

:) 2006-08-28 15:06:44 IP:
bente: ikje lett å bjunna på skulen ijenn då nei, hvis du ikje har klasse eingang:)hihi..hvis di ikje e snille me deg så kan du jo heller bli "arkiverings-assistenten" min..hihi:)

Ørjan 2006-08-27 12:43:16 IP:
De blei jo bra i går...

Anders 2006-08-26 18:34:29 IP:
I dag kjenne eg at eg har virkelig lyst på vin, må nok klemma i meg ei flaska uansett ka som ska skje

Anders 2006-08-23 23:24:45 IP:
Sleppe du å stressa deg inn dr hvertfall

Bente 2006-08-23 19:25:04 IP:
bare litt, hehe. Eg sto ikje på klasselistene, så fekk eg veda i går at eg hadde blitt forflytta øve t en aen klasse! Åg i dag sko klassane bli delt inn i 5 gruppe, men tror du Bente sto på någen av dei? sukk.. tror kje skolen vil ha meg! akk åg ve.. hehe

:) 2006-08-23 15:57:56 IP:
hey bente: gøy å bjunna på skolen ijenn??:)hehe..

Bjelli 2006-08-20 23:11:04 IP:
Atle:den danske sangen va noge me "Twist"

Bente 2006-08-20 20:20:25 IP:
skolestart i mårå.. så e det på an igjen, på an igjen.. *nynne*

linn 2006-08-19 23:58:32 IP:
me har fått en kjeke nye lærling i vagle an e vis tremeningen din erlend.an hete kjartan.

Linn 2006-08-19 23:51:08 IP:
greie du kke å løsriva deg fra oss og det som skjer her hjemma atle? det skjer ikke så mye så kosa dåkk på ferie.

Atle 2006-08-19 14:02:23 IP:
Naagen som huske kosssen granprix sangen t danmark hva??

Bente 2006-08-18 17:21:33 IP:
skå me på abelkonsert i mårå? ja? ja?

Anders 2006-08-18 17:06:52 IP:
Tror isje me ska klaga på været her, holde pokker meg på å stryga me av varme

Bente 2006-08-18 15:24:14 IP:
eg åg vil hilsa på negerprotistuerte! snøten... :))

oddbear 2006-08-17 22:36:04 IP:
ta det mero, tror isje me går glipp a någe. bbbrhhrrr.. får frysninger på ryggen når eg tenke på di store negårprostituerte som hang på nesten kvert hjørna.. du ser di nesten isje, di står i ro te di ser potensielle kunder som passere..

Bente 2006-08-17 19:39:46 IP:
atle: hyyyyyyyyyyysj! Me vil ikje veda kor gøy dokk har det, e jo GRØNN av missunnelse her heima i drittværet! Hehe Kosa dokk masse masse! Gje Kjersti e goknib fra meg

atle 2006-08-17 17:22:02 IP:
hallo. Idag har det vært 30grader men overskyet. Så me hva i palma by å handla.nå begynne oppkjøringå t ikveld. San miguel, e ølet det går på. Vi ses hilsen magaluf

Atle 2006-08-14 21:15:19 IP:
ikkje på sanesisk, raymond

Raymond 2006-08-14 21:02:37 IP:
Hehe. God tur. Uno Cervesa;)

Atle 2006-08-14 20:55:17 IP:
Javell folkens...Då drar me t varmere strøg, for ett par ugers tid.Åna cervesa porfavor:)..Eg kan spansk HEI

Ander 2006-08-12 19:34:20 IP:
Nå va eg fornøyde ja, endeligt et bord som eg kan spisa fra sleppe å sitte på terrassen...

Bente 2006-08-12 15:06:37 IP:
I dag ska det ver gateparty i bekkasinveien.. åg nabo Hansen har flykta vekk denne helgå.. hmm... :)

Kjersti og Atle! 2006-08-11 23:28:13 IP:
Me har ikje våre så nærme før... ME E KLAR FOR SPANIA!

Tobba 2006-08-11 19:34:42 IP:
http://www.snabbstart.com/film/f3fa43259e haha varming;)

:) 2006-08-11 15:36:00 IP:
hb at andy-boy va fornøyde me møblene sine;)endelig ankom di;) hehe..

Jokke 2006-08-10 23:10:09 IP:
Hvis dar e någen på dagti såm kjede seg. Så kan meg å Snader hålla dåkke me selskap ;)

Ronny 2006-08-08 09:49:35 IP:
Joda, er strålende her i hovedstaden også vet du. Vært sol og go'vær nå i 5uker.. nice!!:)

Ørjan 2006-08-08 06:51:59 IP:
:)

Ørjan 2006-08-08 06:51:47 IP:
Hørtes ut te å ver noge som kunne forstyrra muligheten te privatliv. Trur ikkje de der va noge.

oddbjørn 2006-08-07 23:49:17 IP:
eg ahr benytta dagen i dag te å finna opp en nye oppfinnelse.. testpersonen må bli stigmagne N. å produkte går ud på å kopla te ei løkka rondt halsen såm gir et kraftig el sjokk kver gang telefonen har ubesvarte anrob, eg ska ringa å patentera iden i mårå tenkte eg, e dårr någen som e intr i å forhåndsbestilla en prototype?:D

Anders 2006-08-07 20:15:00 IP:
jo da her er det så møye liv og fint vær at me isje har tid te å sitta me pcen ein gang... åssen går det i norges flotte hovedstad??

oddbjørn 2006-08-06 02:26:55 IP:
isje så sprekt ser du..

Ronny 2006-08-03 10:44:56 IP:
Hey!! åssen går det med sandnes folket?

Tobba 2006-07-31 13:52:52 IP:
http://www.snabbstart.com/film/criss-angel-gaar-paa-vatten.aspx ka faen??

Tobba 2006-07-28 12:57:01 IP:
"Our Religion is called Trance, God is the DJ, heaven is the dancefloor, and our prayers are resulted in extreme vodka shotting . So let's get the to the church and pray to the gods<3!

kjersti 2006-07-26 15:40:15 IP:
ahh,guud me fri på dager så denne!!

Tobba 2006-07-25 21:59:36 IP:
Andy pandy ska du ennå selga bilen den minien;)???

kjersti 2006-07-25 11:21:35 IP:
22 dager t strand og sol! sjøl om d ikje har våre så gale her og då :)

Atle 2006-07-25 10:10:10 IP:
Takker å bukker!!

Erlend 2006-07-24 23:10:36 IP:
gratulera me nye jobb atle

oddbjørn 2006-07-24 17:00:13 IP:
isje mange månan te nå så har an kjøpt ud heila nabolage å slått ud veggane.. eller ka?

Atle 2006-07-24 16:28:52 IP:
Fyst e det barre vedligehold av an. men der hva ei gode startlønn

ørjan 2006-07-24 15:41:51 IP:
oh shit... hørres ut som om du havne på millionlønn nå atle. Vett kem så ska betala drikkå framøve.

Atle 2006-07-24 12:22:34 IP:
Den e i toppen av borekronå. Den styre kor hen borren ska gå.(oljå

oddbjørn 2006-07-23 21:08:05 IP:
hmm geopilot tecniker... hmm... hørres ud som ein som styre en sonde i jorå eller någe? ke du leide itte i jorå då? olja eller gull?

Bjelli 2006-07-23 20:59:39 IP:
for ein så isje har høgskole utdanning. Atle ka faen e d får någe??

Atle 2006-07-23 09:11:27 IP:
Jaja. då vil eg bare skrøyda å lyga. å sei at eg har fått meg ny jobb som "Geo pilot tekniker" , Fint navn på det der.

Bente 2006-07-22 19:23:28 IP:
hehe. eg vett.. eg vett.. men forandring fryder

Bjelli 2006-07-22 18:45:49 IP:
bare byasar der, dette har me snakkt om før bente

Bente 2006-07-22 16:41:04 IP:
någen som ska ut i stavanger i kvell??

Anders 2006-07-21 23:05:08 IP:
Alltid herligt me godt vær..

Ørjan 2006-07-20 10:07:25 IP:
Anders: va de godt?

Raymond 2006-07-19 22:56:39 IP:
Hei folkens. D e stress å jobba, savne studentlive eg.....

oddbjørn 2006-07-19 01:27:36 IP:
årh.. nå gidde eg isje mer.r. eg stikke te fjells pudderschne neste.. :D

Anders 2006-07-18 23:23:59 IP:
Det va nå været og det så opplagte som eg va når det isje blei fylla

Bjelli 2006-07-18 18:55:13 IP:
Andårs fekk du beden i helgå??

Bente 2006-07-17 19:43:30 IP:
nå har adle kattungane fått seg nye hjem :)) dei siste to gjekk t en familie som kom heilt fra Grimstad, åg dei tok jentå åg gutten - happy ending :) Pernille leide panisk itte dei små, åg matmor har vært offer i nått for den "nye" kattongen, som e en rosa skumgummiball - hu e jo bare herlige :)

Erlend 2006-07-17 19:16:46 IP:
Forstår du har hatt natte besøk Anders. Fint d.

Anders 2006-07-17 06:59:22 IP:
For ei herlige helg me har hatt

Bjelli 2006-07-16 15:01:40 IP:
Adle sga jo på fotballkampen på syndag Bryne - Moss

Bente 2006-07-15 14:08:15 IP:
film på søndag någe? Tenke pirata på kino, någen som vil verme? åg ikje svar her, sitte ikje å ser her heila helgå, hehe

oddbjørn 2006-07-14 21:18:10 IP:
me kan se film..

oddbjørn 2006-07-14 21:17:55 IP:
nei, men eg e solten å trøtte itte å ha seilt.. kan eg komma bårt te deg Bente? vil du ha besøk?:D

Bente 2006-07-14 20:23:06 IP:
såh.. ka skjer i helgå? någe gøy?

Ørjan 2006-07-14 19:44:05 IP:
Ferie.... herlig.

Bjelli 2006-07-14 14:37:07 IP:
Ferie så tidligt???

Bente 2006-07-14 13:49:45 IP:
Erlend: ah! se det, eg va nærme, men ikje heilt treffsikker med den øyredobben. Kjersti: hmm... dela seng me deg i stedet tror eg.. hehe

Linn 2006-07-13 21:13:37 IP:
ja det e herligt. 7.5 timer ijen på jobb

Stigi 2006-07-13 20:34:05 IP:
1 Dag igjen te ferie :-)

kjersti 2006-07-13 09:39:53 IP:
bente:anders va ikje "all that" i sengå altså! va skikkeligt kjedelige,å så sovna an me ein gang!!! :) ;) hehe

oddbjørn 2006-07-12 22:59:33 IP:
gutter frarådes til å by, naboane får noyå hvis eg får meg EN "samboer"...

oddbjørn 2006-07-12 22:56:41 IP:
då ska eg i militere å bli"mann" eller ka di kalle det.. kem vil leia leiligheden min? bud starte på 2000 i månen + strøm + litt naturlige ting..

Erlend 2006-07-12 21:13:38 IP:
Ahh takk Linn nå begynte eg og le.

linn 2006-07-12 18:57:41 IP:
det kan jo ver den kvinnelige delen av konkuransedanseparet sin øredobb då?

Erlend 2006-07-12 17:42:15 IP:
Nai hu hadde store runde. Ellers så vett eg om ein metode som sikkert konne ha hjelpt pernille 4eva. Heilt gratis.

Bente 2006-07-12 17:10:33 IP:
tror damå t erlend hadde en sånn øyredobb Kjersti forresten

Bente 2006-07-12 17:09:57 IP:
Pernille har forresten blitt steriliterte, alt gjekk bra - heilt t nåttå, då gnagde kattungane opp tråen åg lekte me såret, så Pernille havna igjen på operasjonsbordet, åg ska nå gjennomgå 10 dager vekke fra kattungane i huset, me "lampeskjerm" rundt håve, strømpebukse på bakbeinå åg en hefrige antibiotikakur. Prisen for denne herligheten? 3500 kr. Det va den Danmarkstrippen

Bente 2006-07-12 17:06:41 IP:
må jo bare sei at helgås festing e en "absolut" repeater, så me seie at Anders har det neste gang.. for når min mann har delt seng så mange gonge me an, så vil pitlamenn eg åg! For ka har vel anders som ikje eg kan gi min mann - dette ska forskas, åg nei - eg tenke ikje helletut nå! (skitne folk..) Snart helg!!!!

kjersti 2006-07-10 19:42:14 IP:
å nå har me akkurat funne ein stjerneforma øredobbe vis någen savne d....

kjersti 2006-07-10 17:17:12 IP:
åja,ei me sjampis og :)

kjersti 2006-07-10 17:16:08 IP:
høge me jeger,nesten 1 høge me 50% vikingfjord,et spann slush(m/sprit),6 bokser tuborg,4 flasker tuborg,10 bokser rusbrus(smirre)+ div drikke folk hadde me sjøl!eg e øveraska øve at ingenting gjekk gale! udenom at min stakkars kropp har blåmerker og kul øve alt...men herregud så festligt! takke alle så kom!!

Atle 2006-07-09 20:43:58 IP:
festen var topp ja

Atle 2006-07-09 20:43:19 IP:
regn med der hva litt vasking idag ja.men festen hva. takker så mye for presangane! heilt topp.

Anders 2006-07-09 14:05:42 IP:
ja det blei skikkelig seint, men det va siden me hadde det så kjekt. Lykke te me vask i dag

linn 2006-07-09 12:51:08 IP:
det kan bli en harde dag i dag. ikkje ofte eg legge meg halv 7 itte en fest. men festen va bra ,takk for det.

Atle| 2006-07-07 18:09:09 IP:
Gratla med dagen Are 2 dage for seint. må få synkronisert telefonen me anders sin kalender

Tobba 2006-07-06 16:40:42 IP:
are gratla me dagen sry en dag for seint;)

oddjørn 2006-07-05 19:54:28 IP:
bjelli... eg tror di e lettere desto yngre di e...

Bente 2006-07-05 15:44:23 IP:
hehe, stå på ;)

Bjelli 2006-07-04 17:06:34 IP:
men då må jo Ulvøy vera me, får han e jo flinke å jaktå, så kan eg sanka dei inn... va isje d ein goe plan ;P men har du truå på d Bente, eg e og blir evigt singel og ukysste :P

kjersti 2006-07-04 15:44:26 IP:
må sei tusen takk t naboen (remi) vår så "frivillig" kom å blei me å malte! søren,tror eg e blitt brende igjen...

Bente 2006-07-03 22:46:27 IP:
meinte at du gjedna finne deg ei jenta i løpet av sommaren, åg nei - har ingen single venninner for tiå, men jakta e jo det gutta lige best trodde eg, ikje få ting servert på sølvfat

Bjelli 2006-07-03 17:14:55 IP:
ka meinte du me d Bente... du må bare senda dei single venninene dine te meg

oddbjørn 2006-07-02 18:02:20 IP:
du blir isje mann før du har vert på jord omseiling, bare så det e sagt..

Bente 2006-07-02 16:00:05 IP:
Bjelli: heilt klart, men det gjør du vel i løpet av sommaren? ;)

Bjelli 2006-07-02 15:14:10 IP:
bente:d e jo ein fordel å finna ei fysste før eg gifte meg ;)idag e d storkamp Bryne - Ålesund

oddbjørn 2006-07-02 14:33:39 IP:
seilbåd e ud seilbrett e inn

Bente 2006-07-02 13:57:18 IP:
nå forsvinne jo kattungene som bare det!! sukk! Nå e begge dei grå, den svarte og min elskede sofie borte, kun 1 gutt og 1 jente igjen! Nå ringte nettopp ei om den sista jentå åg, så blir spennande å¨se om hu åg forsvinne i dag.. men fytti så hardt dette e! buhuuuuuu

Bente 2006-07-01 20:17:42 IP:
phø.. det blir kje mannfolk ut av dokk før dokk e gift ;)

bjelli 2006-07-01 17:46:11 IP:
du e kjedelige, seilbåd?? d e isje noge særligt spennanes- du e isje mann før du lige harde taklingar, teknikk og grønt gras

oddbjørn 2006-07-01 16:07:42 IP:
nei eg kan isje ta tabletten min før i kvell, dårr e trikant på pakken.. åsså såvne eg så lett.. fottball my ass..bli me meg te sola en dag dårr blåse, så kanme heller seila om kapp å vinneren får en kasse øl eller sprit..

Bjelli 2006-07-01 15:03:58 IP:
få ideg allergi tabellatar å sjå ka så e ude, d e jo farligt å kjøra bil nå på denne tiå Men e me klare for 1/4finalane i quell håbe portugal og frankrike går vidare, då har eg vonne ein kasse øl

oddbjørn 2006-07-01 14:58:33 IP:
blei di merr lettkledde seie du? va det isje bare du som fekk ei pils for mye?:D

bjelli 2006-07-01 14:48:40 IP:
men d e jo godt me pils i varmen... så e jo damene lettkledde

oddbjørn 2006-07-01 14:45:35 IP:
jaja.. eg sa isje at eg sko ha någe alkohol.., eg ska bare sjenka..:D

Bjelli 2006-07-01 14:22:32 IP:
seie du d.... roa ner hormonane på den maen ;P

oddbjørn 2006-07-01 14:18:39 IP:
storparty på "plata" i kvell (Anders nye plankebrygga..) inviter alle du kjenne ta me grill å å damer.. å musikk å alt aent.. anders trenge någen som kan sitta i di nye stolane sine å sola seg. Han vil åg ha någe å se på...:P

stig p 2006-06-28 01:28:12 IP:
godt egmomme hjem kvert øyeblikk og kan vær med og drikka terassen din inn då!!

Anders 2006-06-27 23:19:17 IP:
Nå er det jammen isje lenge før eg har terrase

bjelli 2006-06-26 17:00:20 IP:
grall me dagen Atle

anneli 2006-06-22 19:02:06 IP:
Santans står for tur, er det noen som har planer på denne dagen??

stigi 2006-06-21 20:54:31 IP:
lisensen koste 1095.62 kr i halvåret.

Bjelli 2006-06-21 20:35:55 IP:
men då va d argentina- nederland- du eg glede meg så ein onge

Bjelli 2006-06-21 20:34:45 IP:
Nrk e jo den beste kanalen, vinterssport og tippekampar på lørdagane, bedre enn ka tv 2 får te

Tobba 2006-06-21 20:17:34 IP:
anders eg kan sikkert legge ud noge penga for tven din eg;)

Ørjan 2006-06-21 18:31:12 IP:
Ja, eg har hørt rykter om at de kan kosta opp i flere tusen. Ganske høge timepris på denne kanalen du ikkje kan velga vekk. Trur kanskje eg må ha på nrk når eg e på jobb...

Are 2006-06-21 16:00:26 IP:
heihei hallo..this is the bali guy speaking...eg har d supert aa dagane flyge avgaarde..har kjopt meg ein heile haug me nye shortsa aa tskjorte..jj nok mas, haabe daakk har d fint!!

Erlend 2006-06-20 23:11:21 IP:
Hørtes jaffal isje bra ut me lisens. E d dyrt me sånn lisens Ørjan?? :)

Anders 2006-06-20 22:12:20 IP:
Kanskje eg bare ska kvitta meg me heile tven. Hadde sikker vert liga greit

Ørjan 2006-06-20 21:29:26 IP:
Sko tru de va du som betale lisens...

oddbjørn 2006-06-20 21:19:10 IP:
lisens e for pyser å homoer..dra fram någe å slå me å vis di ka du syns..

Ørjan 2006-06-20 21:00:59 IP:
De e noge alle som har TV må betala sånn at NRK kan laga programmer. Det e uavhengig av om du ser på NRK eller ikkje.

Erlend 2006-06-20 20:44:24 IP:
Ka e lisens??

stigi 2006-06-20 19:24:24 IP:
velkommen i gjengen :-)

Ørjan 2006-06-20 18:04:54 IP:
Der fekk eg akkurat vinka farvel te lisensinnkreveren. Faen

anneli 2006-06-20 09:53:14 IP:
me ska i sommer me, med en litten krabat

Raymond 2006-06-19 22:44:14 IP:
Va i dyreparken i fjor sommer eg, uden sånne små skrikande krapyl. Va heilt topp, stortrivdes;)

Anders 2006-06-19 21:31:40 IP:
Ein danmarkstur trenge jo isje planleggas.. det er jo bare å ta ferjå

kjersti 2006-06-19 20:14:23 IP:
bare någen så meine at sånne unge voksne som oss ikje kan ha d kjekt i samen me dyrå!

Erlend 2006-06-19 19:05:21 IP:
Ka meine du Kjersti?? Absolutt og anbefala sjøl uten barn. Føle du at du mangle någe??

kjersti 2006-06-19 18:35:53 IP:
søndag hadde me ein koselige tur i dyreparken kr.sand!absolutt å anbefala sjøl uden barn!va litt øveskye å någen byger men d stoppe ikje meg å atle!me ska nok ein gang t i år så d e bare å hiva seg på. siden d ikje blei någe danmark så kansje kr.sand? må liksom ikje planleggas på same måden :)

Ørjan 2006-06-18 12:50:05 IP:
nei de kan ikkje stemma

Tobba 2006-06-18 12:26:47 IP:
Ørjan sementen din va for blaude. den siste va best made by me;)

Bjelli 2006-06-17 13:25:13 IP:
men eg sga på klassefest me ungd.skolen- du eg glede meg

oddbjørn 2006-06-16 23:23:54 IP:
ka dag då?

Atle 2006-06-16 19:04:12 IP:
Någen så vil komma på besøg?? masse øl å vin

Ørjan 2006-06-15 17:43:58 IP:
Då har me vore å blanda mer farge i malingen vår. Linn va ikkje fornøyde med Java Teak, så me fekk blanda oppi en haug med svart.
Nå må de bli bra...


eller?

Tobba 2006-06-13 15:29:29 IP:
Tippe eg va Porselen konge i helgå:P

Bente 2006-06-13 09:40:31 IP:
Operasjonen utsatt 1 uka, så neste tirsdag skjer d, heldigtvis kun 1 uka t. Kosa dokk i solværet folkens!

Jokke 2006-06-11 20:46:54 IP:
Nå Erlend. Ka ti går d nesta løbe dit. Så du kan bli me å sjenka deg ittepå. Hehe

oddbjørn 2006-06-11 20:17:32 IP:
reduserte? har du hatt deg te på kver einaste rasteplass hjemøve?

Erlend 2006-06-10 17:46:57 IP:
Egesund - Sandnes 3t27min. Litt reduserte nå ja.

kjersti 2006-06-10 14:32:02 IP:
då har eg planta i skråningen å nå ska eg fortjent sooola meg!!!!!

Anders 2006-06-09 14:09:18 IP:
Då va det jammen blitt helg, jammen isje lenge igjen nå

Atle å fruå 2006-06-07 21:19:54 IP:
Gratulere så mye!

Erlend 2006-06-07 20:17:05 IP:
Gratulera med dagen småen.

Ørjan 2006-06-07 20:15:19 IP:
Hjertelig takk

Anneli, Jokke og Sander 2006-06-07 19:49:17 IP:
gralla med dagen ørjan!!

Are 2006-06-07 19:05:00 IP:
grattis masse me dagen ørri!!

Are 2006-06-07 18:27:16 IP:
D va kosi d:)å sinnsykt digg mad!!kjersti ska ha for pottisane...

Linn og Ørjan 2006-06-06 18:06:36 IP:
Gratulerer med smått naboen!

Bjelli 2006-06-06 17:27:50 IP:
ja d e sinnsjugt fort så tiå går, men me kan jo isje stoppa an hellår, nå e jo eg på vei mod 27

Bente 2006-06-05 22:28:45 IP:
Takk Bjelli, året har gått jysla fort! :)

Atle 2006-06-05 20:56:54 IP:
Ein stor takk t Anders og Are, for ein flott innsats i rundeskogen. Hb maden smakte:)

Bjelli 2006-06-04 18:12:44 IP:
Gralla me bryllupsdagen Stig Magne og Bente

oddbjørn 2006-06-03 18:04:12 IP:
eg går isje ud bare skriging å fyll jo..

Bjelli 2006-06-03 15:01:31 IP:
I dag sga d ble fest. hei og hå... sånn e d å ver gammale:P ser dåkk på byen. hvis d e nogen så sga ud:( grrrrrrrrrr

oddbjørn 2006-06-02 16:08:48 IP:
gratulere ja..

Erlend 2006-06-01 22:53:33 IP:
Grattis ja.

Bente 2006-06-01 17:49:40 IP:
gjett om eg glede meg t å få hilsa på lykketrollet i helgå? sukk! :))

Bjelli 2006-06-01 16:56:14 IP:
gralla me småfolk naboen

Atle 2006-06-01 16:32:33 IP:
Gratulere så Gratulera så masse!!!

Naboen 2006-06-01 16:04:56 IP:
hu ska hetta Emily Merethe. Takker så meget :)

Anders 2006-06-01 15:57:38 IP:
Gratulere så mye!!

anneli 2006-06-01 09:46:09 IP:
gralla så mye!!!! har prinsessa fått navn??

Jokke 2006-05-31 22:26:56 IP:
Dåkke meå gratulera så møye me prinsesså. ;)

Naboen 2006-05-31 21:37:16 IP:
Blei pappa til ein herlige lita prinsessa på tirsdag kvart øve 5 om måråen. helt i lykke rus :)

Ørjan 2006-05-31 00:01:50 IP:
Erlend: Sko lett vore me på P3 sessions hvis eg va heima. Me reise te Barcelona i mårå tidlig, så tjohei. Me snakkes neste uke

oddbjørn 2006-05-30 20:41:55 IP:
akk ja.. någen som har det..

kjersti 2006-05-30 12:17:10 IP:
då ska eg ud å gjør d eg gjør best:BRUGA PENGER!

Raymond 2006-05-28 14:32:44 IP:
Nå e guttene velberga på vei hjem fra Bergen. Og de har lovd at d ikkje blir lenge te neste gang. Øve og ud!!!!

Bente 2006-05-27 18:56:59 IP:
Då va det endeligt helg :))

oddbjørn 2006-05-27 10:26:21 IP:
jærdagene ka det e for någe? e det någe bra då? gratis mad eller någe?:D

Anneli 2006-05-27 09:29:14 IP:
E dar någen såm ska ud ein tur på Jærdagene?

Bjelli 2006-05-26 23:32:22 IP:
Nogen så sga på Briskeby konserten imårå lør 27 mai

Bjelli 2006-05-26 23:31:18 IP:
Kem e d så bruge navnet mitt. Finnes kun ein Arnt Ove å dæ æ mæg

Arnt Ove 2006-05-26 16:46:15 IP:
Kule sia... Håbe isje det e`firmabilen te Svithun du kjøre Stigi.... Sko hoilsa fra lykketrollet og lassie.

Oddbjørn 2006-05-26 16:45:18 IP:
Nå e`det fint ver å mange leddkledde daer utfor kontoret... Eg å Lars Ole sitte å sogle ud vinduet... Live e`herligt!!!

oddbjørn 2006-05-25 22:36:16 IP:
fett sko jo bare fått en yamaha me diamantlakk, sjekk den fede shootgun strap on boksen då.. tenka deg å komma crusane ner på ruten å henta Anders en lørdags seinkvell me någe sånt.. :D

Tobba 2006-05-25 19:38:58 IP:
ja isje feil den helle:D http://www.dingz.no/php/art.php?id=304372 en liden råtass^^ elle pimp car http://www.dingz.no/php/art.php?id=303885

oddbjørn 2006-05-25 18:38:11 IP:
hvis eg ska ha sykkel blir det heller någe som e 40k billigere.. -> http://www.finn.no/finn/mc/object?finnkode=7307076&sid=8ab1BgUaI016790&pos=5&tot=6

Erlend 2006-05-25 18:36:28 IP:
Den værstasjonen va jo porn

Tobba 2006-05-25 14:55:49 IP:
http://www.finn.no/finn/mc/object?finnkode=7320146&sid= sjekk ud den me mer hk en kg^^

Ørjan 2006-05-25 13:10:01 IP:
Gå inn på http://www.algard.net/ og sjekk ut værstasjonen. Noge for dokk å matche stigi og anders?

Anders 2006-05-24 23:47:13 IP:
ja har hatt nogen ord me han åg

are 2006-05-24 21:42:49 IP:
har du snakka me maudal åg siden du fyst ska komma deg opp her anders??

oddbjørn 2006-05-24 18:59:59 IP:
eg har meldt min interesse for bolig, boligen e av høy standar med store tomt å gode solforhold. boligen ligger 1 steinkast fra sjøen og litt i fra annen bebyggelse, ca 10 min kjøring te sentrum. eg ska påvisningstur tenkte eg i slutten av mai. http://www.finn.no/finn/realestate/object?finnkode=6462028&sid=4apswk0ga538352&pos=1&tot=8

linn 2006-05-24 18:26:08 IP:
hehehe ja vis du hadde husket alle gangene så tror eg du hadde vert leie Anders.

Anders 2006-05-24 16:51:26 IP:
Eg er jo ein som te stadigt forlate sandnes, og eg er jo nesten aldri ude i sandnes... isje så eg kan huska vertfall

stig p 2006-05-24 16:17:51 IP:
titte innom her og får nesten bakoversveis...anders reise bort, også til bergen og.....hva blir det neste?

Raymond 2006-05-24 14:19:38 IP:
Et aldeles flott tiltak av Anders. Faen på tide å komma seg litt vekk fra Sandnes;)

kjersti 2006-05-24 10:38:55 IP:
anders,klare du virkelig å reisa fra sandnes ein lørdag? tenk om du går glipp av någe(n)!?!

Bente 2006-05-24 08:50:01 IP:
du ska der å gjør?

Anders 2006-05-23 21:08:16 IP:
Nå ska eg endeligt klara å komme meg te bergen. har bare blitt me snakke, men nå ska det skje

anders 2006-05-22 23:11:53 IP:
de bruge isje lange tid når de vet at det eg meg dt gjeld

oddbjørn 2006-05-22 21:50:00 IP:
politie tar si ti å komma seg te heimen din, du bruge sikkert ganske lange ti sjøl når du e vekke hvis alarmen går.. kansje eg kan planlegga et raid:P

Anders 2006-05-22 21:30:43 IP:
Nå har eg fått i hus ein nye bærbare pc, statoil fikse ca pris 30000 ;)

Bente 2006-05-22 11:13:20 IP:
nei, satse på at an kan svømma :)

oddbjørn 2006-05-21 00:27:41 IP:
har du pynta an å lagt 2 gyllmynter på øyene ans, sån an komme forbi "ferjemannen"?

Bente 2006-05-20 11:21:48 IP:
takk for alle gratulasjona :)) Kjersti - møye muligt :) Han e ennå ikje blitt gravlagt, han må jo bli lagt i vigsla jord :p neida, me grave an nok ner i hagen elle någe sånt :) Akkurat nå ligge han i "kistå" si på vaskerommet

kjersti 2006-05-19 18:02:44 IP:
bente:eg tror seriøst denne hamlet døde 17,altså dagen før for som eg sa så pusta an ikje å såg någe sleden ud når me gjekk på kvellen... hehe. kor har du gravlagt an henne? ;)

anneli 2006-05-19 16:53:37 IP:
tusen takk alle sammen!!

Raymond 2006-05-19 16:51:04 IP:
Gratulera me dagen te dokke begge to. Ska ta ei øl for dokke (eller to, kanskje tri, nei fira;))

jokke 2006-05-19 16:50:50 IP:
Eg vil gratulera to flåtte jente i dag med dagen sin.Hb dåkke får ein strålane dag.

Bjelli 2006-05-19 16:18:52 IP:
varta begge gammle idag??? Gralla me dagen foresten... godt d e lenge te eg passere 25 :P

Linn og Ørjan 2006-05-19 15:27:07 IP:
Gratuere med dagen begge to. kosa dåkk

Bente 2006-05-19 15:09:29 IP:
tusen tusen takk :))

Atle og Kjersti 2006-05-19 12:03:33 IP:
Grattis me dagen Bente å Anneli. Litt trege, men toppte mange andre:)

Anneli 2006-05-19 10:54:27 IP:
gralla med dagen te deg og Bente!!

Bente 2006-05-19 09:54:00 IP:
Nydeligt vær på dagen vår Anneli? sukk :) Gratulere med dagen snuppå!!!!

Bente 2006-05-18 17:52:49 IP:
Då va vesle Hamlet - hamsteren- død, han blei 3 år, så han levde et godt langt hamsterliv tross alt :) Matmor e litt gla han endeligt kom seg dyrehimmelen, for burvasking va kje det kjekkaste hu gjorde. Komme t å savne den bestemte litle rakkaren, som blei valgt i dyrebutikken fordi han blei så ivrige når han såg meg - han hadde lyst å bli med meg hjem, åg hb han aldri angra på det valget. Hb han fekk et godt liv dei 3 årå i vår vesle familie. Pernille komme nok t å savne å ligga ved buret åg observera an, hehe :) Men hu har jo nok å henga potane i for tiå :) Hamlet - takk for ei fin tid :))

Bente 2006-05-18 15:22:29 IP:
ønskelista for morgendagen e lagt ut i samtlige butikker: haha, neida :) tenk at nå blir denne kånå halveis t femti.. o skrekk, o gru!

Raymond 2006-05-17 14:22:08 IP:
Javel, ingen drikking på meg i går. Va oppe kl halvåtta i dag og har gått i tog i Bergen. Gratulera med dagen alle samen!!

Stigi 2006-05-17 12:55:15 IP:
Hipp, Hipp Hurra Hurra Hurra

Bjelli 2006-05-17 03:42:58 IP:
Gratulera me dagen adle sammen...:= Håbe dåkke får ein kjempefine 17 mai feiring

kjersti 2006-05-16 23:24:25 IP:
dåh,va 16 mai feiringå øve for min del...hb alle e fodlesyge imårå....

Bente 2006-05-16 15:49:52 IP:
såh.. någen som vil kjøre meg rundt i kvell?

Stigi 2006-05-16 10:10:20 IP:
Eg komme å hente deg før barnatåget!

Anders 2006-05-15 23:13:44 IP:
Tror isje eg ska gå udfor dørene ein gang på 17. ska ble så fodle å vemmelige på tirsdag

oddbjørn 2006-05-15 21:08:02 IP:
hvis dåkke isje kan pussa sølv, så kan dåkke leia kakespader av meg, eg ahr mange ferdigpusste te udlån

kjersti 2006-05-15 21:00:44 IP:
d e någen år siden bunaden min "krympa" så eg ska hel ikje ha den på meg...kvert år rundt 15-16 mai komme eg på at den må fixas på... litt for seint. eg lere aldri eg

Bente 2006-05-15 20:35:29 IP:
mitt sølv e "forsølva" som det hette, ska ver kjempeblankt, men nå e det nesten svart :)

Bente 2006-05-15 20:35:23 IP:
mitt sølv e "forsølva" som det hette, ska ver kjempeblankt, men nå e det nesten svart :)

linn 2006-05-15 20:16:01 IP:
pussa sølve? trenge me det?

Bente 2006-05-15 20:05:38 IP:
blir kje bunad på meg i år, gadd kje pussa sølvet.. hehe. Har kje gått me bunaden på 5 år nå.. huff å fuff..

linn 2006-05-15 18:39:05 IP:
det va bra du minde mg på at eg må lofta bunaden.

Bente 2006-05-15 18:16:22 IP:
mi=mai ja.. der satt de så ei kula

Bente 2006-05-15 18:16:00 IP:
e me klare t 17 mi nå? dressen lufta? skjortå strøken? Tippe Stigi tror det e en automatisk prosess.. hehe, ska la vær i år, åg sjå koss an takle det - smile lurt-

Bente 2006-05-14 20:39:13 IP:
ikkje t å anbefala...

anneli 2006-05-14 19:56:22 IP:
ka dere gjorde der??

linn 2006-05-14 18:59:56 IP:
i dag satt me i akurat de samme stolene me satt i for et år siden.utenfor røntgen lab 7 og 8. tilfeldigt?

Bente 2006-05-12 12:06:47 IP:
kem? kor? kossen? ke? når? korfor? hææææ? Go helg people! Nå komme drittværet.. hulk!

oddbjørn 2006-05-10 21:49:35 IP:
mella seg på ka då kor kem e eg påmelte?

Raymond 2006-05-10 16:54:50 IP:
Inngår øl i tilbehør??

Ørjan 2006-05-10 16:52:50 IP:
Et helt tilsvarende prosjekt startes på ålgård. Bare å melde seg på. Gratis for de 100 første påmeldte

kjersti 2006-05-10 15:16:39 IP:
me har ein haug me prosjekter me og ;)

Bente 2006-05-10 10:08:41 IP:
då e d bare å melda seg opp i MalHuset-prosjektet t Bente&Stig. Tilbehør blir gitt ved ankomst ;)

atle 2006-05-09 17:39:37 IP:
mmmm..thuborg å grill på terrassen

Bente 2006-05-09 13:42:19 IP:
så sitte eg her på skolen åg svette.. ikje ferdige før 3 i dag.. herregud for ei pining!

Atle 2006-05-08 15:27:17 IP:
Fram t onsdag Bente. så e herligheten slutt ....kjedeligt

Bente 2006-05-08 10:32:29 IP:
hb dette veret vare lenge lenge.. :))

kjersti & atle 2006-05-07 13:33:45 IP:
då va d ud i komf,i bryllups klenå hehe! bler hvertfall brugt mer en ein gang!

Bente 2006-05-05 11:30:29 IP:
Go helg!

Bente 2006-05-05 11:27:02 IP:
han spurte om det va greit at han såg på tv på dagtid.. så ja.. eg anseer han som rolige.. hehe :)

oddbjørn 2006-05-04 21:55:37 IP:
drikke isje eg..

anders 2006-05-04 21:52:01 IP:
då foreslår eg at du begynne me det oddbjørn

oddbjørn 2006-05-04 20:43:16 IP:
e isje uvanligt det, drikke di lide å tar di rette vitaminene e di somregel rolige:P

kjersti 2006-05-04 11:08:23 IP:
ein "rolige" 21-åring? alle dager fonne han henne? hehe

kjersti 2006-05-04 11:08:21 IP:
ein "rolige" 21-åring? alle dager fonne han henne? hehe

oddbjørn 2006-05-03 20:29:53 IP:
nei eg ska isje flytta i sjelleren dåkkas hvis det e det du tror Bente :P

Bente 2006-05-03 11:26:27 IP:
Nå har me fått oss leietager, en 21 år gammale gutt. Virke rolige åg ålright :)

Anders 2006-05-02 23:25:01 IP:
Du er så flinke atle

Atle 2006-05-02 17:24:18 IP:
Ein stolte hane som har sykla 4,4 mil idag...men nå trenge han ro og fred.

Bente 2006-05-02 11:01:00 IP:
Go uga t folket ;)

Bjelli 2006-05-01 22:08:55 IP:
men d va lørdags quisten, bler ofte sånn då:P

oddbjørn 2006-05-01 20:37:54 IP:
Bjelli e sie å eg e blie, det konne jo isje våre bedre..

Bjelli 2006-04-30 04:16:29 IP:
eg e sie

stigi 2006-04-29 23:22:46 IP:
kossen e formen???

Bjelli 2006-04-28 20:39:52 IP:
Kem snakkte om øl....snaddår

Bente 2006-04-28 17:02:38 IP:
Go helg då folkens! Kosa dokk me grilling dokk som ska, åg fest me stil ;) Me har en familierelaterte helg foren oss, så ta ei øl for meg!

Bente 2006-04-27 13:40:55 IP:
hehehehe :)

bjelli 2006-04-26 20:21:43 IP:
Bare ein udfordring d :P

Bente 2006-04-26 16:16:47 IP:
hehehe, hu e alt opptatt :)

Atle 2006-04-26 11:20:56 IP:
Hallo..lørdag blir det grilling å fyll i rundeskogen...?kom de så vil.

Bjelli 2006-04-25 20:21:32 IP:
kem e hu?? eg trenge ei budeia

Bente 2006-04-25 19:33:23 IP:
Har ei venninna som passe på 5 små lam, kver annen time må hun gje dei tåteflaska :) Hu e heilt solgt (betatt) i dei, og det forstår eg godt. Eg synes lam åg e herlige, men synes alt nyfødt e søtt omtrent eg då.. stort hjerta som har plass t dei fleste dyr (bare ikje insekte) hehe

Bjelli 2006-04-25 19:08:34 IP:
me har Lam bente, dei e møje meir nysseligare :) D e isje kødd eingong

Bente 2006-04-25 16:41:02 IP:
Oddbjørn.. nei, an leve annå den driden.. hehe. Lyst på an??

Bente 2006-04-25 16:38:48 IP:
Tror dokk eg bryr meg om ke Raymond elle Bjelli meine? neh :) Någen finne større gleder i små ting, sånn e det bare :) Åg eg elske katten min utroligt høgt, åg folk som står meg nær vett det :) Tuuusen takk for gratulasjoner - eg ga dei vidare t kattemorå i form av gobita ;) Kjersti: eg la med bilde, men det va for stor oppløysning.. dumt. Stigi sko komprimera, åg legga ut når han får ti :)

Bjelli 2006-04-25 16:21:07 IP:
Eg lige isje kattar

kjersti 2006-04-25 15:06:13 IP:
bente ikje hørr på raymond :) når får me se bilder?? legga ud någen vel

Ørjan og linn 2006-04-25 06:40:40 IP:
Gratulerer... Der kom de te slutt....

Anders 2006-04-25 00:19:08 IP:
Nå må isje du ver så harde mot de raymond. Det er vertfall ein start..

Raymond 2006-04-24 23:22:17 IP:
Ærlig talt, d e snakk om kattunge, ikkje en baby som har komt te verden. Men for all del, kjekt me katt.

Ørjan og linn 2006-04-24 20:57:17 IP:
Gratulerer... Der kom de te slutt....

C 2006-04-24 20:08:40 IP:
Grattis me små-pusane;) eg komme å besøge den stolta bestemorå eindag eg;)gokos f C

Sander 2006-04-24 09:24:02 IP:
gralla med kattunger..... kan eg få komme og leke me de snart?????????

kjersti og atle! 2006-04-24 07:55:28 IP:
gratla me kattunger bente&stig!hb alt står bra t me di små og mor!

Bjelli 2006-04-23 00:18:50 IP:
D e jo s eg seie anders, d e Øl så e godt

Naboen 2006-04-22 20:19:36 IP:
Tok 3.Plass (av 8 biler) i debeut løpet i Ecoline 1:5 banebil på RC banen på klepp st i dag. toppte heile driden.

Storken 2006-04-22 19:36:17 IP:
Aldri nedvurder mine evne;)

oddbjørn 2006-04-22 19:25:45 IP:
e an døe den der sjeleklompen din nå bente?

Anders 2006-04-22 19:03:25 IP:
Tror jammen eg ska gå å finna meg ei øl te nå, det va jekla gudd...

Bente 2006-04-22 15:05:00 IP:
godt eg e sjølhjulpen! elendige stork... :P

Storken 2006-04-22 00:28:34 IP:
Kan nok ikkje hjelpa deg der;)

Bente 2006-04-21 19:14:48 IP:
EG VIL HA KATTONGA! NÅ!

Bente 2006-04-21 19:14:30 IP:
Enige me deg der Bjelli, du passe ikje inn i stavanger ;) Kjersti, hehe, godt du likte det :)

kjersti 2006-04-21 16:50:47 IP:
å takk bente :) fatte ikje kor du tar d fra hehe

kjersti 2006-04-21 10:26:00 IP:
ahh,godt me fridag,eller,d blir vel heller "vaskedag". nå kan eg ikje unnskylda meg lengre,d må gjørs. Tenke du har ofte den følelsen Anders :)

Bjelli 2006-04-19 20:57:23 IP:
ka e d så foreskjer i Stavanger Bente??? Bare Byassa der

Bjelli 2006-04-19 20:56:39 IP:
Storken har nok gjort ein dårlige jobb der....

Storken 2006-04-19 17:41:22 IP:
og fremdeles ingen små....snart på tide ellår???

Bente 2006-04-19 12:40:34 IP:
Gjett kem så har vært samen 8 år åg 1 dag? Helsikken, me begynne å bli gamle! hehe

Bente 2006-04-19 12:14:46 IP:
Kem e klare for Stavanger i helgå??

Bente 2006-04-19 12:14:25 IP:
eg åg kalle an Nordbø t tide, men då får eg bare et "ja, Nordbø?" t bage igjen.. hehe Oddbjørn: håpe det :)

Bjelli 2006-04-18 16:50:33 IP:
D hadde eg glømd ud bente.... utruligt me dei vanane, men maen din vil alltid bli kalt kun nordbø

Erlend 2006-04-18 15:46:38 IP:
Slutta og syda hjelpe og har eg hørt. Vondt ska vondt fordriva....:)

oddbjørn 2006-04-18 15:01:45 IP:
takk kansje det hjelpe litt på den fårslåtte ryggen min

Bente 2006-04-18 10:41:34 IP:
den 29/4 ska meg å Stig Magne i 50 års dag, og den 30/4 i bryllupsmiddag t far og stemorå mi - så klare nok ikje skivsa meir inn den helgå Jokke. Oddbjørn: her gjelde det å spør hu me størst ryggplager vettu.. hehe. Om det e smerte itte at du har kjørt, altså muskelsmerter fungere den Zonkremen du smøre direkte på huden bra, då går det direkte på probl.området. Ellers fungere det veldig bra om du tar paracetamol sammen med ibux (f.eks 2 paracet, 1 ibux) då forhøyre du smertelindringå veldig bra, og dekke forskjellige smertereseptorer. Bjelli: eg åg e Nordbø nå altså, men e stive nok i ryggen eg :p

Bjelli 2006-04-17 21:59:12 IP:
Viagra stive opp ryggen har eg hørt snakk om :P Bare spør Nordbø....

oddbjørn 2006-04-17 21:48:50 IP:
e dårr någen som har goe råd når du har vont i ryggen e dårr piller som hjelpe ?

Bjelli 2006-04-17 19:58:13 IP:
Nå bler d opprykk :)

jokke 2006-04-17 16:20:04 IP:
Heisan alle sammen. Lørdagen 29.04.06 lurte me på åm me sko få t ein vennars venne fest. Men først ville me bare høra me åm interessen va der, og muligheten.

Bjelli 2006-04-17 15:49:02 IP:
jo stemme d.. hu eine sauen fekk 4 lingar

anneli 2006-04-17 08:16:51 IP:
gralla så mye

anneli 2006-04-17 08:16:36 IP:
har det kommet smått nå eller?

Linn og Ørjan 2006-04-16 22:11:25 IP:
Gratulerer med familieførøkelse Bente!

kjersti 2006-04-15 16:51:49 IP:
DÅ va flisene fiks ferige på kjøkken!tog bare någen uker!men bra blei d å takk t kjetil så hjalp oss!

bjelli 2006-04-15 11:49:13 IP:
Då går eg ud ifrå at du spandere Ulvøy::: ;P

Erlend 2006-04-15 09:20:51 IP:
Ja då slippe eg og laga middag

Anders 2006-04-15 01:34:27 IP:
Er det nogen som er klar for å ver me på noge pizza og øl på dolly seinare i dag??

Bjelli 2006-04-14 18:38:24 IP:
Då va lemmingå i gang... sga bli godt å eda te hausten

Erlend 2006-04-14 14:08:27 IP:
Heia Bente. Ser du får 3 presanger mer nå kver borsdag og jul. gralla:)

Bente 2006-04-13 21:31:19 IP:
Då va eg 1 stemor åg 2 stebrødre rigare, hehe :) Go påske folkens!

Bjelli 2006-04-12 17:33:46 IP:
Eg vil ønska adle sammen ei kjempefine påske.... Bjellaen

Bente 2006-04-11 18:56:21 IP:
åg du kan takk bare komma på besøk FØR åg altså!! hehe

Bente 2006-04-11 18:45:10 IP:
heya C :)) Joda, jentå mi e poppeklar så bare det, så her ventes det anytime :) E lite action dei fyste par 3 ukene seie dei, men SÅ begynne det nok å bli liv å røre.. GLEDE meg :)

;) 2006-04-11 17:53:33 IP:
Kor lenge e det Bente te du får kattonga??rett ront svingen elle?? ;)då har eg lyst å komma å besøga di.. ;)hvis eg får lov;) C

Raymond 2006-04-11 17:51:49 IP:
Drit og shit...who cares? Akkurat d sama

Bente 2006-04-10 14:19:52 IP:
Erlend - love å legga ut et innlegg så fort det skjer någe i heimen :) fekk jo så kommentara når eg va aktive, så måtte ta en pause sist, hehe ;) EG VIL HA KATTONGA NÅÅÅÅÅÅÅÅ!

Raymond 2006-04-10 13:58:31 IP:
Eg hæ påskefærie

Anders 2006-04-10 00:01:30 IP:
me lige så godt bilde av deg erlend

Ørjan 2006-04-09 21:26:03 IP:
Ja, meg og linn har ferie

Atle 2006-04-09 20:49:41 IP:
Någen andre så har påskeferie??

jokke 2006-04-09 19:27:27 IP:
Då va denne helgå åg øve. Fremdeles i live å griei. Nå glede eg meg t Påskeferien

Erlend 2006-04-09 17:20:37 IP:
Føle någen snart må dryla inn et nytt innlegg. Neste søndag har innlegget mitt fra knödel land stått i 1mnd. D må vel ha skjedd någe?? Liksom Anders har flytta inn. Har han fått pels på knaggen? Kem blei fyst t og kasta opp i leiligheten.... Gi gass og skriv.

Ørjan 2006-04-09 12:34:40 IP:
jaja...

Raymond 2006-04-08 17:25:39 IP:
Alkoholfritt på meg altså, ikkje dokke andre

Raymond 2006-04-08 17:25:18 IP:
Eg blir med sånn halveis. Ska jobba i mårå, så derfor må d bli alkoholfritt.

Ørjan 2006-04-07 17:12:46 IP:
Kan alltid stola på deg Anders

oddbjørn 2006-04-07 17:12:12 IP:
om eg trenge fiksa på håre? eg seie isje neitakk te å bli deilige på håre te hall pris, føle eg e blitt litt "øvedeilige" må ha litt kortere hår, farge di håre åg? lige å ha det blåndi style eg

Anders 2006-04-07 17:03:22 IP:
Kem ska ver me i dag??

Anders 2006-04-07 17:03:13 IP:
Eg er klar...

Ørjan 2006-04-07 16:44:41 IP:
Kem ska ver me å drikka på Lørdag?

Anders 2006-04-07 14:30:51 IP:
nå er det vertfall isje lenge igjen

sinnsygt digg det ska bli me helg, e pokker meg klar

Statoil 2006-04-07 13:35:27 IP:
Nå må du slutta å surfa i arbeidstiå..........

Anders 2006-04-07 13:32:17 IP:
Isje lenge igjen nå

Bjelli 2006-04-05 19:39:30 IP:
Sant så d e sagt Bente :P

Bente 2006-04-05 08:48:18 IP:
e kun dame hu trenge.. hehe. E i begynnelsen av lærlingetiå hu klypte menn, men er jo alltid nye søte lærlinger på salonger som klippe t halv pris på menn ;)

Erlend 2006-04-04 21:54:54 IP:
Eg og trenge ein stuss.

Ørjan 2006-04-04 19:05:17 IP:
Eg sko ha fjerna kånehåret mitt. Hvis eg gjer meg litt ekstra feminin... Går eg som damemodell då??

Bjelli 2006-04-04 18:17:50 IP:
eg kan stilla opp så playmate i KK iført i Bokseren

Bente 2006-04-04 16:44:40 IP:
hu e forresten på Tasta 1 gang i ukå (tirsdag), for dei som dras meir mot byen ;)

Bente 2006-04-04 16:44:02 IP:
forresten: søs trenge damemodella - så om du elle någen kjente e interesserte så kan dei få halve pris hos na. Hu trenge MANGE! Hanne kan nås på 40042307, jobbe på Preus Nærbø, åg e superflinke blitt (vært lærling rundt 1 år nå)

Bente 2006-04-04 16:41:27 IP:
fyttikatten så lenge det e å venta på kattongane! Blir småsprø snart... kan ikje bli gravide sjøl eg, venta 9 måneda? Uhørt! Lenge nok me 8 uke!!!

Anders 2006-04-04 15:39:59 IP:
Nå er det isje lenge før eg har støvsuger, mangle bare å gjør ferdig bodå..

oddbjørn 2006-04-02 21:22:56 IP:
då va eg åg hjemma igjen me brokne staver, kink i nakken, kneskade, blått øya å fåcka briller. bedre kan det jo isje bli, me må jo kjenna litt på kroppen at me leve..

anneli 2006-03-31 16:50:33 IP:
kem er klar te i morgen da???

kjersti 2006-03-30 21:38:40 IP:
hålla deg hjemma heller du!

ørjan 2006-03-30 21:24:26 IP:
lørdag

Atle 2006-03-30 16:53:58 IP:
Någen som vil drikka imårå??

jokke 2006-03-29 13:03:16 IP:
Takkar alle sammen.

Bente 2006-03-28 19:24:40 IP:
Gratulere med dagen Joakim :))

Atle 2006-03-28 19:17:52 IP:
Grattis me fødseldan tjommi:)

Anders 2006-03-28 18:08:23 IP:
Endeligt internett i heimen, måtte bare få i hus noge upc mens eg venta på lyse

Bjelli 2006-03-28 17:20:31 IP:
sallan halveis 52, godt d e mangen år te eg bler 26 Gralla me dagen foresten

ErLend 2006-03-28 16:59:54 IP:
Grattis Jokke.Ekstremt gammale. Kan isje ver bra.

Are 2006-03-28 16:51:45 IP:
gratla så masse me dagen jokki..håbe d bler ein fine ein=)

Anders 2006-03-28 10:20:17 IP:
Gratulere med dagen Jokke, nå er du jammen blitt gammale

Anders 2006-03-28 08:50:13 IP:
Gjør jo det allerede ørjan, trodde du visste det

kjersti 2006-03-27 21:32:39 IP:
veldig bra plass anders!Gratla!

Are 2006-03-27 18:53:17 IP:
å e d pakkings t ein fine lange påsketur..i see u all guys i heljå tippe eg:) =)

Ørjan 2006-03-27 18:29:50 IP:
så kunne du kost med edland

Anders 2006-03-27 10:09:37 IP:
Har isje tid te dama tror eg, vurdere om eg ska flytta te statoil er jo der heile veien uansett

Bjelli 2006-03-26 21:26:14 IP:
Ukraina

Bjelli 2006-03-26 21:26:00 IP:
Anders- eg å deg kan jo reisa te urraina å finna oss ei kver si

kjersti 2006-03-26 17:59:49 IP:
få deg dama heller ;)

Anders 2006-03-26 17:46:09 IP:
Føle vel isje at eg hadde hatt så møye tid te noge hond nei

Bente 2006-03-26 17:28:01 IP:
nei, meinte at DU må få deg valp, Anders ;)

Bjelli 2006-03-26 14:49:17 IP:
Tvile eg sterkt på...

Are 2006-03-26 14:14:37 IP:
e d eg som e den vesle valpen som mangle??

Anders 2006-03-25 09:09:34 IP:
Det gjekk greit me dynetrekket, mor fikse alt..

Bjelli 2006-03-24 18:03:25 IP:
ka tid va d innflytelsesfest sa du anders??

Bente 2006-03-24 12:08:06 IP:
Kjersti: dynetrekke ble supert det, men guri for en farge! Våkne kjapt om en ligge i den fargen der :)

Bente 2006-03-24 12:07:24 IP:
fyst åg fremst må eg gralla anders me leiligheten, fant ut at eg ikje va store nytten der ennå.. men om han trenge hjelp t å henga opp bilde - plassera vase etc.. I'll be there! Va en superduper flotte plass! Einaste som mangle er jo den vesle valpen.. ;) Nå e det away på jobb :) Go helg folkens! Kom åg handla hos meg om dokk trenge porselen!!

kjersti 2006-03-24 12:00:24 IP:
nå anders,kordan gikk d å ta på dynetrekke?

Raymond 2006-03-22 13:51:00 IP:
Finn på någe sjøl då vel, hehe

kjersti 2006-03-21 18:00:21 IP:
kjeeeedeelig når maen jobbe øveti................................................................................

Jånni 2006-03-21 16:35:41 IP:
Kor fant dåkke det hamburgertrikset hen?

Eirik 2006-03-21 00:30:47 IP:
Sjekte d nå, han va elektroniske. bare huska på at an sidde i den der ramå, me to andre brydara. Glimrings. Erlend, ke meinte du me d?

Anders 2006-03-20 23:16:21 IP:
Vet du om det va elektroniske eller en sånn tunge jernkjernetrafo som gjør det om te 12 volt

Erlend 2006-03-20 21:36:41 IP:
Smart og sei "bare gi meg ein pris" når d e Anders du handle me :)

Eirik 2006-03-20 18:24:35 IP:
Anders, klare du skaffa den der dimmaren? Bare gje meg ein pris, dårr e trafo i lampen(230V~12V)

Bente 2006-03-20 13:28:16 IP:
likte du tillegget i infoen din Oddbjørn?

oddbear 2006-03-19 18:42:22 IP:
du meine -> handy andy.. :P

Bente 2006-03-19 12:49:26 IP:
korfor kan me ikje legga inn sånne morosnutter her? har någen geniale som går på powerpoint. Kan Andyboyen fiksa?

kjersti 2006-03-18 22:09:48 IP:
okei... litt kjedelig åg...

kjersti 2006-03-18 20:12:52 IP:
ahhh,då ska d bli godt me heile kvellen for meg sjøl å ikje ein dråbe alkohol,bare for eg ikje gidde drikka faktisk!Tur imårå atle,uansett form,vis ikje får du se et surt tryne heile den søndagen :)

Anders 2006-03-18 03:37:21 IP:
Kor hjemma er du Raymond, goe gamle Sandnes??

Raymond 2006-03-17 21:06:00 IP:
Faen så kalt d e hjemma!!!!

Bente 2006-03-17 14:31:48 IP:
støvsugde i går eg Oddbjørn.. orka ikje venta.. Katten skifte pels, hehe

oddbjørn 2006-03-16 21:27:07 IP:
På lørdag komme eg i 5 tiå då, så støvsuge eg åsså får eg mad å gåtteri ittpå?

oddbjørn 2006-03-16 21:26:39 IP:
eg har ei deilige blånne venninna som har sagt at eg bare må komma te na hvis eg vil ha marsvin ongår, hu har en heile farm

stig 2006-03-16 20:31:40 IP:
Fru nordbø Me har nåkk dyr!

Bjelli 2006-03-16 19:24:13 IP:
Æg lige isje sånne smådyr.... bedre me geite

Bente 2006-03-16 18:53:05 IP:
di har fått marsvinbabyer på dyrebutikken her på M44.. herregud SÅ SKJØNNE!!! Hadde det ikje vert for at fam Nordbø e i påvente kattunger så hadde eg pitlameg kjøpt meg en liden! Någen her som vett om marsvin e koseglade dyr? B.t.w husk at det e NATTÅPENT nå i mårå på M44, plenty med timestilbud åg aent stæsj :)) Eg jobbe t midnatt, gjeeeesp

Anders 2006-03-15 21:23:32 IP:
Oddbjørn komme alltid te å ver lærling...

Bjelli 2006-03-15 21:05:12 IP:
me vet ke me snakke om Bente... Bare stramma maen din opp :P

Bente 2006-03-15 19:37:51 IP:
åg takke bjelli for komplimentet, hehe.. ble så smigra her atte ;) Andiboyen får et slengkyss ;)

Bente 2006-03-15 19:33:30 IP:
i helgå klarte eg plassa på samtlige av svithunongana, så kan nok klara oddbjørn aleina ja.. men då får an ta støvsugingå for meg.. haha

Bjelli 2006-03-15 18:53:01 IP:
trodde an hadde toge fagbrevet???

Anders 2006-03-15 18:37:19 IP:
ja stemme det der hu har jo nesten ansvar for deg nå og siden du er lærlingen te stigi

Bjelli 2006-03-15 18:29:51 IP:
Hu Bente kan passa på deg... hu e flinke hu... hu greie å passa på nordbø, å d e isje bare bare. Så då kan hu nok passa på ein te

oddbjørn 2006-03-14 20:43:39 IP:
eg trenge barnevakt i helgå, for alle reise vekk ser det ud te, eg klare meg isje sjøl så venligst ta kontakt dersom du er ledig

Bente 2006-03-14 18:48:13 IP:
åg tuuuuuuuuusen takk t naboen som passa Nillemor mens me va vekke, hb me snart kan hjelpa tbage me pusepass :)

Bente 2006-03-14 18:47:30 IP:
bra jobba Kjersti! :) Anbefale Oslo-Kiel tur, va heilt superb opplevelse folkens!

kjersti 2006-03-14 15:36:51 IP:
då begyne endeligt leiligheden å bli ferdige,både fuging å flikk + ny benk/vask på bad!kjipt å stå opp kl 7 når eg hadde fri men ;)

Bjelli 2006-03-13 18:48:34 IP:
nå vente me på bikini sesongen.... du d e guuud

Naboen 2006-03-12 17:15:29 IP:
Hehe stemme d.

Bjelli 2006-03-12 11:44:01 IP:
Skrøyde isje alltid an nordbø.... fysst må du dela på 2 så må du dela på 2 igjen.... så nærme du deg svaret

Naboen 2006-03-11 08:05:39 IP:
D va skrøyd nordbø.

jokke 2006-03-10 19:41:59 IP:
Då ligge eg gått an

Stigi 2006-03-10 18:47:23 IP:
ein gang lærling alti lærling (gjelde itte anders og meg fekk fagbrevet)

jokke 2006-03-10 16:18:13 IP:
Någen brekke, någen får tenner.goe tur fam.Nordbø

Bente 2006-03-10 08:53:07 IP:
Obbasen gratuleres :) E me klare t KIEL nå, E ME KLARE T KIEL?? E me klare t å rocka båden.. oh yeah! Nå ska eg t tannlegen, gjett kem som brakk en store del av framtånnå i går kvell, så nå ska Bente repareras - må jo se tekkelige ud på Kielbåden :) Gooooooooooood helg folkens!

oddbear 2006-03-09 23:12:30 IP:
weee daa e eg endeli isje lerling lenger...!!

Bente 2006-03-08 18:20:59 IP:
kom åg handla hos meg folkens!!! hehe

Bente 2006-03-08 18:20:36 IP:
ska Are bli elektriker?

Are 2006-03-08 15:57:58 IP:
nå har eg snakke me knut å han sa at eg måtte ordna meg kontrakt i et firma så sko di ordna resten..men me min bakgrunn e d jo isje akkurat lett å få noge som helst..EG MÅ LÅNA ELEKTROBØGE AV DÅKK=)

.. 2006-03-08 12:52:17 IP:
To the world you may be one person, but to one person you may be the world!

Anders 2006-03-07 23:03:22 IP:
ja han har fått opp tempå nå, det er rett før eg kan flytta inn der åg ;-)

Naboen 2006-03-07 19:02:45 IP:
Ser ut som stigi får opp farten på leiligheten sin nå, ikveld skulka han "overtiden" for å gjer ng i kjelleren, stå på sitg

Naboen 2006-03-07 19:01:50 IP:
Ser ut som stigi får opp farten på leiligheten sin nå, ikveld skulka han "overtiden" for å gjer ng i kjelleren, stå på sitg

are 2006-03-07 15:52:21 IP:
d turte eg sje;)han e nok litt lei av å hørra den..

k 2006-03-07 12:37:58 IP:
ooops,fekk ikje me bilde,va vel for stort?

Anders 2006-03-06 17:54:50 IP:
ska isje ver lett

Bjelli 2006-03-05 20:48:33 IP:
tok du fram den Grand Prix Schlageren du då Are

Are 2006-03-05 16:35:32 IP:
Stig van eijk va på vorspiel her igår å eg holt på å le meg ihjel:)for en narr

kjersti 2006-03-05 04:12:25 IP:
neida,så søde alså!

kkjersti 2006-03-05 04:11:45 IP:
ligeså notisen om deg ændi

Anders 2006-03-04 19:16:02 IP:
Må fekk de der pressa ballane te jokke, eg bler helste kvalmend

bjelli 2006-03-04 16:13:29 IP:
Are og Odin... få gang på noge ja...

are 2006-03-04 12:52:45 IP:
I N T E R E S S A N T! må dåkk få gangen på noge innlegg før eg gjer d!!

Bjelli 2006-03-04 11:30:25 IP:
Digiloo digilei... i Quell vil alle damene ha meg.... har d på feelingen :)

Anders 2006-03-03 17:51:04 IP:
NEI

are 2006-03-03 12:48:12 IP:
kan du hørra om dåkk trenge/ska ha/vil ha hjelpearbeidera på jobb anders?

Bente 2006-03-03 10:26:30 IP:
då va det 4 tima t på jobb - så heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelg!!!!

ørjan 2006-03-01 17:19:10 IP:
eg ville helst hatt de flatt

og kjørbart

Bjelli 2006-03-01 16:53:01 IP:
sga me renna me rattkjelke?? Eg har bakkar på bjelland eg

Anders 2006-03-01 16:43:16 IP:
Er det nogen som har akebrett då??

anneli 2006-03-01 15:40:31 IP:
høres kjekt ut. er det mangen som vil ake?

kjersti 2006-03-01 14:53:14 IP:
me har jo ein søde liden bakke rett utfor her hehe

Anders 2006-03-01 13:15:35 IP:
I dag må me ha akebrettkjøring kjenne eg er klar nå, kor og kem vil ver me??

ørjan 2006-02-28 19:14:04 IP:
trur og de

Anders 2006-02-28 17:39:59 IP:
Sko nok hatt litt akebrettkjøring i dag ja, tror det hadde vore knall gudd

stigi 2006-02-28 16:38:28 IP:
sjef snø! seie bare akebrettkjøring

Bjelli 2006-02-28 16:34:20 IP:
Snø?? Kor??? eg hate snø, nå vil eg ha vår

jokke 2006-02-27 16:33:59 IP:
Nei! har dåkke sett. Då blei d pigede snø ijen. E dar någen såm vil vera me å laga snømenn?

Bjellika 2006-02-26 13:34:48 IP:
e an ringe i dag???

Anders 2006-02-25 17:10:33 IP:
Jo tusen takk alle mann, nå er eg jammen blitt gammale

Raymond 2006-02-25 15:34:00 IP:
Gratulera med vel overstaat Anders.

Anders 2006-02-25 08:12:37 IP:
Får isje sova, nå bler eg irriterte...

are 2006-02-24 21:28:17 IP:
e du hjemma imårå andi??cili ska komma innom me noge t deg å så må du ha ledning å windows cd t u??

Bjelli 2006-02-24 18:30:59 IP:
Gralla me dagen Gamle mann

;) 2006-02-24 15:27:53 IP:
gralla me dagen bimbo-boy;)kosa deg..

anneli 2006-02-24 12:35:32 IP:
gralla med dagen andres

tobba 2006-02-24 11:15:16 IP:
Gratla me dagen Anders

jokke 2006-02-23 19:59:22 IP:
Skifålkå kåm heilskinna fra turen?

Anders 2006-02-23 18:28:42 IP:
Møye trafikk er ja

Atle 2006-02-19 20:50:07 IP:
God tur Raymond!!

ørjan 2006-02-19 19:20:59 IP:
god tur

oddbjørn 2006-02-19 14:42:42 IP:
eg tror eg vil te alpeland ijen nå snart

Anders 2006-02-19 13:51:59 IP:
Ha ein fine tur raymond, drikk med måde

Anneli 2006-02-19 13:42:07 IP:
god tur raymond

Raymond 2006-02-19 13:05:05 IP:
Jaja, folkens me snakkes. Då reise eg te Thailand for 3,5 uga. Koh Samui here I come;)

Anders 2006-02-19 12:58:30 IP:
Ha ein fine tur raymond, drikk med måde

Raymond 2006-02-19 12:23:47 IP:
Jaja, folkens me snakkes. Då reise eg te Thailand for 3,5 uga. Koh Samui here I come;)

anneli 2006-02-18 11:33:20 IP:
anders du var tilige oppe i dag

Bjelli 2006-02-18 11:14:35 IP:
Du vet Anders måtte få me staffetten for damene idag, blei ein litt skoffanes 5 plass

anneli 2006-02-18 10:21:15 IP:
anders du var tilige oppe i dag

Anders 2006-02-18 10:14:57 IP:
Hadde vert nok me et par øl ørjan, det vil eg tro

Ørjan 2006-02-17 17:00:18 IP:
oi


avsnitt e visst ingen problem...

Ørjan 2006-02-17 16:59:36 IP:
Då va kjæledeggen min i hus.

Nytt tv ja... 40" lcd

Bjelli 2006-02-17 16:28:07 IP:
hilse på Bente, håbe eg gjor d godt igjen nå :) Ingen så drikke onna OL d e jo 10*4 for langrenn menn sundag kl 1000

Bente 2006-02-17 15:08:27 IP:
Då e det mesta på plass jo.. hund- leilighet- stasjonsvogn. Gifta dokk snart? Kan få halv pris på en fine brudekjole ;) hehe

kjersti 2006-02-17 12:35:43 IP:
gjett om me ska få nye bil! Stasjonsvogn å greier! begyne bli ein liden familie ;)

Bente 2006-02-16 22:40:20 IP:
så gjør det muligt for oss andre åg då vel, Andy

oddbear 2006-02-16 21:30:50 IP:
eg komme tror eg ka ti e det me starte hos Atle?

Anders 2006-02-16 21:23:27 IP:

Bente

Her kan du gjør kan du vil>

Bente 2006-02-16 21:08:50 IP:
Atle: tusen takk for invitasjon, men eg e alt invitert t ei i klassen. Takk for at dokk tenkte på meg! Festa me måde nå ;) På tide me nytt Nala bilde her på oig? savne den vesle goklompen.. :)

Atle 2006-02-16 20:38:28 IP:
Bente. me tenkte å ha fest hr på lørdag. du e hjertelig velkommen!

Bente 2006-02-16 20:17:43 IP:
stemme det, han komme hjem på lørdag :) regne med at eg ikje får se han før søndagen, tenke meg turen har tatt på.. hehe :) nå sitte eg å hjelpe ei i klassen min å rettlesa en oppgave hu ska levera inn på sykepleien, e SÅ gla for at eg fekk fritak.. :))

anneli 2006-02-16 19:38:06 IP:
ja eg vet ka du mener, bra å ha de vekke da er det så godt å få de hjem igjen. det er vel ikke lenge te han kommer nå?

Bente 2006-02-16 18:58:42 IP:
altså.. tar ikje SÅ lang tid å skriva at innlegg då.. dessuden.. ikje min feil at folk e så slakke :p synes du heller ska hilsa fint t meg bjelli, hadde satt meir pris på det :)Anneli: egentlig så NYDE eg å ha an litt vekke, men hysj ;) e alltid så extra godt å få an hjem igjen :)

Bjelli 2006-02-16 17:31:45 IP:
E d nogen så he fritidsprobleme??

Anneli 2006-02-15 21:38:54 IP:
eg ser du ikke har så mye å ta deg til på kveldene disse dager, Bente..... det er bra du begynner å få teken på dette her

Bente 2006-02-15 21:33:29 IP:
Anders: korfor e det ikje mulighet for AVSNITT i innleggå? elle farga.. skrifttype etc.. dette må prioriteras - eg begynne jo å få teken på dette her ;)

Bente 2006-02-15 21:21:20 IP:
Raymond: hadde ei gneldrebikkja i 15 år me, åg så? en katt mjaue, en hund bjeffe... me snakke jo - hadde vært kjedeligt om me holdt kjeft heila tiå.. ;)

Bente 2006-02-15 21:19:38 IP:
tror Stigi e redd for at han okje får oppmerksomhet nok om me får hund - han har jo vært "aleinabarn" alt for lenge... hihi

Bente 2006-02-15 21:18:43 IP:
en katt e IKJE det sama som hund! SÅ D SÅ Eg passe på deg, åg på katten - så eg kan godt passa på en hund åg om eg vil ;) Livet blir ikje fullkomment uten vesle Taco! hehe

stigi,erlend,obbas 2006-02-15 21:10:46 IP:
hilsen fra pudderhorene i österrike. hur mär ni ? vi har det gjettebar.

stigi 2006-02-15 21:08:58 IP:
naa maa du faen gje deg bente, me har katt

Raymond 2006-02-15 19:30:15 IP:
Me hadde en chihuahua i 12 år, en liden jævel, gneldrebikkja, ikkje å anbefala. Øve og ud!

Bente 2006-02-15 17:33:01 IP:
Bildet: bildet er fra en annonse på finn.no. Jeg har tullet litt med at om jeg en dag får meg en chihuahua så skal den hete Taco :)

Kjersti 2006-02-14 20:23:54 IP:
bente: kem e taco sin egentlig?

han me vede 2006-02-14 19:06:52 IP:
Ulvøy... kjøb deg hellår ei geit

Kjersti 2006-02-14 18:59:50 IP:
så eg e ikje aleina me den ryddingå å passingå! d va godt ;)

Bjelli 2006-02-14 17:12:29 IP:
Ulvøy... kjøb deg hellår ei geit

anneli 2006-02-14 13:00:25 IP:
slikt er det å ha noen smågutter. sant Bente??

Bente 2006-02-14 12:21:44 IP:
ja, må jo rydda itte han, åg passa på an HEILA tiå :P

Anders 2006-02-14 07:53:15 IP:
Det er tydeligt at maen opptar na møye te ellers vertfall

Kjersti 2006-02-13 22:40:17 IP:
ska sei du har våre aktive bente:)

Bente 2006-02-13 20:29:17 IP:
etterlyser MER respons på denne sneglesiden.. juhuuu people!

Bente 2006-02-13 18:35:20 IP:
bjelli e bare misunnelige, anders

Anders 2006-02-13 17:18:26 IP:
Er isje gneldre bikkje det, de bare ligge i sofaen heile dagen og nyde livet

bjelli 2006-02-13 17:14:51 IP:
sga du ha deg ei gneldre bikkja Ulvøy??

anneli 2006-02-13 15:34:27 IP:
ikke så mye

Anders 2006-02-13 15:23:14 IP:
Det er er uvisst me jokke, men eg tror han va mer kontrollerte denne helgå ja

Bente 2006-02-12 23:46:22 IP:
maen e jo vekke!

Anders 2006-02-12 22:32:00 IP:
Lide å gjør i dag bente??

Anders 2006-02-12 22:29:17 IP:
Sko nok hatt det i hus ja

Cadro 2006-02-12 22:14:10 IP:
Hadde jokki med seg skoan heim elle????

Bente 2006-02-12 21:37:12 IP:
jøss... folk va slakke i dag!

Bente 2006-02-12 14:18:14 IP:
http://www.silverque.net/

Bente 2006-02-12 13:52:54 IP:
one for me, one for u, Andyboy ;)

Bente 2006-02-12 13:35:31 IP:
eg va anstendig sjåfør i går eg, åg nå tror VIRKELIGT naboane her i streeten at eg e gravide.. ler!

Bente 2006-02-12 13:34:37 IP:
ååh... den filmen mrs. ettellerannet (huske ikje tittelen) presents MÅ eg bare se! Mann me penga her? hehe

anneli 2006-02-12 13:29:16 IP:
kjekt i går, men i dag er jeg helt fin, være med jokke.

Anders 2006-02-12 13:16:05 IP:
Ein herlige syndag

SKIRAFFEN 2006-02-10 23:55:00 IP:
Pulverschnee und bier!!!

stigi 2006-02-10 23:24:05 IP:
Då e me klar for årets happening!! bad gastein here we come

Ørjan 2006-02-10 22:52:16 IP:
Då må guttane ha en skikkelig god tur...

oddbjørn 2006-02-10 19:35:28 IP:
hvis du klare ver billigere enn bjergaen så bruge me jo deg... santvel stigi?

Anders 2006-02-10 17:56:16 IP:
Fra nå av bler det bare blodprisa så det er isje vits å handla her...

oddbjørn 2006-02-10 17:23:15 IP:
tilbud åre ront.. drar kunder det ja.. men du blir oppbrukte å vil se sleden ud om någen år.. då hjelpe det kansje isje å ver på tilbud alti..:P

Jokke 2006-02-10 16:47:00 IP:
Fram me alternativt inntekt. Kan isje gå feil me ein båks Kløver! Blir rige på et øyeblikk

Erlend 2006-02-10 16:19:42 IP:
Du tar jo bare små ordre tillegg fra de som kjøpe for millioner.

stigi 2006-02-10 08:43:31 IP:
du selge deg for billig :-)

Anders 2006-02-10 07:48:08 IP:
Ulvøy Svakstrøm Service har gjort opp regnskapet, 6000 i minus.. ka er det eg gjør gale...

oddbjørn 2006-02-09 21:49:35 IP:
neij koffår det? eg vil heller bare se på

Anders| 2006-02-08 22:27:25 IP:
Du må jo trykka på send ;-)

SKIRAFFEN 2006-02-08 21:26:47 IP:
Nå hadde eg skreve den guddd saken om turen guttane ska på, men what the føkk skjer?? Isje ein damn shit!! NOT NAIS.

Jokke 2006-02-08 16:21:33 IP:
Turen e så¨bra at d va viktigt å få me dåkke to innleg. Hehe

Anders 2006-02-08 15:16:18 IP:
Isje noge fare, me får nok te det me vil... pleie vertfall det. Men nå ska eg ud å jogga.. prøva vertfall

Kjersti 2006-02-08 12:03:57 IP:
ja,me e heldige! bare reis t danmark dk andre,vis dk klare få d t då :)

Raymond 2006-02-07 19:47:38 IP:
Bare 12 dage te Thailand....i 3,5 uga:)

kjersti 2006-02-07 19:44:54 IP:
åja,å så vare d i 2 -TO- UKER!!

kjersti 2006-02-07 19:43:07 IP:
bare ca 6.5 mnd t sol,strand og nakenhet....

Raymond 2006-02-06 20:32:03 IP:
Gralla me dagen stigi. Hvis du ønske deg xxxxxxxx så kan eg godt kjøba te deg i Thailand, d mesta e reseptfritt der;)

arti 2006-02-06 18:39:44 IP:
nå e nordbø blitt gamale

oddbjørn 2006-02-06 18:05:26 IP:
ser eg ud som ei >feide< lommabog?.. nei..:P serligt at eg gidde betala for at en gjeng me fyllefanter å svimehåver ska vanka ront skrotten min døyne ront i ei heile uga i perfekte somerslige omgivelser.:P

atle 2006-02-06 17:54:05 IP:
Eg har et forslag..siden åbbasen e så glad i å spandera , så kan ann jo ta me gjengen t syden...kjempeplan!!

Atle 2006-02-06 17:52:09 IP:
Gratla me dagen klompen.

Anneli 2006-02-06 17:48:32 IP:
gralla med dagen stigi.

Atle 2006-02-06 17:48:04 IP:
Der hva me i forfjord! heilt topp plass, då hva det windy beach..

oddbjørn 2006-02-06 17:37:01 IP:
eg tror at atle inbille seg at dårr e masse bra villige å billige tøs der nere. reis du, eg reise heller te ixia rohdos, me kan ha avstemning.. kem vil te magaluf å kem vil te rhodos ixia. eg tror eg har alle damene i ryggen hvis eg stemme for rhodos

Atle 2006-02-06 17:07:56 IP:
lukte sånnen negative holdning! se på det som ein treningsleir:)

oddbjørn 2006-02-06 16:09:11 IP:
trenge isje jaktrifla, du får låna gratis golfkøller i resepsjonen hvis du ser någen...

Erlend 2006-02-06 16:00:15 IP:
Forresten. Gratulera med dagen Stigi. Halveis t 50 isje gale d.

Erlend 2006-02-06 15:58:58 IP:
HEHE. Hørres jo ut som ein kjempe plass. Ta me deg jakt riflå di Atle så blir d sikker ein fine ferie d. Mange jakt trofeer og henga på veggen i leiligheten:)

Raymond 2006-02-06 15:52:45 IP:
Magaluf e greit d. Ingen problem. Fin plass å reisa hvis du vil banka litt degosa

oddbjørn 2006-02-06 15:44:17 IP:
magaluf e isje så bra som du tror atle det e bare masse horer å ranere. horene e enten svære stygge å sygt billige eller veldi bra men åg prisen der etter.. ranere e dårr mye av sånn lokale degoser som true deg me at di ska pirka kniven i deg hvis di isje får penger di slår te ke ti som helst på døyne, men spmregel mudlå 6 om kvellen te 9 om mårenen, han me hadde me oss blei rana hall 8 om mårenen rett udfor hotelle

Atle 2006-02-06 09:07:50 IP:
Magaluf e plassen i år. august e datoen. varme : ca 30 i skyggen. 20på nåttå. vann_ 25 grader

Erlend 2006-02-06 00:31:16 IP:
lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala lalaala. eg får isje sova og eg sjede meg.

ørjan 2006-02-05 22:21:24 IP:
kor dokke ska

Atle 2006-02-05 21:59:07 IP:
Då hva sydenturen bestilt:) to uger i sol paradis:) ¨

ørjan 2006-02-05 21:57:27 IP:
kor dokke ska

Atle 2006-02-05 21:53:35 IP:
Då hva sydenturen bestilt:) to uger i sol paradis:) ¨

oddbjørn 2006-02-05 20:01:26 IP:
eg syns me kan få fram någen finere bilder enn det..

Anders 2006-02-05 18:30:16 IP:
Det er jo isje vits å ver ringe, me tar det jo alltid sånn me ro... Bare grevla trøtte

Monika 2006-02-05 14:57:00 IP:
ka e dette her?!

bjelli 2006-02-05 14:52:10 IP:
någen så e biringe idag??

Stigi 2006-02-04 17:53:34 IP:
det bler akuelt! NOT

oddbjørn 2006-02-04 01:27:48 IP:
vett faktisk isje om det e någe fornuft i å nyda alkohol i alpene kansje eg bare bør la ver

Anders 2006-02-03 17:50:37 IP:
Glede meg te kaga å kaffi

Erlend 2006-02-03 16:18:18 IP:
Då komme me på kaga og kaffi på lørdags kvelden Bente.

Bente 2006-02-03 10:21:34 IP:
goklompen min fylle året på mandag, åg eg sko sei fra han at han ønske seg: smykke, ring, armbånd, støvletter, åg eggkoker :))

Anders 2006-02-02 19:44:16 IP:
Ja nå har me det jammen kjekt..

bjelli 2006-02-02 19:22:25 IP:
Gje gass

Erlend 2006-02-02 18:36:38 IP:
Javell Atle. E d nytt bilde på gang?? Du blir nok søde på d.

Kjersti 2006-02-02 10:51:30 IP:
moahahahahahahahahhahahahaha

Bente 2006-02-02 10:34:11 IP:
anders - om du sletta bildet av deg sjøl nå? hehehe

Bente 2006-02-01 10:35:49 IP:
pernille ser ut som om hu e besatt av the devil herself jo.. hehe :) lørdag? då hadde me vell en rolige kvell som fornuftige folk? ikje? :P ska på julabord nå te helgå eg.. goe greie ;)

kjersti 2006-01-31 16:30:20 IP:
åååå,eg vil daua av d bilde (atle) herreguuud....d e ikje min type...

anders 2006-01-30 21:25:11 IP:
ka du snakke om linn??

linn 2006-01-30 21:08:10 IP:
va det ikke på lørdag me snakkte om kem så blei øvegitt vis det viste seg at någen i gjengen va homo. eg ble ikke øvegitt nå.

Atle 2006-01-30 20:59:25 IP:
Job takke så mye for det:) Gutten e så fotogene:) sende takk t fotografen anders

Erlend 2006-01-30 20:53:10 IP:
E du førnøyd med d nya profilbildet ditt Atle. Eg ser du har jobba mye med d. Øvd forran speilet, eg syns d va ganske søtt ja.

Kjersti 2006-01-30 13:29:11 IP:
d va gale på lørdag,gale gale... snakka om å oppføra seg som fjortiser... :) men så va d jo skam løye og hehe men der e någen bilder i håve mitt eg sko ønska eg ikje hadde. anders:annemai hadde skikkelig angst igår haha tullinger!

Anders 2006-01-29 12:56:26 IP:
Håve mitt, eg har så vondt i håve mitt...

oddbjørn 2006-01-28 18:00:31 IP:
eg bestemme ka film, det va jo diilen..men neivl då, då får eg finna någe aent å jørr

linn 2006-01-28 16:46:41 IP:
det e en drittfilm

oddbjørn 2006-01-28 15:50:33 IP:
då spørr eg kem som ska verme på kino kl 19.30 i dag på "Fun with dick and jane" sted vågen amfi å eg spandere jo seff som eg har lovt. hvis dåkk ska verme så må dåkk henvnd pr tlf snarast.

oddbjørn 2006-01-28 00:29:37 IP:
eg tror eg blir udnytta, eg trenge jelp på mange mådår..

ørjan 2006-01-27 20:58:52 IP:
endelig hjemma igjen... ca 14 timer kjøring

Atle 2006-01-27 10:16:34 IP:
goddag...godtfolk! blir det någe rabalder denne sista helgå i januar

oddbear 2006-01-26 20:29:20 IP:
hmm ka ti då? e det bare damene såm ska? hvis anders e me e eg åg me + at eg spandere

Bente 2006-01-26 18:32:22 IP:
sessssssssssssss.. glømte den s'en gitt.. vesle rakkaren!

Bente 2006-01-26 18:22:15 IP:
nå har eg vaskt hus, pynta me blomste, åg bakt sjokoladekaka.. supereffektive dag! se på kinoen jenter ;)

linn 2006-01-26 18:16:28 IP:
jepp det blir kino.og eg ska.uansett om du vil spandera elle ikke

Anders 2006-01-26 18:11:11 IP:
Nå er det faen meg helg..... jevlig gudd

oddbear 2006-01-26 18:05:47 IP:
hmm blei det sjino aligvell i dag? det kan bli litt kjedeligt i kvell tror eg

Atle 2006-01-26 10:42:47 IP:
>Hei hei

kjersti 2006-01-26 10:41:44 IP:
orke någen fikse bilde t atle...

linn 2006-01-24 17:44:38 IP:
eg tror bare det va litt kos

Oddbear 2006-01-24 16:30:38 IP:
ja eg vett an prøvte å kicka meg udfårr kebabsjappå i sandnes når me va ude sist,men tror an baila ud, va sikkert litt mye folk der eller någe, an pirkte i meg hvertfall eller slo vett isje heilt, eg kalle det hvertfall pirking

Anders 2006-01-24 13:18:21 IP:
Pass deg for ørjan oddbjørn, han klikke heilt eg har sitt det..

linn 2006-01-23 21:32:16 IP:
tror ikke ørjan bryr seg.så det går fint det.

Oddbjørn 2006-01-23 21:30:05 IP:
Linn: eg tåre isje spandera på opptatte damår, då får eg jo pryl...

oddbjørn 2006-01-23 21:25:53 IP:
årrrhhh så eg glede meg te å flakasa i den tynna loftå i alpene. (krible i tedene) http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=143404

stigi 2006-01-23 21:19:36 IP:
det e jo gudd å sovå, sko gjerna gjort det oftere

Raymond 2006-01-23 20:59:34 IP:
Kino...ka e d. Sidde he å fundere på definisjonen av å ver i live...hmmm. Hvis et liv beståande av lesing og soving inngår i definisjonen, så e eg vel d....

linn 2006-01-23 20:47:36 IP:
det hadde jo vert en opplevelse for livet .ikke ver dag du har anledning te å ver en sånnen gentelmann.eg tror alle damene hadde likt d.

oddbjørn 2006-01-23 20:34:25 IP:
nei tror eg holde meg jemma, tenkte eg sko sei at eg spandere på alle damen som blir me, men an ser isje någe kule ud, så eg tror eg drøye an..

oddbear 2006-01-23 20:30:10 IP:
damn det her suge, trykke seg sjøl i hytt å pine

oddbear 2006-01-23 20:29:20 IP:
ka film det e? e det gudd film? hvis an e bra vil eg verme

Bente 2006-01-23 19:00:33 IP:
Torsdag kl 20.45, ta kontakt dersom du vil bli me :) Filmen varer i 2 timer.

Anneli 2006-01-23 18:57:04 IP:
eg e med hvis jokke kan passe på småen

Bente 2006-01-23 18:51:21 IP:
tenke tirsdag, torsdag elle fredag - komme an på søs. Men gjer beskjed når eg har dag åg klokkeslett - så e det bare å henga seg på ;)

Bente 2006-01-23 18:48:23 IP:
den hette fornuft og følelser på norsk, går dokk på kino1.no åg ser, så står det om an der ;) Eg har ikje bestillt ennå, tenkte å ta med søs muligens, men kult om me blei en gjeng då :) det e drama, om kjærleiken.. :)

Anneli 2006-01-23 18:33:05 IP:
ka ti skal dere på kino??? ka ti bestiller du???

oddbear 2006-01-23 17:33:00 IP:
ka film det e? e det gudd film? hvis an e bra vil eg verme

linn 2006-01-23 17:29:09 IP:
ka den handle om? e det någe skummelt?

oddbear 2006-01-23 17:20:15 IP:
ka film det e? e det gudd film? hvis an e bra vil eg verme

Bente 2006-01-23 17:07:32 IP:
nå skal d bestillas kinobilletta på pride and predjudice (forbehold om skrivefeil), for nå ska maen reisa vekk - åg Bente kan se suppefilma på kino.. hehe ;)

Erlend 2006-01-23 00:10:58 IP:
Eg vett d eg vett d eg vett d. Anders sa d t meg i går. Dokker har feil heile gjengen.

ørjan 2006-01-22 23:22:18 IP:
i sekken te den bærbare pcen trur eg

ørjan 2006-01-22 23:08:17 IP:
låg over himlingen på statoil tippe eg

Erlend 2006-01-22 21:48:37 IP:
Eg vett d eg vett d eg vett d. Anders sa d t meg i går. Dokker har feil heile gjengen.

linn 2006-01-22 20:26:30 IP:
i den litle mobillommen i arbeidsbokså.

Atle 2006-01-22 19:42:32 IP:
låg sko det ver

Atle 2006-01-22 19:42:17 IP:
løg sikkert i arbeidsvesten

Anders 2006-01-21 19:02:30 IP:
nei isje dr

Kjersti 2006-01-21 18:09:16 IP:
Kjempe takk t anders så passa nala heile dagen!ska se gjennom fingrene at u fikk sjokolademuffins...

Jokke 2006-01-21 09:26:13 IP:
Han låg heilt sikkart i firmabilen

Anders 2006-01-21 00:38:25 IP:
Gjett kem som fant mobilen... ganske utroligt at eg kan roda an vekk sånn, eg har hatt an me meg så å sei øve alt kor eg har vore. Er det nogen som klare å gjetta kor an låg??

Erlend 2006-01-20 23:26:04 IP:
Oddbjørn e lure. Stigi e isje lure. hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaa.

oddbjørn 2006-01-20 23:12:34 IP:
hm det eg har påstått i lengre tid.. foresten.. bente å stigi sine komlår e ganske gudd..

Erlend 2006-01-20 22:13:02 IP:
Oddbjørn e lure. Stigi e isje lure. hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaa.

Tobba 2006-01-20 21:19:16 IP:
sinte stigi?

Stigi 2006-01-20 18:20:37 IP:
Tosk!

atle 2006-01-20 15:32:24 IP:
Då reise eg t (Damnark) elle Danmark hva det :) HEI HEI

stigi 2006-01-20 13:58:06 IP:
God tur

ørjan 2006-01-20 13:37:19 IP:
då reise eg te Danmark

Kjersti 2006-01-19 10:15:58 IP:
nå har meg å nala kost oss i snøen!d likte u ja!

oddbjørn 2006-01-17 23:05:55 IP:
ååhhee, va så strategisk plassert liksom mamma å pappa bor jo rett på andra siå av skogen, konne fått mad kver dag då..

Atle 2006-01-17 17:26:44 IP:
Oddbjørn: leiligheten kom på 1,2....der e ikkje marr igjen av denne typen, men gå på krusebo.no å se!!

Nala 2006-01-17 08:38:10 IP:
Sorry stigi å bente men eg måtte sånn på do eg ikje klarte holda meg...stakkars teppe... ;)

Anders 2006-01-17 00:18:08 IP:
Meg og Nala har fonne tonen nå. Heilt topp

oddbjørn 2006-01-16 21:42:21 IP:
kor mye koste sånnen leilighed såm atle har? e dårr marr ijen, va så strategisk plassert å sånt. Oddbjørn vil åg ha...

ørjan 2006-01-16 21:32:59 IP:
eg så trudde an skreig sånn bare for at eg tråkka på tånå hans.
Eg såg ikkje at han sparka i sofaen me den andra

oddbjørn 2006-01-16 21:26:53 IP:
kor mye koste sånnen leilighed såm atle har? e dårr marr ijen, va så strategisk plassert å sånt. Oddbjørn vil åg ha...

Anders 2006-01-16 19:55:39 IP:
han syde bare den poddå

ørjan 2006-01-15 18:31:04 IP:
eg så trudde an skreig sånn bare for at eg tråkka på tånå hans.
Eg såg ikkje at han sparka i sofaen me den andra

Bente 2006-01-15 13:08:15 IP:
stakkars tåe t Stigi! Atle e herved trua søksmål for sofaangrep mot tå.. hehe. Hb folket koste seg i helgå :)

Eirik 2006-01-15 00:48:58 IP:
E det godt me pølsa i kveld? hehe

Anders 2006-01-14 17:50:14 IP:
Eg har pølsa så eg får det nok kjekt i dag...

Anneli 2006-01-14 16:34:24 IP:
Eg e alti heima eg.

Linn 2006-01-14 15:42:26 IP:
e der någen så ikke har pølsa så har lyst på besøk eller finna på någe?

Ørjan 2006-01-14 15:15:59 IP:
Då reise me ut å handle tynnpuss te gangen... nå skjer de noge.

Raymond 2006-01-14 12:35:15 IP:
mens eg handle øl.....

oddbjørn 2006-01-14 10:28:35 IP:
alt dåkke sløse penger på altså...

Ørjan 2006-01-14 10:24:30 IP:
Då reise me ut å handle tynnpuss te gangen... nå skjer de noge.

Anders 2006-01-13 18:18:50 IP:
Nå har eg kvilt middag, sattan det va gudd, heilt nydeligt..

np-Tore 2006-01-12 17:45:50 IP:
Stig p: 5 hundrelapper, så er jeg der:P Hva med litt mer info om skiene? Er litt sugen på Telemark;)

stig p 2006-01-12 15:26:55 IP:
vis der e någen som e sugne på telemark løsnø ski så har eg et par nesten nye tilsalgs etter en liten bom bestilling av nye til meg selv....sitter nå på to par løsnøski.... prisen er 5 lapper og de e sinnsykt råe

Anders 2006-01-11 22:09:28 IP:
Fått sagt ud spottane i leiligheten grevla gudd, stor takk te ørjan og stigi

Jokke 2006-01-11 18:13:19 IP:
Vel mitt i ugå å greie. Hare dage, men nertelingå t helg e snart ferige. Jippi!

arti 2006-01-08 18:37:52 IP:
håbe an nordbø ligge lenge me sjugdommen sin :P

tessi mus 2006-01-08 17:38:34 IP:
keffor he dokke ikkje bilder a meg(L)tessi mus

Kjersti 2006-01-08 16:33:59 IP:
så nå har den sykdommen nådd deg hehe!hadde ein så va dødssyge i julå eg,d e så synn på di vettu!men di øveleve d mesta ser du ;)

Bente 2006-01-08 12:50:58 IP:
hb folk har hatt ei fine helg :) har måtta pleie ein sjuge mann.. og må bare sei at eg e øveraska at han overlevde helgå.. maen va jo dødssjuge.. (forkjøla) ;)

Jokke 2006-01-07 19:50:08 IP:
Dåkke får ha ein fine kvel alle sammen!

Anders 2006-01-07 00:24:47 IP:
Hehe det bildet er faktisk heilt topp

TESSI MUS 2006-01-05 19:45:03 IP:
HEEY KOR E NISSE DRAKTEN??(L)STOR KLEM OG KOOZ TESSI MUS

Atle 2006-01-05 15:36:36 IP:
Ja! søndag e bra! fredag ska eg ta meg 7-8 kalle pinna. lørdag e det reperasjon. Så søndag e bra:)

Bente 2006-01-05 13:46:14 IP:
helgå ja.. hehe.

Bente 2006-01-05 13:45:38 IP:
ska me se narnia i heklgå? någen bli med?

Anders| 2006-01-04 21:51:16 IP:
Bare send meg bilde jokke

Anders 2006-01-04 21:32:49 IP:
det hadde vært veldig hyggelig om du kunne stemt på Donkeyboy på årets urørt Stem her

jokke 2006-01-04 20:13:11 IP:
Me øvelevde me. Va jo isje aent en garasjen t naboen som tog fyr. Hehe

kjersti 2006-01-04 20:05:15 IP:
Huske ikje nei! bomba hehe,du pekte på oss me ein du...

ørjan 2006-01-04 19:21:14 IP:
Ka nå eg har gjort...?

oddbjørn 2006-01-04 19:10:48 IP:
du e full å senne opp sprengstoff, det hadde aldri eg jort..

ørjan 2006-01-04 17:18:47 IP:
Ka nå eg har gjort...?

Kjersti 2006-01-04 16:24:04 IP:
D va kjempe på nyttårsfesten:) men eg har sagt d før å seie d igjen,fortsatt e d någen så ikje forstår at alkohol å raketter ikje går samen... elle ka ørjan!

Bente 2006-01-04 15:58:59 IP:
takk! :D og takk for sist, det blei en bra fodlefest t slutt.. hb folk hadde det gøy :)

Raymond 2006-01-04 14:22:40 IP:
Hehe, akkurat nå e eg i Sandnes, men reise opp te Bergen på søndag, så min adresse blir då framøve: Ibsensgt 105 5052 Bergen

Bente 2006-01-04 12:31:42 IP:
sitte her med takkekortene fra bryllupet, åg lure på ke adressen t raymond e? for eg ane ikje kor han oppholde seg mest for tiå..

stigi 2006-01-02 22:28:26 IP:
hallo jarle

JARLE 2006-01-02 22:27:51 IP:
JA HER E EG

stigi 2006-01-02 22:26:38 IP:
hallo jarle

Atle 2006-01-01 15:09:40 IP:
Neste nyttår e det alkoholisering! det har eg planlagt. kem e me?

Anneli 2005-12-31 22:58:53 IP:
godt nytt år og takk for d gamla. siden eg ikke kunne komme ut til stigi og bente.

Tobba 2005-12-31 18:09:32 IP:
god nytt år folkens takk for dt gamla

Anders 2005-12-31 00:50:01 IP:
Raymond fikse han, er noge han erfaring me så er det avføring

ørjan 2005-12-30 22:23:25 IP:
kanskje

du sko tatt en undersøkelse

Raymond 2005-12-30 19:45:41 IP:
Någen som har vert plaga me løs avføring..... Interssant

Bente 2005-12-30 15:50:48 IP:
veeeel.. någen har vært sjuge heila romjulå åg.. ska me bytta Anders? Eg jobbe, du sitte på do heila nåttå? hehe Ses i mårå folkens! ;)

Anders 2005-12-30 15:41:37 IP:
Endeligt helg, dette har vore ei jevlige uga, lange kvelda og alle andre har jo faen mg fri

ellen 2005-12-28 21:01:22 IP:
d spørs om me får någe i d heila tatt. bler vel t at damene må stå på kjøkken ja...

Raymond 2005-12-28 19:53:14 IP:
Hei og hå så d går.. Nå e d bare 2 dage te rakettsalge begynne

TObba 2005-12-28 15:20:13 IP:
haha ka får dokke MR LEE på nyttår då elle Ellen??

Ellen 2005-12-27 20:51:07 IP:
Javel.. e alle klar for nyttårsfeiring då?? Eg glede mg t den fantastiske middagen disse mennene sga laga t oss..elle ka gutta?

jokke 2005-12-27 19:43:06 IP:
Takk Takk!

Anders 2005-12-27 16:11:28 IP:
Gratulere jokke, nå tør isje eg gå ud på veiene igjen

Ørjan 2005-12-27 16:00:55 IP:
Gratulere så møje jokke

Erlend 2005-12-27 12:12:52 IP:
Gralla med lappen Jokke.

jokke 2005-12-27 11:51:01 IP:
Då va lastebillappen togen. Jippi!

bjelli 2005-12-26 17:51:09 IP:
eg vil ønska adle kjente og ukjente ein riktige goe jul.... og takka for d gammla året-håbe dåkke får ein fine romjul

Anders 2005-12-26 16:31:00 IP:
noge må det ha vert iallefall, men dt va jo grevla gudd

Linn 2005-12-26 13:10:46 IP:
tror ikke eg sko hatt den der gløggen. blei galen av den.

Anders 2005-12-26 12:19:57 IP:
God morgen alle samen, det blei jo folksomt aligavel i går, dt va jo rektigt så kjekt

Raymond 2005-12-24 16:03:03 IP:
God jul folkens

Nissen 2005-12-24 15:25:49 IP:
Ønske alle ein gode jul, eg vet isje om det er nogen snille her så det er isje sikkert at dokk får gava, men ha ein fortreffelige aften i kvell sammen med venner og familie

Ale og Kjersti 2005-12-24 15:06:34 IP:
Me ønske alle samen ein rektigt gode jul!!!

Tobba 2005-12-24 13:55:16 IP:
Go Jul alle sammen

Linn og Ørjan 2005-12-24 13:37:45 IP:
Vi ønsker alle en riktig god jul!!!

Tobba 2005-12-23 23:58:10 IP:
Raymond: Sjer me dn cden elle??:D

Raymond 2005-12-23 13:30:13 IP:
Når du ska streika så legge du ner verktøye og tar deg ei pils, tror d e lov på julaften....

Oddbjørn 2005-12-22 21:40:59 IP:
NEI isje eg, eg må jobba julaften åg, koss jørr me når me ska streika? e det mye pappirarbeid å stress?

Raymond 2005-12-22 20:01:53 IP:
Har dokke fri i mårå dokke elektrikara?

Anders 2005-12-21 22:22:42 IP:
isje lenge igjen te jul nå, nimme seg grevlig

0000-00-00 00:00:00 IP:


Atle 2005-12-21 19:16:28 IP:
jo takk for det:=)hu e skeptiske t andre, men hu blir fort vande

Jokke 2005-12-21 17:09:08 IP:
Kåsen e d bisken ser ut nå. Fått er gått hjem nå tenke eg.

ørjan 2005-12-20 20:46:17 IP:
ja gratulere te atle og kjersti. eg vil bare ittelysa et bilde på siå

stigi 2005-12-20 18:50:18 IP:
må jo gratulera me hunden Atle! det va jo stas

Anders 2005-12-18 20:33:30 IP:
Va det ein bra dag??

stigi 2005-12-18 19:18:34 IP:
litt isitte men konge ver

ørjan 2005-12-18 18:29:53 IP:
koss va de der oppe i dag??

oddbjørn 2005-12-18 18:23:39 IP:
va isje heilt feil det nei..

stigi 2005-12-18 16:50:34 IP:
Årets første tur på ski, det va på tide

Raymond 2005-12-17 18:19:41 IP:
Go mad og go stemning (sett fra en på vannvognå)

Are 2005-12-17 14:56:56 IP:
va d gøy igår då??

oddbjørn 2005-12-17 00:57:18 IP:
eg bare e der eg... jørr isje någe galt eg..:D

Anders 2005-12-16 20:08:12 IP:
Isje lenge igjen nå før eg går på ein smell, det er isje lov å skjenka mg i dag ska på jobb i mårå tidligt....

anneli 2005-12-16 18:45:22 IP:
eg er mann nok, men må nok passe på god gutten min. dere for helle drikke lit ekstra for meg og.

Bente 2005-12-16 13:41:26 IP:
tror kje det e någe for meg helle... hehe :) Erlend: sorry mate, eg e ikje mann nok :p mor t stig fylle året i dag, så me ska nok der i quell - men me kan kikka innom om me ikje blir så seine ;)

kjersti 2005-12-15 20:43:37 IP:
du eg har slutta me examen... ikje någe for meg d hehe

oddbjørn 2005-12-15 19:32:38 IP:
det e så råttent jort ...

Bente 2005-12-15 18:34:24 IP:
kan ikje du ta eksamen for meg på mandag kjersti? ja?

kjersti 2005-12-15 18:23:17 IP:
jaja,då satt eg her,åleina! ka ska eg finna på? rydda å vaska kasje? Næææh...

oddbjørn 2005-12-15 17:47:40 IP:
det e så råttent jort ...

kåra 2005-12-15 16:51:19 IP:
ja men du får sje vær me uansett

oddbjørn 2005-12-14 22:48:35 IP:
e dårr någe som sjer i helgå? som eg åg e gammale nåkk te å verme på..

Jokke 2005-12-14 16:46:15 IP:
Hehe! Me har vel alle sagt d siden me bjynte å drikka. Me kåmme nåkk aldri t å lera.

kjersti 2005-12-14 11:41:28 IP:
D har eg sagt kver søndag i et par uge nå,ikje mer drikking hehe men d nytte ikje! når lørdagen komme e søndagen glemt!!

Bente 2005-12-14 10:56:19 IP:
låg fodlesjuge 3 dager itte julabordet t svithun.. ska ikje drikka meir! tror eg...

Are 2005-12-14 01:17:34 IP:
lett at eg hadde en mæææd bakrus på jobb idag..å eg bjunte isje før kl 5..ska alri drikka på ein mandag ijen:)

Atle 2005-12-13 17:57:41 IP:
Søndag komme lille "Nala" te sandnes for fuste gang i hennas liv. Kan tro hu glede seg, akkurat som foreldrene:)

Atle 2005-12-13 17:56:17 IP:
Søndag komme lille "Nala" te sandnes for fuste gang i hennas liv. Kan tro hu glede seg, akkurat som foreldrene:) tosk

Anders 2005-12-12 22:43:07 IP:
nogen må jo drifta lande

are 2005-12-12 22:11:23 IP:
nogen som e me ud idag:) ????

kjersti 2005-12-12 21:43:49 IP:
takker å bukker!

Raymond 2005-12-12 19:58:31 IP:
Obs, snakte me Kjersti på butikken i dag eg, men visste ikkje at hu fylte åre...

Ellen 2005-12-12 18:31:57 IP:
Nå e d bare 2 1/2 time t jobb!

Anders 2005-12-12 18:27:11 IP:
Gratulere med dagen Kjersti

Are 2005-12-11 20:10:44 IP:
nei enn må jo ha litt kjærleik åg??elle va d sje d du tenkta på ørri???ørri??

Bjelli 2005-12-11 19:05:44 IP:
Kem sga ver Julanissen??

Raymond 2005-12-11 17:27:13 IP:
Klart d fins svin på skogen der og, men ikkje i nærheten av prosentandelen av eletrikarane som jobbe svart;)

Anders 2005-12-10 23:10:53 IP:
Isje lenge siden eg hørte om alle de her legane som fekk betalt for rådgivende tjensta som va et enormt stort problem, så du er nok på vei ja.....

Raymond 2005-12-10 17:21:59 IP:
Kosa dokke me de SVARTE pengane;)

ørjan 2005-12-10 16:04:09 IP:
ja, kan bekrefta de... penger e jævla møje, men ikkje alt likevel :)

atle 2005-12-10 15:47:57 IP:
Jaja...så sånn e det vel me den sagen!

Anders 2005-12-10 15:44:07 IP:
men dt er nå egentlig jevla møye for det om, ka ska du gjør jemma hvis du isje har råd te hjem

Ørjan 2005-12-10 14:01:14 IP:
Penger er ikke alt sies det....

Anders 2005-12-10 12:48:57 IP:
javel, nå blei det fri i dag grevla gudd, men måtte på jobb i mårå...

bler jo penga av det

are 2005-12-10 02:55:20 IP:
jippi nå har eg snart jobba ein måned i strekk..nei forresten eg hadde jo ein fridag den 26 nov...me lucky..

stigi 2005-12-09 16:11:39 IP:
nå har julabordet starta!! sitte her i vinen! å ka ska me huska då? jo masse vann.....

Anders 2005-12-08 22:11:45 IP:
jippi sikker jobba

kjersti 2005-12-08 22:08:07 IP:
langhelg? heldigen,nå begyne jobbhelgå mi...

stigi 2005-12-08 21:12:33 IP:
laaaaanghelg :-)

ellen 2005-12-08 20:00:19 IP:
snart helg! Jippi..d sga bli herrligt!!!

ørjan 2005-12-06 22:24:37 IP:
hu gjorde de greit der.

Erlend 2005-12-06 22:15:25 IP:
Mira Craig stagedive på nrk.no. For de som har hørt om den saken

kjersti 2005-12-05 22:06:02 IP:
d e godt någen har kontroll...

Raymond 2005-12-05 21:59:33 IP:
Nei, d blei ikkje spelt for høgt Atle. Dokke har bare vanskelige naboar. Den grønna huå e Anders sin.

Bente 2005-12-05 20:03:55 IP:
anders: du må fixa BabyX øverst vettu ;)

Atle 2005-12-05 18:10:54 IP:
Någen som savne ei grønn lua??

Atle 2005-12-05 18:10:19 IP:
Raymond!om me spelte øvestadigt høgt??

Bente 2005-12-05 11:29:04 IP:
komma handla hos meg mens det e 20 % på alt i butikken! Christiania Glasmagasin, M44 folkens! kom og kjøp! :P

Raymond 2005-12-04 19:00:39 IP:
Men så hadde me d kjekt då:)

Raymond 2005-12-04 19:00:14 IP:
Eg va der i går Kjersti. Og va fleire hakk meir edru enn visse andre. Vett om ei som sølte en del;)....

anders 2005-12-04 13:59:15 IP:
herlige naboa, rista i trippel hagå te han når an sto å kjefta

kjersti 2005-12-04 13:39:15 IP:
va naboane nere og?

kjersti 2005-12-04 13:38:22 IP:
kem va her igår,koffår såg d så jævligt ud?

stigi 2005-12-04 13:08:16 IP:
det va på tide :-)

Anders 2005-12-04 12:48:05 IP:
endeligt en søndag som eg isje er ringe på, det va lenge si...

ellen 2005-12-03 16:52:17 IP:
jippi!!!! nå sga eg på julabord

tobba 2005-12-03 13:29:42 IP:
are e klar for å bruga penga på presanga:D

Stigi 2005-12-03 11:47:58 IP:
Jokke ka ska Baby-x hetta!!

anonym!! 2005-12-03 10:38:34 IP:
e d sånn at kem så helst kan gjørr ka så helst på denne siå?

Tobba 2005-12-03 00:14:27 IP:
koffor får isje eg te bilde her trodde nå eg va isje eg va så stygge:(

Raymond 2005-12-02 21:30:23 IP:
Drikka alkohol og bli kanoooon;)

Anders 2005-12-02 21:21:51 IP:
nå va det fredag igjen, ka pokker ska me nå gjør

Oddbjørn 2005-12-01 20:30:12 IP:
sko me te danmark åg nå plutseligt?

Are 2005-12-01 19:28:38 IP:
dagens pakke var en boks med pepperkaker..ååå jammen va di digg åg:)

Erlend 2005-11-30 23:13:06 IP:
D va Ørjan. heh e du heilt kanon du ørjan.

ørjan 2005-11-30 18:34:10 IP:
kem skreiv de der?

Ørjan 2005-11-30 18:15:55 IP:
stysta drittsiå

Ellen 2005-11-30 14:40:13 IP:
Herrligt!! nå e eg ferdige me å pynta t jul, å så har eg endele fått litt orden på d her rodhåle itte anders å handlingå hans...

kjersti 2005-11-30 11:04:52 IP:
stigi!du må ver litt mer på! d gikk så bra i begynelsen! e d bare oss 4 så vil t danmark? d e då du ser kor sykt vanskelig d e å organisera någe me ein gjeng så dette!greie folk ja men...trege?

jokke 2005-11-30 10:03:50 IP:
Jippi! nettåp greid teorieksamen på lastebil. Nå e eg stålte nå

Anders 2005-11-29 21:48:09 IP:
ja då gidde isje eg å ver me

Erlend 2005-11-29 16:14:23 IP:
Ka du ska planlegga. Ska du kjøra om Tokyo??

Atle 2005-11-29 13:34:34 IP:
Eg har ett forslag.! Ka me Danmark i 2007??? då har me tid å planlegga!

Bobba 2005-11-29 09:04:41 IP:
Bobba-Bente; klart det e meg;)hehe..bare ude på hekkan som vanlig..den langa tungå e dyre i drift:)hehe..

Anders 2005-11-28 23:08:16 IP:
Endeligt va pulten på plass igjen nå kan eg endeligt setta meg ner å jobba litt her me pcen igjen

Bobba-Bente 2005-11-28 20:33:30 IP:
hehehe.. så det e deg! U nasty tungerekkar ;)

Anders 2005-11-27 21:57:15 IP:
Tar isje heilt av nei

Jokke 2005-11-27 12:21:59 IP:
Of, då va d Søndag.Kjedligaste dagen i ugå.

re 2005-11-27 02:31:35 IP:
ja ka nå du har jort???djiiiiis kom akkurat hjem fra byen å må reia opp sengå,....

Tobba 2005-11-27 00:55:19 IP:
ka nå du har klart anders??:D

Anders 2005-11-26 23:55:25 IP:
Sattan for ein jevlig dag eg er faen meg heilt ødelagte

Raymond 2005-11-25 16:04:47 IP:
Endeli frædda!!!

Anders 2005-11-25 13:49:56 IP:
javel sitte nå her på jobb å vase

Are 2005-11-25 01:39:10 IP:
bør eg gå i seng??? nææææææææ

Anders 2005-11-24 22:36:36 IP:
hallo alle samen, koss er formen?? Ka skjer me Danmark

bobba 2005-11-23 12:16:58 IP:
hehe:)du e jo bobba-bente uanzitt:)rekkt någe tunga i det sista då??faaalii det..:)

kjersti 2005-11-23 11:38:30 IP:
Hallo folkens!!! Danmark! Ikje ver så sløve!

kjersti 2005-11-23 11:36:14 IP:
Jess,då va d sikkert! me får den svarte å kvide puppien! Då blei atle gla,va den an ønskte seg!!

Bente 2005-11-23 10:18:21 IP:
ADVARSEL: i dag fekk søsterå mi lappen.

Bente 2005-11-23 10:04:19 IP:
Bobba-Bente? javel? ke d går i? hehe.. Hu litla på sjokken har jo ennå en kul på magen gitt, men madfaren meine at e u gravid så plumpe jo kattongane ud t slutt. (får me håba) Nå e d komt ei nye kattesnella i gadå, ei lidå oransj/svarte bejb, d likte ikje Pernille gitt. Hu har jo vert aleina om å ver gådås bejb vettu, konkurrenta tas ikje i mod lett hos hu nei. Oppfølging på denne spennane saken vil komma! hehe

kjersti 2005-11-23 00:00:28 IP:
heey,eg forsto d men fekk d ikje t...

atle 2005-11-22 17:04:11 IP:
ja men det skjønte ikkje hu, men har frklart:)

Anders 2005-11-22 16:42:15 IP:
bildene kan isje ver så jekla store og så må de ver jpg

kjersti 2005-11-22 12:58:04 IP:
ja d va jo misslykka... kor e bilde å kor e avsnittå, drittirriterte her nå

kjersti 2005-11-21 18:39:44 IP:
nå,koss blei d me danmark? ka uga og kor? må få litt gang i dette :)

;) 2005-11-21 14:55:08 IP:
hey Bobba-Bente;)kossn går det me hu \"liltla\" så e på sjokken?? hihi;)

;) 2005-11-21 14:54:53 IP:
hey Bobba-Bente;)kossn går det me hu \"liltla\" så e på sjokken?? hihi;)

Bente 2005-11-20 20:40:02 IP:
då va eg ferdige me framlegget t skolen i mårå, åg huset e nyvaskt... goe følelse! Nå e d snurr film :)) Snart mandag folkens! Hurra! hehe

Tobba 2005-11-20 02:40:18 IP:
gydd me ting i hus mn tar du me dg benken te bogfjell Anders??:P trenge litt te buffing;)

Tobba 2005-11-20 01:08:25 IP:
sierra=gydd

Anders 2005-11-19 20:52:18 IP:
Kjøba sierra 5000 nesten liga goe som primera...

tobbi 2005-11-19 20:33:58 IP:
kjøba bil? græa goe.... nissan primera!!! 50 000.... ørjan vett kem eg e!

Anders 2005-11-18 23:26:46 IP:
Fekk gjort litt me den her sidå i dag, men nå blei eg så jevla trøtte så sånn er det

Raymond 2005-11-18 15:49:55 IP:
Herlig me helg i Trondheim...:)

Anders 2005-11-17 22:24:46 IP:
Ska se om eg kan gjør noge me den her bloggen i helgå sånn at alle greie å skriva avsnitt og legga te bilder i teksten

Ørjan 2005-11-17 21:53:10 IP:
Kor blei alle avsnitta mine av. Fixe du den anders

Anders 2005-11-16 20:39:16 IP:
Me drøye det litt ska kanskje isje selga ennå, ska ta an inn på eu kontroll tenkte eg

Are 2005-11-16 20:07:31 IP:
ja d e greit, d me sierraen..ska setta øve peng t tobba, kor møe sko han ha??

Anders 2005-11-15 19:07:09 IP:
Faen eg glemte batteriladeren te den bærbare pcen på jobb, jevla drid

Are 2005-11-14 14:18:46 IP:
koss va d eg slutta fet skrift?

Are 2005-11-14 14:17:49 IP:
tihi

Are 2005-11-14 14:17:05 IP:
valgets kval elle kavl??va vist isje bare elektrikerane nei..sorri ørjan meinte jo selvfølgeli ingen lærlingar=) me 83era rocke jo..lol

Ellen 2005-11-13 14:05:58 IP:
off...for et kjedelig liv!!!

Anders 2005-11-12 16:59:37 IP:
isje så lett for stigi, han kan jo bare ein ting...

Ørjan 2005-11-12 16:50:00 IP:
nå må du gje deg are... ikkje trekk meg ner i søla

Are 2005-11-12 16:41:41 IP:
tru d e flerre her inne(les:elektrikerne) som slite litt me norsken:)

arti 2005-11-12 15:20:46 IP:
kjappe du e stikkå

Stigi 2005-11-11 21:31:34 IP:
Faen det sko jo ver Danmark!!

Array 2005-11-11 20:11:31 IP:
ka tid fekke eg nicket array... d stod her fra før av

Array 2005-11-11 20:10:26 IP:
test

Anders 2005-11-11 20:00:08 IP:
Nå tror eg stigi sin EIB er heilt topp

Bjelli 2005-11-11 19:54:41 IP:
skjer får någe?

Bjelli 2005-11-11 19:36:59 IP:
an kan isje sgriva dorsk

Ellen 2005-11-11 19:29:49 IP:
Stigi: kor har du lert å skriva?

ørjan 2005-11-11 19:02:08 IP:
eg seie bare: noge som skjer eller ligge alle bare å døse

Erlend 2005-11-11 18:50:16 IP:
isje alle

Raymond 2005-11-11 16:07:39 IP:
Ja,ja...dokke elektrikara gjør mye snuskarbeid under bordet;)

Anders 2005-11-11 15:13:12 IP:
Sinnsygt digg me helg det har vore ei hektiske uga, ska prøva å isje tenka jobb denne helgå her, vertfall isje sinus jobb...

Raymond 2005-11-11 14:59:51 IP:
Bank i borde, nå e d helg igjen!!! Ei uga me mye jobbing øve og mye penga tjent (eeeeh not). Må vel drikka opp pengane då;)

Atle 2005-11-11 14:58:38 IP:
Jaja, nå sitte eg på jobb å vente t klokkå ska slå 4. så kan me sei at der e ein halvtime igjen på jobb:)

Are 2005-11-10 23:41:31 IP:
wiiiiiii eg glede meg t ei helg beståane av sierradriving, hornspising, øldrikking å landskampwatching.. digg å ver hjemma jammen

Stig 2005-11-10 23:36:10 IP:
Någen som har fri i mårå :-)

Stig 2005-11-10 23:35:50 IP:
meget bra forslag are :-)

Stig 2005-11-10 23:33:11 IP:
Någen som har fri i mårå :-)

Anders 2005-11-10 22:37:36 IP:
ja nå blei det kvell igjen ein dag igjen før helg, jevlig gudd lide me plana litt jobbing kanskje me får se..

atle 2005-11-10 22:04:47 IP:
Då hva det leggetid for for meg. bare seks uge t hund:) har gjerna begynt å gleda meg litt tidlig... HELG imårå.....plana eller??

Stig 2005-11-10 21:55:28 IP:
Någen som har fri i mårå :-)

Ørjan 2005-11-10 08:34:43 IP:
Der va eg endelig på nettet en liten tur (på jobb). Må få benytta anledningen te å takka Erlend, Stigi og Anders for hjelpå i huset på lørdag. Nå blir de bra

Are 2005-11-10 01:27:24 IP:
eg ska opp kvart øve 6 for å reisa heim..eg e lure

Bente 2005-11-09 13:14:45 IP:
gjorde meg klar for å gå på jobb, men hadde visst fri.. what to do? what to do? hehe...

Erlend 2005-11-08 00:21:44 IP:
Heia Tufte!!

Anders 2005-11-07 22:35:09 IP:
Tufte


Anders 2005-11-07 22:34:02 IP:
Tufte er jo heilt konge, men eg blei dypt skoffa når de tapte

Erlend 2005-11-07 21:47:49 IP:
Heia Tufte!!

Are 2005-11-07 19:59:04 IP:
å eg komme akkurat fra jobb å går på oig... d e gale

Anders 2005-11-07 16:21:33 IP:
javel nå sitte eg her på øvetid og kikke på oig.no me må jo ha noge å gjør

Bente 2005-11-07 10:50:36 IP:
Kjersti: hu ska enten ha kattunger, elle så e hu bare smellfeide rundt magepartiet åg særdeles hormonell... :)

Raymond 2005-11-06 22:02:46 IP:
Dagen derpå e hard....

kjersti 2005-11-06 20:08:23 IP:
søndag 18 des ska me t sandefjord å hente beibien vår! jippi!!!!!

Anders 2005-11-06 12:06:37 IP:
Våkne alltid tidligt, noge jevla drid. hadde vore så gudd å sove lenge.. tror eg

kjersti 2005-11-06 10:30:38 IP:
ka så gjørr at du e tidlig oppe?atle e heilt i koma han itte igår...

Anders 2005-11-06 10:24:07 IP:
koselige nabo dokker har

kjersti 2005-11-06 00:34:40 IP:
joda,nå va naboane nere igjen. slitsomt. å guttane har ikje spelt høgt eingang (seie di)!

stig 2005-11-05 21:23:40 IP:
kor e alle bildene blitt av....? kom og se? det er jo ingneting og se på....må kanskje være priviligert?

Anders 2005-11-05 20:09:59 IP:
yoho nå ska eg drikka trallalala

Anders 2005-11-05 18:59:55 IP:
Jojo nå er det lørdagskvell ka ska me finna på då.. hmm...

Atle 2005-11-05 17:44:37 IP:
Idag blir det visst någe alkoholisering. med spritslush å øl KOsa dokke på Orstad. Ska ikkje se vekk ifra ein telefon ikveld;)

kjersti 2005-11-05 17:40:39 IP:
bente,e d kattunger på vei? e d sikkert?

Bente 2005-11-05 17:11:24 IP:
paaaaaaaaaaaarty! skål folkens!

Ellen 2005-11-05 15:19:10 IP:
Vorspielet e avlyst! Anders ska ver barnavakt!!!

Bjelland 2005-11-05 14:14:40 IP:
Skjer d noge bra i heljå?? anders har vorspiel, dåkke må bare stilla opp

SkiRaffen 2005-11-05 09:44:30 IP:
Gashurn har 1298 i høydeforskjell.

Atle 2005-11-04 22:56:43 IP:
Jo takk for det. dette ska bli spennande:)

Anders 2005-11-04 22:56:27 IP:
Gratulere med ny dog Atle og kjersti

Atle 2005-11-04 22:34:02 IP:
Jo takk for det. dette ska bli spennande:)

Anders 2005-11-04 22:29:57 IP:
Gratulere med ny dog Atle og kjersti

Ellen 2005-11-04 17:49:34 IP:
d sga me fiksa are...

Are 2005-11-04 17:19:58 IP:
nå e eg klar for hjemreise..bler neste torsdag..så ellen:kan u fiks my hair den helgå, begynne å bli lange i håret nu..å ka sjer ellers den helgå??

Anders 2005-11-04 17:05:39 IP:
kor møye va dr me va då, bare sånn te sammeligning

SkiRaffen 2005-11-03 22:58:01 IP:
Jo der e d gudd. Byen ligge på 1850 og høgaste punkt i løype e 3550. oisann 1700 høydemeter!!

Raymond 2005-11-03 22:57:36 IP:
Sorry Ellen, klarte ikkje dy meg;)

Anders 2005-11-03 22:52:36 IP:
Kor pokker er det hende, det er vel isje bratte bakka dr??

Raymond 2005-11-03 22:48:01 IP:
Sorry Ellen, klarte ikkje dy meg;)

Anders 2005-11-03 22:47:32 IP:
Kor pokker er det hende, det er vel isje bratte bakka dr??

Raymond 2005-11-03 22:31:10 IP:
Sorry Ellen, klarte ikkje dy meg;)

SkiRaffen 2005-11-03 21:41:46 IP:
Viktig melding t alle vinter kåde gutta. 4-11 feb går reisen t Val d`Isere

Erlend 2005-11-03 21:39:09 IP:
Snille:)

Ellen 2005-11-03 21:24:39 IP:
Kødda me helene sitt hår!

Erlend 2005-11-03 21:07:51 IP:
Ka nå du har gjort Ellen??

Ellen 2005-11-03 20:39:20 IP:
Shit happens!!

Ellen 2005-11-03 20:38:59 IP:
d va kje fint sagt raymond:)

Raymond 2005-11-03 19:34:04 IP:
Har tenkt ei stund på å farga håre lyst, men d friste ikkje så mye lengår...Har oppdagt at d innebære en viss risiko;)

torgeir 2005-11-03 18:34:10 IP:
bøøøø

Bjellika 2005-11-03 18:09:25 IP:
skjer a??

Are 2005-11-03 13:32:39 IP:
avsnittå va akkurat der di sko ver:) nice

Anders 2005-11-03 13:03:00 IP:
Må jo sei at det blei en smale møye tekst ja, fekk lagt inn nogen avsnitt, eg må kanskje laga ein bruksanvisning te dette her, men eg vet isje kos eg ska få kommandoane te å komma opp sånn dokker ser de, det blir jo bare om te kommandoa då... jaja sama dt

kjersti 2005-11-03 11:12:41 IP:
hekkan,någen så e aktive på skrivingå hverfall;)

are 2005-11-03 10:48:57 IP:
djiiiis.. eg hadde nå avsnitt å sånn når eg skreiv d innlegget..menmen bler møe tekst sammenhengane nå..kansje u know how to fiks bror?

are 2005-11-03 10:23:31 IP:
ska greia å holla bildene ganske små, men glømte meg litt ut på d eina eg sko legga t deranne!!

Jostein 2005-11-02 20:16:20 IP:
28,8kbs e skikkelig tøfft :D

Anders 2005-11-02 07:48:18 IP:
Sattan tenk å lasta de ner på modem då, hadde jo tatt minst 15 min bare for et bilde

Bente 2005-11-01 19:07:05 IP:
dumt Erlend ikje drikke lenger.. ska ha klassefest på lørdag.. tenk sykepleierstudenter Erlend, fodle sykepleierstudenter.. hehe

Erlend 2005-11-01 16:24:08 IP:
harregud. bildene mine ligge jo på ca 3,5MB i snitt.

Anders 2005-11-01 07:41:26 IP:
bare mail bildene te meg så ska eg ta å lasta de opp sånn de komme me

Anders 2005-11-01 07:40:44 IP:
bildene må ver maks 500kB ellers får dokker isje ver me

are 2005-11-01 02:18:22 IP:
mitt bilde kom helle sje me.. for stort eller??

argento 2005-11-01 00:51:35 IP:
meinte jo seff han eldste i syskenflokken vår..eg vett jo koss d går me sjefen, si d e meg sjøl!! å når traff du onkl P?

Erlend 2005-10-31 22:51:39 IP:
kalge t webmaster!!! kor e bildet eg la med t teksten min?? hææ?? ja eg ser d vertfall isje!!

Anders 2005-10-31 21:11:49 IP:
hvis du har litt peiling så kan du få ka farge du vil vet du

Anders 2005-10-31 21:09:03 IP:
nå har kaffi og baileys ;-)

ørjan 2005-10-31 20:37:31 IP:
men si du spør, så går de bra på ålgård :)

ørjan e inne. eg syns de va kjekkare å få grønne skrift på meldingen eg... 2005-10-31 20:36:29 IP:
ørjan

Arti 2005-10-31 20:29:12 IP:
Stemme d, bare spør an Bjelland

Anders 2005-10-31 20:15:43 IP:
du bomma litt dr ørjan, nick i den grønna rudå og tekst i den kvida

Arti 2005-10-31 20:10:38 IP:
Der va Ørjan og inne... ka skjer på Ålgård

bare iverksett planleggingen du atle 2005-10-31 20:08:36 IP:
ørjan

Anders 2005-10-31 17:59:48 IP:
Me er heilt sikker me, dt hadde jo vore gudd..

Bente 2005-10-31 17:56:40 IP:
bøljan blå :)

Atle 2005-10-31 16:57:56 IP:
Danmarkstur i sommer ?? e der interesse for det?????

AtleDnms 2005-10-31 16:57:15 IP:
HALLOOO!!...

Anders 2005-10-31 16:52:46 IP:
kem du meine, han aller eldste eller sjefen

are 2005-10-31 15:25:57 IP:
koss står d t me eldste ulvøyen?

Anders 2005-10-30 20:06:50 IP:
nå har eg vel såde nok er i dag føle eg, litt sleden i hove nå. men nå er hvertfall bloggen i gang..

kjersti 2005-10-30 04:10:21 IP:
K = Kjersti

k 2005-10-30 03:10:09 IP:
litt bere bilde hvertfall :)

Anders 2005-10-30 03:10:20 IP:
Må få litt fortgang i dette igjen, såg så tomt ut nå

Atle 2005-10-30 02:10:42 IP:
hallp

Anders 2005-10-30 10:10:06 IP:
Oi sann sletta vist pokker meg heile databasen her eg, jaja komme vel fort opp nogen medlinga igjen ;-)